Nr.13 - Ramme for indhold og tidsplan for ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

Sagsnr.: 18/34007

 
Thomas Elgaard (V), Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Godkendelse af vedlagte forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik under overskriften ”Det skal være nemt og sikkert at komme frem”. 

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kommunens politikker skal som udgangspunkt fornyes eller revideres som minimum en gang i hver byrådsperiode i det 2. år. Det betyder, at kommunens politikker skal fornys i år 2019. Fornyelse af politikkerne i det 2. år skyldes et ønske om, at de politiske udvalg kan nå at få et indblik i politikområderne, inden nye politikker udarbejdes. Der lægges op til, at politikkerne skal godkendes af Byrådet senest i august 2019, så politikkerne kan indgå som fundament for drøftelserne på budgetseminaret til august samt i den videre budgetproces.

 

Byrådet har besluttet, at kommunen skal have ti politikker, der tager udgangspunkt i pejlemærkerne fra Byrådets arbejdsgrundlag. Vedlagt er forslag til overordnet indholdsramme og tidsplan for Mobilitets- og Infrastrukturpolitikken.

 

Forslaget til politikker skal ses som vejledende. Infrastruktur- og Teknikudvalget kan undervejs sætte eget præg på overskrifter og indhold af politikken ligesom evt. borger eller interessent inddragelse kan give anledning til nye overskrifter og indhold.

 

 

Betydning for borgerne

Et mindre- og mere målrettet antal af politikker vil betyde, at kommunens politikker bliver nemmere at navigere i for borgerne, Byrådet og administrationen, samt som ledelsesværktøj. Fra et borgerperspektiv vil kommunens politikker på den måde være lettere tilgængelige.

 

Samtidig kan det være hensigtsmæssigt, at politikkerne befinder sig på samme overordnede niveau, da det vil gøre kommunernes mål for udvikling mere tydeligt, hvilken retning kommunen skal bevæge sig i. Der kan for at udfolde og konkretisere politikkerne, udarbejdes tilhørende strategier og handlingsplaner. På den måde bliver kommunens politikker nemmere at styre ud fra, og det bliver også nemmere at sikre, at politikkerne medfører en øget værdiskabelse for borgerne.

 

 

Mobilitets- og Infrastrukturpolitikkens indhold

Udvalget for Infrastruktur og Trafik udarbejdede i løbet af 2016 og 2017 en Mobilitets- og Infrastrukturstrategi 2018 – 2029. Strategien blev vedtaget af Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 6. september 2017 efter forudgående offentlig høring.

 

I forlængelse af den 12-årige strategi udarbejdede Udvalget for Infrastruktur og Trafik en 4-årig handlingsplan med tilhørende budget for perioden 2018 – 2021. Handlingsplanen blev vedtaget af Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 30. november 2017.

 

Udvalget for Infrastruktur og Trafik var et §17 stk. 4-udvalg med ekstern deltagelse af Nordsjællands Politi, Pendlerklubben, Dansk cyklistforbund og Erhvervsrådet.

Processen for arbejdet med Strategi og handlingsplan foregik på workshops i Udvalget for Infrastruktur og blev suppleret af borgermøde med interesserede borgere og interesseorganisationer. Strategiens indhold blev kvalificeret gennem en lang række analyser af trafik, pendlingsmønstre, droneoptagelser, spørgeskemaer, interviews med ældre på dagcentere mm. Udarbejdelse af analyser, strategi og handlingsplan kostede ca. 0,4 mio. kr.

 

Denne proces er sket for nylig, og strategien er i høj grad stadig aktuel, ligesom der arbejdes målrettet efter tilhørende handleplan og budget. Administrationen foreslår derfor at politikken på området lægger sig over den eksisterende strategi og handleplan og struktureres efter samme temaer og mål.

 

Kommunen har desuden en Cykelpolitik som blev vedtaget i 2014. Cykelpolitikkens mål er indarbejdet i mobilitets- og infrastrukturstrategien og foreslås derfor aflyst med udarbejdelse af en samlet Mobilitets- og infrastrukturpolitik.

 

Indholdet i Byrådets arbejdsgrundlag 2018 – 2021 om infrastruktur, danner sammen med Mobilitets og Infrastrukturstrategien fra 2017, udgangspunkt for den nye Mobilitets- og infrastrukturpolitik. Det foreslås, at Mobilitets- og infrastrukturpolitikken blandt andet dækker over følgende områder trafiksikkerhed, fremkommelighed, mobilitet, tryghed i trafikken, adfærd og bæredygtig trafik. Desuden foreslås at politikken ligesom strategien, opdeles i de tre hovedtemaer; 1 Fremtidens by- og Infrastruktur, 2. Trygge og sikre nærområder og 3. Bæredygtig Trafik.

 

 

Samarbejde med andre udvalg

Byrådets arbejdsgrundlag er tværgående i sin karakter og dermed vil også et antal af de politikker der lægges op kræve et samarbejde mellem de involverede fagudvalg. Infrastruktur- og Teknikudvalget er det primære udvalg for Mobilitets- og Infrastrukturpolitikken. Det primære udvalg er ansvarlig for oplægget til politikken og for at inddrage andre udvalg i det omfang, de har en rolle i forhold til udarbejdelse af politikken.

 

Sekundære udvalg er Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (PMK), Børne- og Skoleudvalget (BSU) samt Fritids- og Idrætsudvalget (FIU). Da flere fagudvalg er involveret i udvikling af politikken er tidsplanen og processen tilrettelagt herefter.

 

Samarbejdet på tværs af politikområder og udvalg er vigtigt for at sikre størst mulig værdiskabelse for borgere i kommunen. I det omfang der er input omkring Infrastruktur og Mobilitet i nogle af de øvrige politikker, involveres Infrastruktur og Teknikudvalget heri. Dette håndteres i planlægningen af de relevante politikker.

 

 

Borgerinddragelse

Der var i 2016 og 2017 en borgerproces der bestod af workshops, interview, høring mm i forbindelse med udarbejdelse af Mobilitets- og Infrastrukturstrategien. Det foreslås derfor at der ikke for politikken gennemføres en ny proces eller høring.

 

 

Lovgrundlag

Vejlovens formål er at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet, sikre mobiliteten, sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v., at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen samt at andre former for infrastruktur kan placeres i forbindelse med vejnettet. Ifølge vejloven er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver i forhold til ovenstående. I vejloven fremgår ikke krav om en politik eller strategi for ovenstående. Der skal dog foreligge en vejplan hvori vejmyndigheden noterer anlæg af nye veje, større flytninger af bestående veje og andre større anlægsarbejder, herunder væsentlige ændringer i vejens tværprofil.

 

 

Tidsplan

I forlængelse heraf foreslås følgende tidsplan i relation til møder i Infrastruktur og Teknikudvalget og øvrige udvalg som skal behandle politikken.

 

Indledende drøftelser

Temadrøftelse

Høring

Fagudvalget

Økonomiudvalg og Byråd

Fastlæggelse af rammer og indhold for politik. Indsamling af input

Temadrøftelse ud fra 1. udkast til politik

Godkendelse af forslag til politik. Høring af forslag til politik i fagudvalg

Vedtagelse af færdig politik.

Fagudvalg anbefaler til Økonomiudvalget

Økonomi-udvalget anbefaler til Byrådet, der godkender endelig politik

Mødedatoer

ITU: 30/1

ITU: 6/3

ITU: 3/4

PMK: 6/5

BSU: 8/5

FIU: 21/5

ITU: 4/6

ØK: 11/6

Byråd: 17/6

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At forslag til indholdsmæssig ramme og tidsplan for ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik godkendes.
  2.  

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 30-01-2019

Godkender administrationens indstilling, idet det bemærkes at den digitale infrastruktur, behandles i Erhvervs- og turismepolitikken, og at denne politik derfor også skal behandles i Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Seniorrådets bemærkninger indgår i sagens behandling og deres bemærkninger om gangbesværede indgår i relevante politikker.