Nr.84 - Budgettet til kollektiv trafik og forbedring af busstoppesteder

Sagsnr.: 14/15381

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Status for serviceforbedring af busstoppesteder og kontoprincipper for tilskud til den kollektive trafik samt renovering af bustoppesteder.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Koncept for stoppesteder

Forbedring af den kollektive transport er et af indsatspunkterne i Byrådets vedtagne arbejdsgrundlag. I 2016 besluttede Plan-, Miljø og Klimaudvalget et koncept for serviceniveauet ved kommunens busstoppesteder. Opgradering af kommunens busstoppesteder er en af de strategiske indsatser i kommunens Mobilitets- og infrastrukturstrategi 2018 – 2029. Det fremgår af handlingsplanen pkt. 3.2. Serviceforbedringerne ved busstoppesteder at handlingsplanens indsats finansieres via uforbrugte midler på budgetpost til kollektiv trafik. Handlingsplanen og dermed prioritering af budgettet indenfor pol 3 er vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget d. 31. november 2017. 

 

Indsatsen omfatter forbedring af forholdene på de enkelte busstoppesteder med blandt andet buslæskærm, bænk, faste belægninger, taktilfelter og cykelparkering til gavn for almindelige passagerer, pendlere, skolebørn og ikke mindst tilgængelighed for personer med syns- eller bevægelseshandicap.

 

Konceptet er i overensstemmelse med Movias anbefalinger til indretning af busstoppesteder og tager udgangspunkt i at stoppesteder med mange påstigere har et højere serviceniveau end stoppesteder med få påstigere. Konceptet opdeler stoppestederne i 4 typer som fremgår af nedenstående tabel.

 

Kommunen har i alt ca. 245 busstoppesteder. Af skemaet fremgår, hvordan stoppestederne fordeler sig i antal inden for hver type:

 

Antal daglige påstigere

Antal busstoppesteder

Status for renovering

Økonomi til renovering

250 +

4 stk.

Udført 2017

1,3 mio. kr.

50-250

12 stk.

Udført 2017 + 4 på Teglgårdsvej

10-50

Ca. 50 stk.

Ca. 10 stk. udføres i 2018

Budget 1,4 mio. kr. 2018

Ca. 40 stk. i 2019-21

Estimeret 2,5 mio. kr.

0-10

Ca. 175 stk.

Ikke planlagt

Estimeret 3,5-5 mio. kr.

 

Antallet kan variere lidt da der kan ske omlægninger i køreplaner, og ved den detaljerede gennemgange af stoppestederne og omfanget af udviklingen i antallet af påstigere, kan antal og kategorisering af busstoppesteder udvikle sig.

 

Samtidig med vedtagelsen af konceptet besluttede udvalget at igangsætte renovering af kommunens stoppesteder i overensstemmelse med konceptet, startende med de mest benyttede stoppesteder.

 

De mest benyttede stoppesteder har det højeste serviceniveau og er dermed også de dyreste. De mindre benyttede stoppesteder har et lavere serviceniveau og kræver derfor ikke store ombygninger med fast inventar. Til gengæld er der mange af denne type som bl.a. mangler fast belægning mv..

 

Status og udestående

Status for renovering og udestående vedr. renovering af stoppestederne fremgår nedenfor:

År

Renovering

2017

Renoveret 16 stoppesteder kategorien med i 50-250 og 250+ påstigere, samt 4 på Teglgårdsvej i overensstemmelse med konceptet.

2018

Renoveres ca. 10 stoppesteder i kategorien 10-50 påstigere.

Fremadrettet udestående

Renovering af 40 stoppesteder i kategorien med 10-50 påstigere.

Renovering eller opgradering af belægninger og/eller læskærme på udvalgte steder af de resterende ca. 175 busstoppesteder i kategorien 0-10 påstigere.

 

Økonomi Busstoppesteder

Ud af budgettet på Politikområde 3, Kollektiv trafik er der reserveret 0,8 mio. kr. om året fra budgetårene 2018 og frem til finansiering af forbedring af serviceniveauet ved busstoppesteder.

Budgetposten har med den hidtidige model kunnet variere da udgift til Movias busdrift og flekstrafik varierer fra år til år afhængigt af brændstofpriser, passagerantal mm. Budgettet har i et par år ligget højere end den faktiske udgift, hvilket har finansieret de gennemførte serviceforbedringer jf. politisk beslutning herom.

I 2018 bliver det samlede budget til busstoppesteder dermed 1,4 mio. kr. hvilket skyldes en tilbagebetaling fra Movia på 0,6 mio. grundet et mindreforbrug på busdriften i 2016.

Med budget på 1,4 mio kr i 2018 og 0,8 mio kr herefter forventes de mest benyttede stoppestederne med mindst 10 påstigere i kommune at kunne være renoveret i overensstemmelse med konceptet på 4-5 år.

 

De mindst benyttede busstoppesteder med mindre end 10 påstigere vil således først kunne prioriteres fra om ca. 5 år og vil derfra med nuværende budgetramme tage ca. 4-6 år at få opgraderet til et højere serviceniveau med faste belægninger og læskærme på udvalgte steder.

En del af den udestående renovering kan ske indenfor almindelig drift og vedligehold af Nordsjællands Park og Vej.

Det skal bemærkes at der i budgetkataloget til budgetforhandlingerne er stillet forslag om besparelse på 0,8 mio. kr. til forbedring af busstoppestederne i 2019 og 2020. Hvis forslaget eller dele af dette bliver vedtaget betyder det at forbedringen af busstoppestederne blive udskudt to år. 

 

Økonomi Movia

Med udgangspunkt i kommunens økonomistyringshåndbog anbefales det, at der fremadrettet afsættes et selvstændigt budget til Movia, der adskilles fra budget til renovering af busstoppesteder.

Budget og faktisk udgift til Movia et givent år er en økonomi der kører i et rul over flere år – fra estimat ved busbestilling året før- til endelig afregning 2 år efter.

  • År 0: Busbestilling og fastlæggelse af budgettet på kontoen til Movia for år 1 baggrund af Movias forventede budget – evt. sag til budgetrevisionen vedr. år 1.
  • År 1: Busdrift og ”acontobetaling”
  • År 2: Movias regnskab er kendt – evt. sag til budgetrevisionen om ændringer vedr. slutafregning for år 3
  • År 3: Afregning for År 1 med Movia

Den faktiske udgift til Movia vil typisk afvige fra det forventede budget. Det kan skyldes eksempelvis ændrede brændstofpriser, ændret passagerantal mm. Det faktiske forbrug i forhold til det budgetterede fremgår af Movias årlige regnskab. 

 

Som fremadrettet model anbefales det at hvis Movias budget i et givet år forudsiger en lavere udgift end der er afsat på kontoen, reduceres budgetposten på politikområde 3 i overensstemmelse hermed og differencen lægges i kassen. Hvis der et år forudsiges et højere budget (som ikke skyldes en serviceforbedring), så ansøges tilsvarende om en tillægsbevilling, såfremt merudgiften ikke kan indeholdes indenfor politikområdets eksisterende budget. Hvis kommunen beslutter en serviceforbedring skal den ligeledes følges af en tillægsbevilling. Serviceændringer kan være fx ekstra busbetjening og bestilles typisk gennem den årlige trafikbestilling. Endelig afregning med Movia, som sker på baggrund af Movias regnskab i foråret, indgår på lige fod med Movias budget i fastlæggelse af budgetposten på politikområde 3 for det efterfølgende år.

 

Ændringer Movias fremadrettede budget samt forventet afregning af driftsåret 2017 medfører at der i budgetrevision 30.6.2018 indgår forslag om at der lægges godt 1 mio. kr. i kassen i 2019 og godt 0,5 mio kr. i årene herefter.

Bevilling

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifter til busstoppesteder som udgangspunkt kan holdes indenfor budgettet på politikområde 3 og budgetsag indgår i budgetrevisionen

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At udvalget beslutter den fremadrettede budgetramme for busstoppesteder samt budgetmodel for udgifter til Movia som det fremgår af sagen.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 12-09-2018

Godkender administrationens indstilling, således at budgettet for Movia og busstoppesteder adskilles og disponeres som foreslået, og således at der fra 2019 og frem afsættes kr. 800.000 årligt til forbedring af serviceniveau for busstoppesteder.