Nr.88 - Kortlægning af trafikken på A6

Sagsnr.: 18/1668

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Præsentation af resultatet af kortlægningen af trafikforholdene på A6 gennem Fredensborg, og valg af scenarier for analyse af fremtidige forhold.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Statsvejen A6 gennem Fredensborg by afvikler meget trafik, som medfører kø i myldretiden, øget risiko for trafikulykker og giver gener for byens borgere i form af utryghed, støj og barrierevirkning. En stor del af trafikken er gennemkørende, der ikke har ærinde i byen.

 

For at vurdere den nuværende trafik og prioritere mulige fremtidige indsatser, blev der i foråret 2018 igangsat et arbejde opdelt i tre faser; 1. kortlægning, 2. analyse/vurdering og 3. den videre proces.

 

Kortlægning af nuværende trafik på A6

Kortlægningen er gennemført, og opsamler de væsentlige pointer omkring de eksisterende trafikale forhold samt udfordringer på A6. Administrationen har præsenteret resultaterne for udvalgte foreninger fra Fredensborg, og indledningsvis drøftet de fire scenarier for den fremtidige trafik. Kortlægningens resultater er vedlagt som bilag.

 

Kortlægningen viser at størstedelen af trafikken er gennemkørende (70 % af personbilerne og 90% af lastbilerne). Hastighedsniveauet er højest i aftentimerne og om natten. Der er som på andre strækninger især trængsel på A6 både om morgen og eftermiddagen

 

Politiet har registreret 32 uheld på A6 i Fredensborg de sidste 5 år. I 7 af uheldene er der sket en personskade. 1 person er dræbt, 5 personer er kommet alvorlig tilskade og 3 personer er kommet lettere til skade. I de fleste trafikuheld var der enten en personbil eller varebil involveret. Tunge kørekøjer var kun involveret i få uheld. De fleste uheld var bagendekollisioner mellem biler, som skete både på lige strækninger og i kryds. De fleste uheld skete i vejkrydsene, særligt i det signalregulerede kryds ved Endrupvej og rundkørslen ved Jernbanegade.

 

Analyse af scenarier:

Trafikken på A6 gennem Fredensborg er generende for borgere i byen. Infrastruktur og teknikudvalget har besluttet at der skal undersøges 4 scenarier for trafikken på vejen i fremtiden. I  vurderingen af scenarierne indgår resultaterne fra kortlægningen, den forventede trafikudvikling og andre forhold som eventuel kørsel med flis til Helsingør og modulvogntog.

 

De fire scenarier der undersøges er:

 1. Omlægning af gennemkørende trafik via Isterødvejen og Motorvejen.

Forudsætningerne for omlægning af trafikken via Isterødvejen og Motorvejen redegøres. Samtidig undersøges, hvor stor en andel af trafikken der reelt kan omlægges og hvilke konsekvenser det har i Fredensborg.

 

 1. Etablering af Overdrevsvejens forlængelse.

Det undersøges hvor stor andel af den gennemkørende trafik, der kan optages af hvis der anlægges en forlængelse af Overdrevsvejen mod Helsingør. Genevirkningen og konsekvenserne for lokalområderne beskrives og redegøres, samt hvilke konsekvenser det har i Fredensborg.

 

 1. Ændring af ejerforholdene på A6 gennem Fredensborg Kommune.

Trafikforholdene undersøges ved ændring af ejerforholdene, hvis Kommunen overtager  A6 i Fredensborg by. Her undersøges og redegøres for hvilke muligheder en overtagelse giver samt de tiltag kommunen kan etablere for at reducere gennemkørende trafik.

 

 1. Ingen ændring – samme forhold som i dag.

Hvilke genevirkninger og konsekvenser vil det have for lokalområdet, hvis forholdene på A6 ikke ændres.

 

Kortlægningen og scenarierne er drøftet med udvalgte foreninger i Fredensborg by på møde den 30. august og 5. september. Der er opsummeret følgende kommentar fra drøftelserne:

 

 1. Forbedring af fremkommeligheden ved at etablere lysregulering i stedet for rundkørslerne med grøn bølge gennem Fredensborg by.

 

 1. Indgå aftaler med GPS – firmaer, så lastbiler henvises til andre veje end A6.

 

 1. Bilisterne fra sidevejene og overkørslerne oplever udfordringer under morgen myldretiden, især venstresvingene.

 

 1. Tilkørselsforholdene til det nye Sygehus i Hillerød bør medtages i fremtidige forhold. 

 

 1. Scenarieforslag – Kommunen bør undersøge mulighederne for medfinansiering af projekter på A6, uden ændring af ejerforholdene.

 

 1. Scenarieforslag – Scenariet Omlægning af gennemkørende trafik via Isterødvejen og Motorvejen bør omfatte overtagelsen af A6 gennem Fredensborg by, og mulighederne for restriktionerne på strækningen. 

 

Administrationen anbefaler at kommentarerne fra møderne indarbejdes i det fremadrettede arbejde.

 

Den videre proces:

Resultaterne fra vurderingen af scenarierne, vil give et grundlag for fremtidige strategiske prioriteringer af A6 i forhold staten, nabokommunerne og trafikken på vejen..

 

Resultaterne fra vurderingen af scenarierne kan eventuelt - og efter ønske - præsenteres og drøftes på et borgermøde.

 

Tidsplan:

12.september 2018: Godkendelse af kortlægningen og udvælgelse af mulige fremtidige scenarier.

7. november 2018: Infrastruktur – og teknikudvalget præsenteres for resultatet af scenarieberegningerne. Drøftelse af strategisk prioritering

 

Efter 7.november 2018: Eventuelt borgermøde om kortlægning og mulige scenarier. Prioritering af strategiske indsatser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgettet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018

 

Kompetence

Infrastruktur – og Teknikudvalget

Indstilling

 1. At kortlægningsfasen tages til efterretning.
 2. At scenarierne godkendes med henblik på efterfølgende igangsætning beregning.
 3. At de indkomne kommentarer og forslag indgår i beregningerne.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Til mødet forelå bemærkninger fra Danske Fodgænger Forbund a 11. september 2018.

Godkender administrationens indstilling.