Nr.91 - Orientering om ændring af tømningsfrekvensen for papirordning

Sagsnr.: 15/9296

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Orientering om ændring af tømningsinterval for papirbeholder hos enfamilieboliger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Forsynings bestyrelse behandlede på møde d. 20. februar 2018 sag vedr. ændring af tømningsfrekvens for hustandsindsamling af papir i enfamiliesboliger. Bestyrelsen besluttede, at ændring af tømningsfrekvens skulle afvente beslutning om ny indsamlingsordning for husholdningsaffald, som på det tidpunkt forventedes at være nært forestående.

Sagen om den nye indsamlingsordning blev imidlertid udskudt og Byrådet besluttede på deres møde d. 18. juni 2018, at udsætte sagen og at Fredensborg Kommune ikke for nuværende deltager i den fælleskommunale indsamlingsløsning med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Som konsekvens af den beslutning kan en endelig beslutning af et nyt affaldssystem tidligst træffes i primo 2019 og selve implementeringen og etablering af de nye affaldsordninger udføres først flere år derefter.

Der er derfor behov for en fornyet behandling af nærværende sag gældende for den kommende periode.

 

Status for papirordninger

I kommunen findes der 2 indsamlingsordninger for genanvendeligt papir:

         En henteordning (husstandsindsamlingsordning), hvor det genanvendelige papir anbringes i papirbeholdere, som er opstillet ved enfamilieboliger. 

         En bringeordning, hvor det genanvendelige papir afleveres i de kommunale kuber, der er opstillet centrale steder i kommunen og i visse bebyggelser. Endvidere kan alle borgere aflevere papir på kommunens genbrugspladser.

 

Alle husstande i kommunen betaler et gebyr på 66,25 kr./ år, inkl. moms for ordningen.

Husstandsindsamlingsordning. Som et led i en harmonisering af papirindsamling i de to gl. kommuner besluttede byrådet i februar 2008 at indføre en kollektiv ordning for husstandsindsamling af papir i enfamilieshuse.

Den enkelte bolig har en 140 l. plastbeholder på hjul til indsamlingen. Beholderen tømmes hver 5. uge.

Ordningen fungerer som en obligatorisk, kollektiv ordning, som den enkelte husstand som udgangspunkt ikke kan vælge fra. Bestemmelserne der regulerer ordningen fremgår af regulativet for husholdningsaffald, vedtaget af Byrådet i oktober 2016.

Husstandsindsamlingsordningen, der omfatter ca. 9.000 husstande, er siden 2009 administreret af Fredensborg Affald A/S. Efter d. 1. april 2018, hvor Fredensborg Forsyning A/S har hjemtaget driften af affaldsordningerne, og har ansvaret for hhv. indsamlings- og transportøropgaven.

Status og mængder. Fra ordningen blev etableret i 2009 til frem til 2011 steg indsamlingsmængderne i husstandsindsamlingsordningen med ca. 13 %.

Fra 2011 frem til 2017 er mængden af indsamlet papir i alle papirordninger faldet med ca. 47 %, herunder er faldet med hensyn til husstandsindsamlingsordningen ca. 42 %.

Udvikling af de indsamlede papirmængder fra hhv. hente- og bringeordninger for perioden 2011–2017 fremgår af nedenstående tabel 1. Endvidere fremgår det af tabellen der er en procentvis fald / reduktion i papirmængden i samme periode.

 

Papirordning

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

%

Bringeordning

753

747

908

506

441

382 

314

58

Henteordning

1.408

1.372

1.240

1.126

968

931

820

42

Genbrugspladser

249

232

216

219

197

177

152

39

I alt, tons/år

2.410

2.351

2.253

1.851

1.606

1.311

1.286

47

 

Papirmængden er dermed næsten halveret siden 2011. Der er flere årsager til faldet. Af stor betydning for faldet i papirmængderne, er den stigende digitalisering. Mange har fået ”Nej tak til reklamer” på postkassen, og stadig flere benytter onlineaviser fremfor et abonnement på papirudgaven.

 

Økonomi

De økonomiske rammer for papirordningen afhænger af flere faktorer, herunder udgifter til tømning og indtægter ved salg af den indsamlede papirfraktion.

De danske priser på returpapir afhænger i høj grad af verdensmarkedsprisen. Igennem de senere år har der været nogle udsving i returpapirpriserne. Aktuelt var prisen på aviser og ugeblade i 2017 ca. 900 kr./ton og dette prisniveau er nogenlunde det samme i 2018. 

I det følgende gives et overblik over, hvad de samlede omkostninger til husstandsindsamlingsordningen har været, baseret på hvad de driftsmæssige udgifter (indsamling og transport) har beløbet sig til, samt indtægter ved salg af det indsamlede papir.

I 2017 beløb indsamlingsomkostninger sig til ca. 1,19 mio. kr. svarende til omkostning på ca. 132 kr./husstand/år. Indtægterne for salg af papir beløb sig til ca. 0,754 mio. kr., svarende til ca. 84 kr./husstand/år.

Hustandsordning, 2017

Udgifter

Indtægter

Nettoudgift

Kr./husstand/år

132

84

48

9.000 husstande kr./ år

1.190.000

754.000

436.000

 

2018 forventes, at vise samme billede som 2017.

Udover ovenstående tilkommer udgifter til administration, information m.m..

Afsætning af papir

Norfors har på ejerkommuners vegne forhandlet og indgået aftaler med flere forskellige anlæg, der modtager affald og genanvendelige materialer, herunder papir og pap til genanvendelse.

I henhold til de gældende forpligtelser afsætter Fredensborg Affald A/S det indsamlede papir fra kommunens hente- og bringeordning til Stena Recycling i Brøndby, der ved modtagelsen foretager en sortering af uønskede emner og en homogenisering med henblik på at opnå en kvalitet der er egnet til oparbejdning. Efterfølgende balles papiret, læsses og eksporteres til papirfabrikker i henholdsvis Tyskland og Sverige.

Stena Recycling afregner direkte med Norfors, der efterfølgende sender indtægten fra salg af papir til Fredensborg Affald A/S. Indtægten indgår i det samlede regnskab for ordningen for pap og papir som dermed påvirker gebyret i en positiv retning.

 

Anbefaling vedr. tømningsfrekvens

I de forgange år er papirbeholderne blevet tømt hver 5. uge svarende til ca. 10,4 tømninger/år. Grundet faldet i papirmængden de sidste 5 år, er ordningen derfor blevet væsentlig dyrere i drift set ift. de indsamlede mængder. 

Af regulativet for husholdningsaffald af oktober 2016, jf. § 10.3 fremgår det, at tømningsfrekvensen fastsættes af kommunen, og at tømningsintervallet kan ændres, hvis det viser sig, at der er behov for det.

Det anbefales derfor, at ændre tømningsfrekvensen fra de nuværende 5-ugers interval til en 8-ugers tømnings frekvens, således at den afpasses det eksisterende behov.

Den nævnte ændring vil medføre en reduktion i antal tømninger fra de nuværende 10,4 til 6,5 tømninger/husstand/år, svarende til en driftsbesparelse på ca. 425.000 kr/ år.

Formålet er at spare udgiften til unødig tømninger, fordi beholderens fyldningsgrad ved 5-ugers tømning er for lille.

For de relative få husstande, der fx holder flere aviser og modtager reklamer m.m. og som har uændret papirmængde, vil Fredensborg Forsyning sørge for at stille en større eller en ekstra papirbeholder til rådighed uden beregning, således at det nye tømningsinterval dækker hustandens behov.

Den foreslåede ændring forventes implementeret fra 1. oktober 2018, og vil være gældende indtil kommunen implementerer ny ordning for sortering af husholdningsaffald (ex. pap, glas, plast og metal) fra husholdningsaffaldet tidligst om ca. 2 år.

Det foreslås, at bruge noget af besparelsen til at finansiere udgifter forbundet med en forsøgsordning for indsamling af pap i kommunens institutioner og virksomheder, herunder indkøb af beholdere samt drift af ordningen (transport og ruteindsamling). Sagen vedr. forsøgsordning med pap behandles særskilt på samme ITU-møde. 

Det kan nævnes, at der orienteres om nærværende sag i Fredensborg Forsynings bestyrelse den 28. august 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet ordningen er gebyrfinansieret efter ”hvile i sig selv princippet”.

 

Retsgrundlag

Fredensborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald, af oktober 2016.

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Kommunikation

I forbindelse med implementering af ændringerne af tømningsintervallet vil Fredensborg Affald A/S informere den enkelte husstand. Endvidere vil der sikres en god dækning via kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider, pressemeddelelser samt annoncer i lokalpressen.

 

Indstilling

  1. At orientering tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Orientering tages til efterretning.