Nr.85 - Retningslinjer for plakater på vejareal

Sagsnr.: 18/19513

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Beslutning om retningslinjer for hvilke arrangementer, der kan gives tilladelse til skiltning på vejareal.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har de seneste år fået et stigende antal henvendelser om ophængning af plakater, som reklamerer for arrangementer i og uden for kommunen. Ophængningen af plakater er en nem og billig måde at skabe opmærksomhed på et arrangement, da man rammer en forholdsvis stor målgruppe for få midler. Ophængning af plakater er desuden effektivt da man kan fokusere sin markedsføring geografisk.

 

Det stigende antal af plakater har også medføret en stigning i antallet af klager, som kommunen har modtaget. Mange klager går på, at plakaterne skæmmer bybilledet og ikke er relevante for byens borgere.

 

Administrationen anbefaler derfor at kommunen opsætter klare retningslinjer for, hvor relevant for lokalområdet plakaterne skal være før plakater kan tillades. Overordnet kan den geografiske afgrænsning foretages på fire forskellige måder:

 

  1. alle plakater uanset arrangementets afstand til kommunen
  2. plakater for alle arrangementer i kommunen samt hos nabokommuner
  3. plakater for arrangementer der afholde indenfor kommunen
  4. plakater for arrangementer i det pågældende bysamfund

 

Administrationen foreslår at plakatophængning begrænses til arrangementer der afholdes inden for kommunen (afgrænsning 3). Dette vil begrænse antallet af plakater væsentligt og undgå eventuelle problemer, med arrangementer der er arrangeret af foreninger, som har tilknytning til flere bysamfund.

 

Kommunens praksis er alene at tillade plakater, der reklamerer for kultur- eller sportsarrangementer. Kravene til plakatophængningen er i tråd med den lovgivning som regulerer ophængning af valgplakater. Det er f.eks. ikke tilladt at ophænge plakater i områder, der kan karakteriseres som det åbent land eller steder, hvor det er til gene for trafikken.

Kommunens mulighed for at begrænse antallet af plakater via bestemmelserne i vejlovene er begrænset til offentlige og private fællesvej, øvrige områder er reguleret af lokalplaner og Naturbeskyttelsesloven.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At der fremover alene gives tillades til opsættelse af plakater for arrangementer der afholdes indenfor Fredensborg Kommune.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Godkender at det fremover kun er plakater for arrangementer i kommunen samt i  nabokommuner, der godkendes.