Nr.96 - Trafikanalyse af Fredensborgvej

Sagsnr.: 18/25361

 

Beslutningstema

Godkendelse af trafikanalysen og løsningsforslagene.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I kommunens handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2018 – 2021 er det besluttet at der i 2018 gennemføres analyser af, hvilke muligheder der er for at forbedre trafikafviklingen i de vigepligtsregulerede kryds på Fredensborgvej i Humlebæk

 

Resultaterne af analysen foreligger nu og er vedlagt som bilag til dagsordenen.

 

Der er i den nuværende handlingsplanperiode ikke afsat midler til at gennemføre konkrete tiltag der skal forbedre trafikafviklingen på Fredensborg vej, bortset fra mindre stribe og skiltetiltag som kan finansieres inden for de nuværende driftsbevillinger. Der er dog i 2020 afsat ca. 500.000 til forbedring af trafiksikkerheden på strækningen.

 

 

Sagsfremstilling

Trafikanalysen har undersøgt de trafikale forhold med særlig fokus på fremkommeligheden.

 

Ud fra besigtigelse, trafiktællinger og kapacitetsberegninger er der konstateret en række udfordringer på Fredensborgvej, udover fremkommeligheden. Der er generelt oversigtsudfordringer i krydsene, og nedslidt afstribning. Derudover er hastigheden højere mellem Langebjergvej og Baunebjergvej på Fredensborgvej end den skiltede.

 

 

 

Kapacitetsberegningerne har vist at det generelt set er venstresvingende fra sidevejene mod Fredensborgvej, som har de største forsinkelser, da de skal holde tilbage for flere strømme.

 

Den begrænsede trafikmængde på sidevejene i dag, giver teoretisk set ikke anledning til afviklingsproblemer i de vigepligtsregulerede kryds. Dog oplever trafikanterne fra Baunebjergvej i eftermiddagsspidstimen begyndende afviklingsproblemer med gennemsnitlige forsinkelser. I spidstimerne kan trafikanterne desuden godt opleve at der kan være problemer med at komme ud fra sidevejene.

 

Det er vanskeligt at forbedre forholdende for sidevejstrafikken væsentligt med de nuværende krydsudformninger, hvor den ubetingede vigepligt fra sidevejene nødvendiggør at bilerne skal holde tilbage for trafikken på Fredensborgvej. Det skal derfor ikke forventes at der med billige tiltag kan forbedres væsentligt i forholdene for trafikken fra sidevejene.

 

Det er muligt at lave nogle mindre forbedringer i form af ændringer i afmærkningen, forbedring af oversigtsforholdene og nedsættelse af hastigheden. Disse tiltag har kun begrænset indvirkning på kapaciteten på strækningen eller krydsene. Dog vil sikkerheden og trygheden på strækningen forbedres. 

 

De foreslåede tiltag er:

 

Kortsigtede løsninger

Afmærkning - færdselstavler, afstribning, spærreflader, rumleriller langs kantbanen m.m.

 

kr. 710.000

Overkørbare arealer i brosten

 

kr. 344.000

Justering af heller, forlænge og afkorte med kantsten og græs

 

kr. 350.000

Flytning af broautoværn

 

kr. 40.000

Totalt anlægsskøn

 

kr. 1.444.000

 

Administrationen har yderligere undersøgt trafikafviklingen i en eventuel fremtidig situation (2029) med etablering af Humlebæk syd. Dels en etape 1 – hvor trafikudvikling i Humlebæk Syd (50 % bebygget) er koblet op på Fredensborgvej via Boserupvej.og dels en etape 2 med en 100% udbygning og trafikafvikling af både Boserupvej og Langebjergvej

 

I etape 1 tyder beregningerne på at svingende trafik fra Boserupvej til Fredensborgvej med den nuværende krydsudformning, vil kunne opleve op til 200 sek. Dette vil give store trafikafviklingsproblemer. I etape 2 vil der kunne opleves tilsvarende problemer ved udkørsel fra Langebjergvej.

 

For at forbedre trafikafviklingen foreslås at der i takt med eventuel udbygning af Humlebæk syd etableres signalanlæg i de to kryds på Fredensborgvej/Boserupvej og Fredensborgvej/Langebjergvej. Rådgiveren anbefaler yderligere at ved udbygning til etape 2 forbydes venstresving til og fra Bogårdsvej. Der er udarbejdet anlægsoverslag som viser at anlæg af signalanlæg i krydset  ved Boserupvej vil koste ca. 2,4 mio. kr. mens signalanlægget ved Langebjergvej vil koste 3,2 mio. kr. (Incl. etablering af forbud mod venstresving til og fra Bogårdsvej). Hvis der udbygges til etape 2 bør der afsættes 1,0 mio kr. til trafiksanering af boligvejen mellem Boserupvej, Langebjergvej og Bogårdsvej. De samlede omkostningerne til etape 1, etape 2 og trafiksanering af boligvejen er 6.495.000,-

 

Det kan være en mulighed at etablere signalanlægget ved Boserupvej uafhængigt af planerne for Humlebæk syd. Et signalanlæg i dette kryds vil dels forbedre muligheden for at komme ud fra Boserupvej – herunder også for en eventuel bus til Plejecenteret. Det vil også give nogle ophold i trafikken på Fredensborgvej, som vil forbedre mulighederne for at komme ud fra de øvrige sideveje. Endvidere vil det kunne medvirke til at dæmpe farten på Fredensborgvej. Ulemperne ved signalanlægget ud over prisen, er at det forringer fremkommeligheden på Fredensborgvej.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at der gennemføres nogle af de mindre tiltag for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen og reducere hastigheden. De foreslåede tiltag sammentænkes desuden med de tiltag som skal gennemføres i 2020 for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen.

 

Desuden anbefales at der afhængigt af planerne om busbetjening af Plejecentret arbejdes videre med etablering af et signalanlæg i krydset ved Boserupvej.

 

Administrationen foreslår at projekterne om signalanlæg og de større forbedringer medtages i bruttolisten over de tiltag som kan prioriteres i den næste handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur.

 

De anbefalede tiltag er:

 

 

Etablering af signalanlæg i krydset Boserupvej/Fredensborgvej

 

kr. 1.000.000,-

Udvidelse af kørebaner inkl. opbygning og afvanding m.m.

 

kr. 1.300.000,-

Afmærkning - færdselstavler, afstribning, spærreflader, rumleriller langs kantbanen m.m.

 

kr. 710.000,-

Totalt anlægsskøn

 

kr. 3.010.000,-

 

 

Bevilling

Der er ikke afsat midler til implementering af løsningerne.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: Det skal være nemt og sikkert at komme frem – trafikken skal afvikles hensynsfuldt med fokus på tryghed og fremkommelighed i nærområderne.

 

FN’s Verdensmål: Bæredygtige byer og lokalsamfund – 11.2 Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres b.la. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At administrationens anbefaling godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Godkender at der gennemføres nogle af de foreslåede kortsigtede tiltag for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen og reducere hastigheden til 60 km/t. Tiltagene sammentænkes med tiltag, som skal gennemføres i 2020 for at forbedre trafiksikkerheden.

 

Godkender at der arbejdes videre med signalanlæg eller rundkørsel i krydset ved Boserupvej afhængigt af den fremtidige busbetjening af Plejecentret.

 

Projekterne om signalanlæg eller rundkørsler og lignende større forbedringer medtages i bruttolisten over tiltag som kan prioriteres i den næste handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur.