Nr.90 - Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2011 - 2020

Sagsnr.: 18/5034

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 9 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020. Tillægget indeholder en beregningsmetode for befæstelsesgrader. Befæstelsesgrader reguleres allerede i dag i Spildevandsplan 2011-2020 uden en vejledning til beregning af disse.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede den 28. maj 2018 at sende forslag til tillæg nr. 9 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 i 8 ugers offentlig høring.

 

Maksimale befæstelsesgrader

For at reducere antallet og omfanget af oversvømmelser i Fredensborg Kommune, må der ikke ledes mere regnvand til kloaksystemet, end det er dimensioneret til. Rent praktisk fastsættes der en såkaldt ”maksimal befæstelsesgrad” for et område i spildevandstilladelser og lokalplaner. Den maksimale befæstelsesgrad er et udtryk for, hvor stor en andel af et areal, der har tætte overflader, hvor regnvandet ikke kan sive ned i jorden, og hvor regnvandet derfor afledes uforsinket til kloak.

 

Spildevandsplan

Spildevandsplan 2011-2020 (se elektronisk bilag) giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte regnvands- og spildevandshåndtering i kommunen.

I spildevandsplanen angiver Fredensborg Kommune maksimale befæstelsesgrader, men ikke en vejledning til hvordan disse befæstelsesgrader skal beregnes. Den manglende vejledning har medført unødig ekstra kommunikation mellem ansøger og administrationen og dermed forsinket sagsbehandlingen.

 

Indhold af tillæg om befæstelsesgrader

Forslag til tillæg nr. 9 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 indeholder definition og eksempel på beregning af maksimal befæstelsesgrad i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen vil derfor fremover kunne henvise ansøgere til tillægget, hvor ansøger vil finde en skriftlig vejledning til, hvordan disse befæstelsesgrader skal udregnes. Dette vil sikre en mere ensartet beregningsmetode og have positiv effekt på sagsgangen.

 

Offentlig høring

Den offentlige høring forløb i perioden 12. juni 2018 – 7. august 2018. Der indkom ikke høringssvar i høringsperioden.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)


Bekendtgørelse nr 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)

 

Kompetence

Byrådet

 

Kommunikation

Det endelige tillæg til spildevandsplanen annonceres på kommunens hjemmeside. Det vedtagne tillæg skal desuden sendes til Miljøstyrelsen.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. At Tillæg nr. 9 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 vedtages.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Anbefaler administrationens indstilling.