Nr.87 - Trafiksikkerhedsforbedringer på Holmegårdsvej

Sagsnr.: 18/16819

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Infrastruktur- og Teknikudvalget skal beslutte, hvilket hastighedsdæmpende tiltag, der skal arbejdes videre med på Holmegårdsvej. Herunder afmærkning i krydsningshellen ved Græstedgård.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I Handlingsplanen for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021 er det under indsatsen ”Konkrete trafiksikkerhedsforbedringer på vejene” besluttet at gennemføre mindre forbedringer på Holmegårdsvej i 2018. Der er afsat 0,2 mio. kr. til projektet i 2018.

 

Strækningen mellem Ullerødvej og Skovengen

I uheldsanalysen af strækningen konkluderes det bl.a. at der sker ulykker fordi bilisterne kører for stærkt, at hastigheden er høj og at der bør arbejdes med hastighedsreducerende tiltag på Holmegårdsvej. Strækningen har et bredt vejudlæg og giver ikke indtryk af en vej til 50 km/t og der er ikke nogen særlige forhold for de lette trafikanter på strækningen.

 

Der er ikke konstateret tilsvarende hastighedsproblemer på strækningen mellem den hævede flade og rundkørslen ved Egedalsvej. Denne strækning har tydeligere bykarakter er ombygget med cykelsti, fortov mm.

 

Administrationen anbefaler ideelt set, at der anlægges cykelsti på Holmegårdsvej mellem Ullerødvej og skolen. Dette vil medvirke til at understrege vejens bykarakter og sænke farten. Desuden foreslås eventuelt at etablere en (mini)rundkørsel i krydset Holmegårdsvej/Ullerødvej/Birkehaven. Den kan medvirke til at bryde den høje fart for bilister, som kommer fra nord, tydeliggøre overgangen til byzonen og i det hele taget sikre krydset.

 

Disse løsninger er imidlertid langt fra realistiske inden for det aktuelle budget. Det foreslås derfor, at disse tiltag i muligt omfang kan indarbejdes i en kommende handlingsplan fra 2022. På kort sigt foreslås således i stedet, at der arbejdes for at sænke farten på Holmegårdsvej med mindre tiltag.

 

Administrationen har fået udarbejdet to alternative forslag til fartdæmpning på vejen. Forslagene præsenteres nedenfor. (For uddybning de bilag Memo vedr. afmærkningsprojekt på Holmegårdsvej).

 

Forslag 1 Kørebaneafmærkning

I forslag 1 afmærkes med et ca. 1 meter bredt midterbånd (eventuelt med rød belægning) omkranset af kantlinjer og med 2 kørespor på 3m bredde. Køresporene bliver dermed visuelt indsnævret, hvilket kan medvirke til at nedbringe hastigheden,. Midterbåndet forventes ydermere at afholde en del bilister i at overhale. Cyklister kan dog opleve utryghed som følge af de smalle kørespor.

 

 

Figur 1 Princip for løsningsforslaget med kørebaneafmærkning.

 

Forslag 2 Fysiske foranstaltninger på kørebanen

I forslag 2 anlægges fysiske fartdæmpere i form af bump eller indsnævringer på hele vejstrækningen. Løsningen vil have effekt på hastigheden, idet trafikanter oplever fysisk gene ved overskridelse af den valgte hastighedsbegrænsning. Afhængig af valg af type foranstaltning kan cyklisternes sikkerhed tilgodeses i lidt højere grad end i et afmærkningsprojekt. Bustrafikken vil dog blive generet af foranstaltninger som f.eks. bump.

 

Nedenfor er listet en række fordele og ulemper ved hvert af de to forslag:

Forslag 1 Kørebaneafmærkning

 • Visuel indsnævring af kørespor forventes at reducere hastigheden. Forventet effekt på hastighedsreduktion er 3-5 km/t
 • Midterbåndet forventes at afholde en del bilister i at overhale
 • Midterbåndet kan bidrage med et mindre areal til venstresvingende
 • Tilgodeser bilister fremkommelighed
 • Tilgodeser buschaufførers fremkommelighed og ønske om ikke at passere bump
 • Ingen fysiske foranstaltninger som kan påkøres af bilister
 • Cyklister på kørebanen kan opleve øget utryghed i forhold til i dag, idet hvert kørespor reduceres med 0,5m
 • Billigere at anlægge end forslag 2
 • Forslag 1 forventes at kunne realiseres inden for det afsatte budget.

 

Forslag 2 Fysiske foranstaltninger på kørebanen

 • Veldokumenteret tiltag til hastighedsreduktion
 • Kan eventuelt tilgodese cyklister i nogen grad
 • Vil eventuelt give et mere ensartet udtryk med Holmgårdsvejs eksisterende foranstaltninger
 • Kan udgøre en sikkerhedsrisiko med høj fart
 • Afhængig af type foranstaltning tilgodeses buschauffører ikke
 • Reducerer fremkommeligheden
 • Afhængig af type foranstaltning kan påkørsel af foranstaltning påføre bilister personskade
 • Dyrere at anlægge end forslag 1
 • Forslag 2 forventes at overskride det afsatte budget med ca. 50% - 100%

 

Det videre arbejde

Holmegårdsvej er en trafikvej med busser. Af hensyn til fremkommeligheden anbefaler administrationen derfor forslag 1. Hvis sikkerheden prioriteres højest kan forslag 2 benyttes, dette kræver dog merbevilling på op til 0,2 mio. kr. 

 

Efter beslutning i sagen vil projektet blive detailprojekteret ud fra principperne, og der udarbejdes trafiksikkerhedsrevision af projektet. Herefter anlægges projektet.

 

Afmærkning i kurven på Holmegårdsvej

 

Til orientering arbejder administrationen desuden ved at få udarbejdet et forslag til forbedring af sikkerheden i den skarpe kurve på Holmegårdsvej nord for Kokkedal herunder at fodgængerfeltet vil blive fjernet for at tydeliggøre, at de lette trafikanter har vigepligt i krydset.

Bevilling

Sagen har på sit nuværende stade ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Færdselsloven.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At projektet gennemføres med udgangspunkt i løsningsforslag 1 på Holmegårdsvej på strækningen fra Ullerødvej til Skovengen.
 2. At forslag om cykelsti  på Holmegårdsvej og minirundkørsel i krydset Holmegårdsvej/Ullerødvej søges indarbejdet i en kommende handlingsplansperiode fra 2022.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Godkender administrationens indstilling.