10-10-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Nielsen (A)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Charlotte Bie (I)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Ingen

Nr.94 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Dagsordenen godkendt.

 

Nr.95 - Træffetid

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Ingen mødt.

 

Nr.96 - Trafikanalyse af Fredensborgvej

Sagsnr.: 18/25361

 

Beslutningstema

Godkendelse af trafikanalysen og løsningsforslagene.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I kommunens handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2018 – 2021 er det besluttet at der i 2018 gennemføres analyser af, hvilke muligheder der er for at forbedre trafikafviklingen i de vigepligtsregulerede kryds på Fredensborgvej i Humlebæk

 

Resultaterne af analysen foreligger nu og er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Der er i den nuværende handlingsplanperiode ikke afsat midler til at gennemføre konkrete tiltag der skal forbedre trafikafviklingen på Fredensborg vej, bortset fra mindre stribe og skiltetiltag som kan finansieres inden for de nuværende driftsbevillinger. Der er dog i 2020 afsat ca. 500.000 til forbedring af trafiksikkerheden på strækningen.

 

 

Sagsfremstilling

Trafikanalysen har undersøgt de trafikale forhold med særlig fokus på fremkommeligheden.

 

Ud fra besigtigelse, trafiktællinger og kapacitetsberegninger er der konstateret en række udfordringer på Fredensborgvej, udover fremkommeligheden. Der er generelt oversigtsudfordringer i krydsene, og nedslidt afstribning. Derudover er hastigheden højere mellem Langebjergvej og Baunebjergvej på Fredensborgvej end den skiltede.

 

 

 

Kapacitetsberegningerne har vist at det generelt set er venstresvingende fra sidevejene mod Fredensborgvej, som har de største forsinkelser, da de skal holde tilbage for flere strømme.

 

Den begrænsede trafikmængde på sidevejene i dag, giver teoretisk set ikke anledning til afviklingsproblemer i de vigepligtsregulerede kryds. Dog oplever trafikanterne fra Baunebjergvej i eftermiddagsspidstimen begyndende afviklingsproblemer med gennemsnitlige forsinkelser. I spidstimerne kan trafikanterne desuden godt opleve at der kan være problemer med at komme ud fra sidevejene.

 

Det er vanskeligt at forbedre forholdende for sidevejstrafikken væsentligt med de nuværende krydsudformninger, hvor den ubetingede vigepligt fra sidevejene nødvendiggør at bilerne skal holde tilbage for trafikken på Fredensborgvej. Det skal derfor ikke forventes at der med billige tiltag kan forbedres væsentligt i forholdene for trafikken fra sidevejene.

 

Det er muligt at lave nogle mindre forbedringer i form af ændringer i afmærkningen, forbedring af oversigtsforholdene og nedsættelse af hastigheden. Disse tiltag har kun begrænset indvirkning på kapaciteten på strækningen eller krydsene. Dog vil sikkerheden og trygheden på strækningen forbedres. 

 

De foreslåede tiltag er:

 

Kortsigtede løsninger

Afmærkning - færdselstavler, afstribning, spærreflader, rumleriller langs kantbanen m.m.

 

kr. 710.000

Overkørbare arealer i brosten

 

kr. 344.000

Justering af heller, forlænge og afkorte med kantsten og græs

 

kr. 350.000

Flytning af broautoværn

 

kr. 40.000

Totalt anlægsskøn

 

kr. 1.444.000

 

Administrationen har yderligere undersøgt trafikafviklingen i en eventuel fremtidig situation (2029) med etablering af Humlebæk syd. Dels en etape 1 – hvor trafikudvikling i Humlebæk Syd (50 % bebygget) er koblet op på Fredensborgvej via Boserupvej.og dels en etape 2 med en 100% udbygning og trafikafvikling af både Boserupvej og Langebjergvej

 

I etape 1 tyder beregningerne på at svingende trafik fra Boserupvej til Fredensborgvej med den nuværende krydsudformning, vil kunne opleve op til 200 sek. Dette vil give store trafikafviklingsproblemer. I etape 2 vil der kunne opleves tilsvarende problemer ved udkørsel fra Langebjergvej.

 

For at forbedre trafikafviklingen foreslås at der i takt med eventuel udbygning af Humlebæk syd etableres signalanlæg i de to kryds på Fredensborgvej/Boserupvej og Fredensborgvej/Langebjergvej. Rådgiveren anbefaler yderligere at ved udbygning til etape 2 forbydes venstresving til og fra Bogårdsvej. Der er udarbejdet anlægsoverslag som viser at anlæg af signalanlæg i krydset  ved Boserupvej vil koste ca. 2,4 mio. kr. mens signalanlægget ved Langebjergvej vil koste 3,2 mio. kr. (Incl. etablering af forbud mod venstresving til og fra Bogårdsvej). Hvis der udbygges til etape 2 bør der afsættes 1,0 mio kr. til trafiksanering af boligvejen mellem Boserupvej, Langebjergvej og Bogårdsvej. De samlede omkostningerne til etape 1, etape 2 og trafiksanering af boligvejen er 6.495.000,-

 

Det kan være en mulighed at etablere signalanlægget ved Boserupvej uafhængigt af planerne for Humlebæk syd. Et signalanlæg i dette kryds vil dels forbedre muligheden for at komme ud fra Boserupvej – herunder også for en eventuel bus til Plejecenteret. Det vil også give nogle ophold i trafikken på Fredensborgvej, som vil forbedre mulighederne for at komme ud fra de øvrige sideveje. Endvidere vil det kunne medvirke til at dæmpe farten på Fredensborgvej. Ulemperne ved signalanlægget ud over prisen, er at det forringer fremkommeligheden på Fredensborgvej.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at der gennemføres nogle af de mindre tiltag for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen og reducere hastigheden. De foreslåede tiltag sammentænkes desuden med de tiltag som skal gennemføres i 2020 for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen.

 

Desuden anbefales at der afhængigt af planerne om busbetjening af Plejecentret arbejdes videre med etablering af et signalanlæg i krydset ved Boserupvej.

 

Administrationen foreslår at projekterne om signalanlæg og de større forbedringer medtages i bruttolisten over de tiltag som kan prioriteres i den næste handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur.

 

De anbefalede tiltag er:

 

 

Etablering af signalanlæg i krydset Boserupvej/Fredensborgvej

 

kr. 1.000.000,-

Udvidelse af kørebaner inkl. opbygning og afvanding m.m.

 

kr. 1.300.000,-

Afmærkning - færdselstavler, afstribning, spærreflader, rumleriller langs kantbanen m.m.

 

kr. 710.000,-

Totalt anlægsskøn

 

kr. 3.010.000,-

 

 

Bevilling

Der er ikke afsat midler til implementering af løsningerne.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: Det skal være nemt og sikkert at komme frem – trafikken skal afvikles hensynsfuldt med fokus på tryghed og fremkommelighed i nærområderne.

 

FN’s Verdensmål: Bæredygtige byer og lokalsamfund – 11.2 Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres b.la. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At administrationens anbefaling godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Godkender at der gennemføres nogle af de foreslåede kortsigtede tiltag for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen og reducere hastigheden til 60 km/t. Tiltagene sammentænkes med tiltag, som skal gennemføres i 2020 for at forbedre trafiksikkerheden.

 

Godkender at der arbejdes videre med signalanlæg eller rundkørsel i krydset ved Boserupvej afhængigt af den fremtidige busbetjening af Plejecentret.

 

Projekterne om signalanlæg eller rundkørsler og lignende større forbedringer medtages i bruttolisten over tiltag som kan prioriteres i den næste handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur.

 

Nr.97 - Takstblad for 2018 for Gunderød Vandværk

Sagsnr.: 17/28139

 

Beslutningstema

Godkendelse af Gunderød Vandværks takster for 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Gunderød Vandværk er det ene af to mindre private vandværker, som sammen med Fredensborg Forsyning forsyner kommunen med drikkevand.

 

Vandværkets takster skal iflg. vandforsyningsloven godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandværket er beliggende, efter indstilling fra anlæggets ejer.

 

Vandværket har sendt forslag til takstblade pr. 1. januar 2018 til Byrådets godkendelse. Herudover har vandværket fremsendt årsrapport for 2017, budget for 2018 og 2019 samt investeringsplan til Byrådets orientering. Det tilsendte er vedlagt som bilag.


Det fremgår af takstbladene, at driftsbidrag og gebyrer er uændrede i forhold til 2017 bortset fra m3-taksten, der stiger fra 6,00 til 8,00 kr. excl. moms. Selve opgørelsen af tilslutningsafgiften er dog ændret som følge af opdeling af tilslutningsbidraget i hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. Statsafgift på ledningsført vand og bidrag til drikkevandsbeskyttelse er fastsat af staten.


Det fremgår af årsrapporten, at der fortsat leveres vand, der overholder kvalitetskravene. Det fremgår endvidere, at der i 2017 blev foretaget enkelte servicearbejder på vandværksbygningen og på installationer.

 

Jf. vandværkets investeringsplan for 2018-2020 er der budgetteret med ekstraudgifter til bl.a. ny styretavle, nye vandmålere og installation af disse samt renovering af en svag hovedledning. En forhøjelse af m3-taksten skal dække disse udgifter.  

 

Administrationen vurderer, at I/S Gunderød Vandværk med sine takster lever op til kravet om, at taksterne skal afspejle de faktiske udgifter forbundet med administration og drift af vandværket, således at der ikke oparbejdes et systematisk overskud (”hvile i sig selv princippet”).

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lovbek. nr. 118 af 22/2 2018 om vandforsyning mv. § 58 (vandforsyningsloven)

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Godkendelse af vandværkets takster er medvirkende til sikring af opfyldelsen af FN´s 6. Verdensmål: Rent vand og sanitet. Det sikres, at vandværket leverer rent vand til lavest mulige pris under hensyntagen til de driftsudgifter vandværket måtte have. Ligeledes sikres det, at vandressourcen forvaltes på forsvarlig vis ved f.eks. kontinuerlig måling af vandforbrug fra målere, som vandværket, gennem opkrævning af driftsbidrag, har mulighed for løbende at udskifte.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Taksterne for 2018 vil efter godkendelsen blive offentliggjort på vandværkets hjemmeside.

 

Indstilling

 1. At Gunderød Vandværks takster for 2018 for vandforsyning godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.98 - Regulativ for Gunderød Vandværk a.m.b.a.

Sagsnr.: 16/23949

 

Beslutningstema

Godkendelse af "Regulativ for Gunderød Vandværk a.m.b.a.”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Gunderød Vandværk a.m.b.a. ønsker, i lighed med andre forsyningsselskaber, at basere sin virksomhed på et regulativ. Regulativet skal godkendes af Fredensborg Kommune. Vandværket er fra 1. januar 2017 overgået fra et være et interessentselskab (I/S) til at være et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a. er et privat vandværk, der varetager driften af den almene vandforsyning til ca. 390 forbrugere i området omkring vandværket. Vandværkets forsyningsområde er afgrænset mod syd af Hørsholm Kommune, mod sydvest af Allerød Kommune og mod vest af Hillerød Kommune. Afgrænsningen mod nord udgøres af Grønholt Hegns sydlige grænse og øst herfor af Nivå. Den østlige grænse ligger mellem Hesselrød og Vejenbrød samt mellem Fredtofte og Brønsholm og løber umiddelbart vest om Stasevang til kommunegrænsen mod syd. 

 

Forholdet mellem vandværket og dets forbrugere fastlægges i et regulativ. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til vandværket, samt hvilke forpligtelser, man har som kunde.

 

Vandværket har udarbejdet et forslag til ”Regulativ for Gunderød Vandværk a.m.b.a.”, der erstatter det tidligere regulativ fra 1987. Det nye regulativ er udarbejdet efter Miljøministeriets Vejledning om normalregulativer for almene vandforsyninger og er dermed tilpasset ny og revideret lovgivning på drikkevandsområdet.

 

Med Byrådets godkendelse skal kommunen sikre, at regulativet er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen og lovgivningen i øvrigt.

 

Administrationen har sikret overensstemmelsen med vandforsyningsplanen og lovligheden af regulativet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Vandforsyningslovens § 55, (LBK nr. 118 af 22. februar 2018, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.).

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Regulativet indeholder bl.a. nærmere regler om retten til forsyning fra vandværkets forsyningsledninger inden for forsyningsområdet. Herved sikres alle borgere indenfor forsyningsområdet retten til rent drikkevand fra vandværket i overensstemmelse med FN´s 6. Verdensmål, ”Rent drikkevand og sanitet.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Når regulativet er godkendt vil vandværket modtage en afgørelse herom. Kommunens afgørelse om godkendelse af vandværkets regulativ offentliggøres samtidigt med en annonce på kommunens hjemmeside.

 

Afgørelse om godkendelse af vandværkets regulativ kan påklages, jf. Vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.

 

Indstilling

 1. At "Regulativ for Gunderød Vandværk a.m.b.a.” godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

 

Nr.99 - Skiltning og navngivning af stier

Sagsnr.: 17/9965

 

Beslutningstema

Orientering om status for skiltning og navngivning af cykelstier samt beslutning om udmøntning af midler til skiltning i byerne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har bedt om en sag med status for skiltning og navngivning af kommunens cykel- og gangstier. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har kompetencen i forhold til navngivning.

 

Sagen forelægges desuden Udvalget for Infrastruktur og Trafik som har kompetencen i forhold til veje og stier samt opsætning og finansiering af skilte på disse.

 

Den 30. maj 2017 vedtog Plan-, Miljø og Klimaudvalget principper for skiltning af kommunale stier. Herunder at der i 2017 blev anvendt 400 t.kr. til skiltning af stier i Nivå.  Udvalget besluttede at skilte i de øvrige bysamfund opstilles i denne rækkefølge; Kokkedal, Humlebæk og Fredensborg.

 

I forslag til Mobilitets og Infrastruktur handlingsplan, som blev forelagt Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15. august 2017 foreslog administrationen at der i årene 2018 – 2021 blev disponeret 0,3 mio. årligt til vejvisningsskilte i de øvrige bysamfund. Udvalget valgte at prioritere analyse af A6 højere i 2018. I den vedtagne handlingsplan er der således afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2021 til skiltning af cykelstier og cykelruter.

 

I budgetforliget 2019 – 2022 er der i årene 2020 og 2021 afsat yderligere 0,4 mio. kr. årligt til navngivning og bedre skiltning fa stierne i byerne. Disse midler supplerer de allerede disponerede midler.

 

Status i Nivå

Der er i overensstemmelse med beslutningen i PMKU opsat skilte med vejvisning og kilometerangivelser på det samlede stinet i Nivå i løbet af 2017. Desuden er der gennemført en konkurrence via facebook om navngivning af stien mellem Islandshøj og Lergravene, som har fået navnet Lergravsstien.

 

Administrationen er i gang med en proces for navngivning af Lergravssøerne og der forelægges en sag for Plan-, Miljø og Klimaudvalget om dette. I denne sag forventes også at indgå formel navngivning af de største stier i området.

 

 

Skilte i de øvrige byområder

Administrationen vil i overensstemmelse med tidligere beslutning besluttet af Plan-, Miljø og Klimaudvalget, begynde projektering og opsætning af skilte på stisystemet i Kokkedal i 2019. Opsætningen sker i overensstemmelse med de vedtagne principper. 

 

Det er administrationens vurdering, at det er muligt med de disponerede midler (0,3 mio. kr. i 2019 og 0,7 mio. i hhv. 2020 og 2021) at gennemføre skiltning af det samlede net af trafikstier i overensstemmelse med de vedtagne principper. Samt gennemføre navngivnings proces og opsætning af stinavneskilte på stierne. Desuden vurderes det muligt at det inden for de disponerede midler er muligt at opsætte skilte på en det af det rekreative stinet i 2020 - 2021.

 

I 2019 forelægges en sag om navngivning af stier for PMKU. Den konkrete opsætning af skilte med vejvisning og navne samt finansiering, drøftes i Udvalget for Infrastruktur og Trafik.

 

Skiltning på rekreative stier fastlægges i forbindelse med arbejdet med stiplan for de rekreative stier. Der fremlægges særskilt sag om dette.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Skiltningen understøtter Byrådets arbejdsgrundlag om at det skal være nemt og sikkert at komme frem.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget for så vidt angår konkret navngivning.

Infrastruktur og Teknikudvalget for så vidt angår opsætning og finansiering af navneskilte og vejvisning.

 

Indstilling

 1. At orienteringen vedrørende status for arbejdet med skiltning tages til efterretning.
 2. At midler til stier afsat i budgetforliget 2019 – 2022 anvendes til skiltning af stier og navngivning i overensstemmelse med principperne vedtaget af Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 30. maj 2017.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Orienteringen tages til efterretning. Det anbefales overfor Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at navne på afdøde lokale hæderspersoner medtages som mulighed i forbindelse med fremadrettet navngivning.

Nr.100 - Skiltning i Fredensborg By - Parkeringspladser og busholdepladser

Sagsnr.: 18/9190

 

Beslutningstema

Forslag til vejvisning i Fredensborg bymidte, med baggrund i byudviklingsprojektet - Den Grønne Slotsby, og orientering om resultaterne af trafikanalyser vedr. parkering, trafikflow mm, herunder videooptagelser med drone af den trafikale adfærd i bymidten.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog d. 7. marts 2017 Strategisk Helhedsplan for Fredensborg Bymidte 2017-2024. Den strategiske helhedsplan fastlægger de overordnede linjer for byudviklingen, samt 4 delprojekter under et samlet projekt - Den grønne Slotsby.

 

 

Med vedtagelse af helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, blev der vedtaget et nyt trafikflow i bymidten. Overordnet set henvises besøgende til slottet til eksisterende parkeringsmuligheder i bymidten, hvor der findes over 500 parkeringspladser indenfor en radius af 300 m. fra Store Torv. Ved parkeringsanalyse fra februar 2017 er det registreret, at den gennemsnitlige belægningsgrad er på maksimalt 50 %. Registreringen viser dermed, at der er et parkeringsoverskud i bymidten. Der vil fortsat være mulighed for afsætning af turister nærmere slottet, men egentlig parkering af turistbusser vil ikke være tilladt her. Turistbusser ledes ad Jernbanegade og videre ad Rosingsvej, hvor der indrettes en parkeringsplads, som vil være forbeholdt turistbusser i dagtimerne. Administrationen vurderer, at det udvalgte areal ved Rosingsvej er det bedst egnede af de offentligt ejede arealer i bymidten.

 

 

Den 29. maj 2018 vedtog Plan-, Miljø- og Klimaudvalget dispositionsplan for Den Grønne Slotsby, samt værdiprogram for projektet udarbejdet i samarbejde med borgere fra Fredensborg by. Parallelt med projektet er der udarbejdet ny lokalplan for Fredensborg bymidte – Lokalplan F117, hvilke blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. september 2018 - Endelig vedtagelse af lokalplan F117 behandles af Byrådet den 1. oktober 2018.

 

 

Trafikale analyser

Fredensborg Kommune har, på baggrund af Helhedsplanen for Fredensborg Bymidte – Den Grønne Slotsby, fået udarbejdet 2 analyserapporter af de trafikale indvirkninger projektet har på trafikken i byen. De 2 rapporter er:

 

 • Trafikale konsekvenser ved ensretning af Jernbanegade og parkeringsanalyse i Fredensborg by, Februar 2017.
 • Trafikanalyse i Jernbanegade, september 2018

 

 

Trafikanalysen fra september 2018 indeholder, ud over en trafikplan og forslag til parkerings- og vejvisningsskiltning, også resultaterne af videooptagelser med drone af den trafikale adfærd i Jernbanegade og området foran Fredensborg Slot. Droneoptagelserne er gennemført onsdag den 16. maj 2018 mellem kl. 10 og 12 samt

mellem kl. 15 og 17, og lørdag den 19. maj mellem kl. 11 og 14. Formålet med videoanalyseanalysen har været:

 

 • At få et overordnet indtryk af, hvordan trafikafviklingen foregår i Jernbanegade og på pladsen foran Slottet
 • At få et indryk af, i hvor stort omfang den nordlige del af Jernbanegade benyttes, herunder et indtryk af, hvor megen trafikal udveksling, der er mellem Slottet og gågaden.

 

 

Trafikanalysen omhandler:

 

 • Registrering af trafikflows – for biler, cykler og fodgængere, herunder kørsel i gågadezonen, inkl. Store Torv og Lille Torv samt registreringer af evt. biler, der kører mod ensretningen
 • Trafiktællinger af biler og cykler
 • Trafikal adfærd i den nordlige ende af Slotsgade/Jernbanegade ved Slottet
 • Hastighedsprofiler (Heatmaps) for biler og cykler
 • Anvendelse af parkering i Jernbanegade og adfærd i forbindelse hermed.

 

 

Jernbanegade trafikal adfærd

Der er en god udnyttelse af hele gaderummer i gågaden. Bilisterne benytter midterarealet, cyklisterne færdes både i siden og i midten, og fodgængere færdes langs i siderne og på tværs af Jernbanegade. Der er en tendens til flere fodgængere i den nordøstlige side (solsiden)

 

Med hensyn til biltrafikken har der været fokus på trafikken fra nord (fra Jernbanegade og Rosingsvej). I de tre registreringsperiode er der på Jernbanegade, i et snit umiddelbart nord for gågaden, talt mellem 85 og 150 biler. På Rosingsvej er der i de tilsvarende snit talt mellem 75 og 90 biler.

Af bilerne fra Jernbanegade nord kører mellem 65 og 75 % af bilerne videre ad Rosingsvej, mens de resterende kører videre ad Jernbanegade. Af bilerne fra Rosingsvej kører mellem 75 og 80 % videre mod nord ad Jernbanegade, mens kun ca. 5 % kører fra Rosingsvej til gågaden.

 

 

Slottet trafikal adfærd

Den primære biltrafikstrøm ved Slottet er mellem Slotsgade og direkte mod Jernbanegade/Rosingsvej.

Fodgængertrafikken ved Slottet er koncentreret omkring parkeringsarealet og omkring Dr. Ingrids anlæg mellem parkeringen og Slottet. Der er kun beskeden fodgængertrafik direkte mellem Slottet og Jernbanegade. I den nuværende situation er der få fodgængere, der har besøgt Slottet, som fortsætter til fods videre mod Jernbanegade. 

 

Èn af intentionerne med projektet "Den Grønne Slotsby" er at skabe bedre sammenhæng og forbindelse mellem Slottet og gågaden, og gøre det mere attraktivt for besøgende til Slottet også at besøge Jernbanegade. 

Den nuværende trafikale adfærd i bymidten, som ses af trafikanalysen, viser at der ikke er en god trafikal sammenhæng mellem slottet og gågaden, hverken for bilister eller gående. Trafikken fra Rosingsvej mod Jernbanegade vil blive påvirket af, at den nordlige del af Jernbanegade bliver ensrettet. Det er relativt få bilister, der skal finde en alternativ rute fra Rosingsvej i retning mod Slotsgade, herunder Østrupvej og Slotsvænget.

 

 

Trafikanalyse/løsningsmuligheder

Der er arbejdet med 4 forskellige løsningsmodeller til trafikstruktur i bymidten. De omhandler alm. trafik og varekørsel. Forslagene er nærmere beskrevet i analysen mht. fordele og ulemper.

 

 

Fremtidig trafikstruktur

Med udgangspunkt i videoanalysen og de undersøgte løsninger, vurderes det hensigtsmæssigt at arbejde videre med en løsning baseret på forslag 1, men hvor varekørsel også tillades på tværs af gågaden (del af forslag 2).

 

Løsningsmodel 1:

Ensrettet trafik i hele Jernbanegade. Mulighed for at svinge til venstre fra Jernbanegader ad Rosingsvej som er dobbeltrettet. Dobbeltrettet trafik over Store Torv. Varekørsel kan foregå i Jernbanegade og fra siderne. Varekørsel tillades på tværs af gågaden ved Store Torv, hvilket giver mulighed for at etablere en plads til varelevering væk fra gågadestrøget.

 

Løsningsmodel 1 er valgt ud fra vurdering af den bedste fremkommelighed og den største fleksibilitet ud fra forudsætningen om, at Jernbanegade er ensrettet i den nordlige ende. Adgangen til gågaden og parkeringsarealerne på bagsiden vil kunne tilgås let fra alle indfaldsveje. Kørselsmønstret vil således være ens for både alm. trafik og varekørsel. Der foreslås restriktioner for varekørsel i gågaden med tidsrum og køretøjsstørrelse på 10 m.

 

 

Parkeringspladser og busholdepladser

I forbindelse med projektet Den Grønne Slotsby ændres vej og parkeringsarealerne ved slottet til mere rekreative grønne arealer. For biler vil ændringerne betyde at der planlægges 10 p-pladser, samt 1 handicap p-plads tættere på kulturhuset. Der vil eventuelt være mulighed for at planlægge op til 3 handicap-p-pladser tæt ved slotsporten. Der vil fortsat være mulighed for 2 busser at kunne afsætte passagerer i området, men busserne skal herefter parkere i bymidten, på et eksisterende parkeringsareal ved Rosingsvej, som ændres så der er plads til parkering for to busser ad gangen i dagtimerne. Hvis der er yderligere behov for busparkering er der mulighed for at disponere længdeparkering langs Wendorfsvej med yderligere to reserverede bus p-pladser i dagtimerne. Projektet i pt. på dispositionsforslagsniveau. Det præcise antal parkeringspladser fastlægges i detailprojektet.

 

Nedenstående tabel viser parkeringskapacitet jf. parkeringsanalyse og dispositionsforslag for Den Grønne Slotsby. (Parkeringsområder kan ses på situationsplan nedenfor)

 

 

Område

Kapacitet i dag

Den grønne Slotsby

1a

20 

Flyttes tættere på kulturhuset. 11 pladser, heraf 1handicap plads. Evt. mulighed for yderligere 3 handicap pladser ved slotsporten.

1b

13

Ca. 4 pladser forbehold busser i dagtimerne.

2 afsætningspladser forbeholdt busser i dagtimerne i nyt gågadeområde. Evt. 4 alm. pladser aften.

2

6

0 pladser

3 pladser i nyt gågadeområde.

3

24

Ingen ændringer

4

37

Ingen ændringer

5a

22

Ingen ændringer

5b

11

Ingen ændringer

6

19

Ingen ændringer

7

4 + Busparkering i dagtimerne. Evt. mulighed for 4 alm. pladser aften.

8

8

0 + Busparkering i dagtimerne. Evt. plads til 8 alm. pladser aften.

9

120

Ingen ændringer

10

36

Ingen ændringer

11

39

Ingen ændringer

12

6

Ingen ændringer

13

4

Busparkering i dagtimerne. 4 alm. pladser aften.

14

14

Ingen ændringer

15

42

Ingen ændringer

16

12

Ingen ændringer

17

26

Ingen ændringer

18

16

Ingen ændringer

19

9

Ingen ændringer

20

10

Ingen ændringer

21

13

5-10 pladser

Gågaden

(30 min)

16 (0 pladser før 2015)

Ca. 10 pladser, heraf 1 handicap plads. Mulighed for yderligere ca. 5 pladser ved Storetorv eller evt. plads forbeholdt varelevering.

Total antal

Ca. 530 p-pladser 

Alm. uafmærket kantstensparkering er ikke optalt.

Ca. 485 p-pladser dag

Ca. 515 p-pladser aften

Alm. uafmærket kantstensparkering er ikke medregnet.

 

 

Parkeringsrestriktioner og –henvisning