Nr.92 - Forsøgsordning for indsamling af pap i de kommunale institutioner og virksomheder.

Sagsnr.: 15/4733

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til etablering af en forsøgsordning for indsamling af pap i kommunalt ejede institutioner og virksomheder.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet vedtog d. 22. december 2014 ”Affaldsplan 2014”, der trådte i kraft d. 1. januar 2015. Affaldsplanen sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for affaldssortering. 

Affaldsplanen lægger op til, at de kommunalt ejede institutioner og virksomheder (KIV) i planperioden kan blive omfattet af krav om udsortering af glas, papir, pap, storskrald og farligt affald.

Byrådet besluttede den 19. december 2016 følgende:

  1. At alle kommunale institutioner og virksomheder mod betaling tilbydes at være med i de eksisterende kommunale ordninger for hhv. papir, glas og storskrald og på sigt pap og farligt affald.
  2. At de kommunale institutioner og virksomheder opkræves de gældende gebyrer/takster for de respektive affaldsordninger for husholdninger.
  3. At deltagelse i ordningerne er frivillig, men betaling af affaldsgebyrer er obligatorisk.

Endvidere blev det ved budgetforlig 2018-2021 besluttet, at bevilge kr. 200.000 til administrative ressourcer til implementering af ordningerne.

 

Status for implementering af ordningerne

I henhold til Byrådets beslutning har administrationen igangsat implementeringen i efteråret 2017.

Skoler. I første omgang har administrationen koncentreret sig om kommunens ca. 10 skoler, hvor skolernes dagrenovation og andre affaldsordninger er gennemgået og opdateret.

De fleste skoler har fået flere papirbeholdere, glaskuber samt en pappresser til rådighed. På den måde er papir, glas, storskrald og i de fleste tilfælde pap udsorteret til genanvendelse, hvilke har medført, at mængden af dagrenovation i skolerne er faldet. Dette har ført til en besparelse der allerede er implementeret i form af lavere affaldsgebyrer.

Netto kan der tjenes/spares ca. 1.500 kr. for hvert ton papir/pap/metal, der sendes til genanvendelse i stedet for til forbrænding.

De nye tiltag med affaldssortering giver en række muligheder og forbedringer, men også udfordringer, fx har en række skoler måtte udbygge deres containergårde eller har brugt midler på nye elinstallationer eller halvtag til pappresser og til opbevaring af papballer.

Samtidig kræver det et tæt samarbejde mellem de involverede parter (fx myndighed, drift af kommunale ejendomme, service- og fagmedarbejdere, køkkenpersonale, rengøring samt ledergrupper), hvilket er ressource og tidskrævende.

Implementering af de nye ordninger i skolerne er ved at være gennemført og i løbet af efteråret 2018 og det første halvår af 2019, er det institutionernes tur.

 

Institutioner. Da det ikke er fysisk muligt for den enkelte institution at presse deres eget pap, grundet pladsmangel samt mangel på den fornødne arbejdskraft (fx pedel eller ejendomsfunktionær), kan en indsamling af pap og karton kun lade sig gøre ved at opstille minicontainere til indsamlingsformålet. Derfor er der behov for en ændring af eller supplement til den eksisterende ordning, der kun bygger på pappresser. 

I henhold til kommunens regulativ for husholdningsaffald § 11.3 ”Ordning for papaffald”, kan kommunen med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for pap gennemføre forsøgsordninger for indsamling af pap.

Efter en drøftelse mellem administrationen og Fredensborg Affald A/S af forskellige implementeringsmuligheder blev det foreslået, at etablere en forsøgsordning i første omgang i 2 år til indsamling af pap via minicontainere. Forsøgsordningen vil efter den 2 årig periode kunne enten gøres permanent eller forlænges indtil der er truffet politisk beslutning om papindsamling i resten af kommunen, og etablering af en indsamlingsordning i husholdningerne bliver besluttet.

En henteordning af pap via en minicontainerløsning som supplement til den eksisterende ordning vil give et højere serviceniveau for KIV og vil medføre, at der indsamles større mængder pap til genanvendelse. Det høje serviceniveau medfører imidlertid også, at omkostningerne er højere.

Det kan nævnes, at Fredensborg Forsynings bestyrelse orienteres om nærværende sag på deres møde den 28. august 2018.

 

Økonomi og finansiering

Administrationen skønner, at der behov for at indkøbe ca. 60 beholdere, der skal servicere de ca. 90 KIV. Prisen på en 1000 l. beholder til pap, inkl. indkast og lås varierer mellem 1.500 og 1.800 kr./stk., svarende til en udgift på beholderkøb på 100.000 - 120.000 kr., excl. moms.

Endvidere forventes en udgift på ca. 100.000 - 150.000 kr., excl. moms til driften af ordningen dvs. kørsel og ruteindsamling.

Samlet set vil omkostninger til forsøgsordningen beløbe sig til 200.000 -270.000 kr/år. Indtægterne til salg af pappet (600 – 800 kr./ton) er ikke med i regnestykket og vil blive trukket fra de nævnte udgifter.  

Alle udgifter relateret til papir- og papordningen finansieres via affaldsgebyrerne.

I forbindelse med behandling af sag vedr. ændring af tømningsfrekvens for papirordning på nærværende ITU-møde, kan der opnås om en årlig besparelsen på ca. 425.000 kr./år ved at ændre tømningsfrekvensen.

Det foreslås, at bruge nævnte besparelse til at finansiere de udgifter forbundet med forsøgsordningen, herunder indkøb af 800 l. / 1000 l. beholdere samt drift af ordningen.

Forsøgsordningen vil efter vedtagelsen blive nærmere designet mht. køreruter, valg af beholdertype, og -indkast samt tømningsfrekvens, der vil varierer mellem 14-dag eller hver 4. uge.

Det er tanken, at efter forsøgsperiodens afslutning og såfremt ordningen gøres permanent, skal beholderne ejes af den enkelte institution og købes til afskrivningsværdien.

Det kan oplyses, at de kr. 200.000 som blev bevilget ved budgetforlig 2018-2021, anvendes til  administrative ressourcer i forbindelse med implementering af ordningerne.

 

Konklusion og anbefaling

Formålet med en ændring af ordningen for indsamling af pap og karton er at øge mængden, der går til genanvendelse. En meget stor andel af pappet fra KIV bortskaffes i dag til forbrænding via dagrenovation, fordi det sorteres forkert eller fordi der ikke findes alternativer til den nuværende indsamling. Det viser en tidligere affaldsundersøgelse som administrationen foretog i 2015. Dette bekræftes af meldinger fra renovationsmedarbejderne om fejlsortering af pap/karton i papirbeholderen og pap/karton i dagrenovation.

Pap til genanvendelse er fx bølgepap, papruller fra toiletpapir og køkkenruller, kartonemballager, mv. Rent pap er en værdifuld og efterspurgt ressource, som benyttes til fremstilling af nyt pap. Mængderne af pap er den mest stigende affaldstype i øjeblikket. Det skyldes især den stigende nethandel. Dette afspejler sig i en forholdsvis høj markedspris på returpap.

Implementering af nærværende tiltag vil øge mængden af pap til genanvendelse og indsamle noget af det genanvendelige affald, som havner i dagrenovation til forbrænding og bidrage til, at kommunen når et lille skridt i forhold til ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.

Der er en efterspørgsel på beholdere til pap/karton og flere KIV vil opleve en beholder som en service, der gør det nemmere at sortere pap/karton og samtidig et bidrag til et bedre miljø og en bedre økonomi. Samtidig bliver der en pædagogisk mulighed/effekt med hensyn til at motivere KIV’ernes børn til hhv. affaldssortering samt hensynet til miljøet.

Initiativet er et eksempel på, at økonomi og miljø kan gå hånd i hånd. Ved det omtalt initiativ kan der opnås besparelser, samtidig med, at kommunen som virksomhed går forrest og viser det gode eksempel ved at ”feje for egen dør” samt viser, at det kan betale sig at agere miljørigtigt.

 

Det videre forløb

Ved valg af den skitserede løsning vil indsamling af pap med minicontainere kunne påbegyndes og implementeres løbende fra oktober 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet ordningen er gebyrfinansieret efter ”hvile i sig selv princippet”.

Når alle ordningerne er implementeret forventes en årlig besparelse på kr. 400.000 fra 2020 og frem hos de kommunale institutioner.

 

Retsgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald samt kommunens ”Regulativ for husholdningsaffald” af oktober 2016.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Kommunikation

Annonce på kommunens hjemmeside. Endvidere vil ændringerne blive kommunikeret til alle kommunalt ejede institutioner og virksomheder.

Indstilling

  1. At alle kommunalt ejede institutioner og virksomheder tilbydes en forsøgsordning for indsamling af pap via minicontainere, som et supplement til de eksisterende papordning.
  2. At forsøgsordning gælder min. for 2 år og frem til at den endelige beslutning om indsamling af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffald er truffet.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Godkender administrationens indstilling.