Nr.100 - Skiltning i Fredensborg By - Parkeringspladser og busholdepladser

Sagsnr.: 18/9190

 

Beslutningstema

Forslag til vejvisning i Fredensborg bymidte, med baggrund i byudviklingsprojektet - Den Grønne Slotsby, og orientering om resultaterne af trafikanalyser vedr. parkering, trafikflow mm, herunder videooptagelser med drone af den trafikale adfærd i bymidten.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog d. 7. marts 2017 Strategisk Helhedsplan for Fredensborg Bymidte 2017-2024. Den strategiske helhedsplan fastlægger de overordnede linjer for byudviklingen, samt 4 delprojekter under et samlet projekt - Den grønne Slotsby.

 

 

Med vedtagelse af helhedsplanen for Den Grønne Slotsby, blev der vedtaget et nyt trafikflow i bymidten. Overordnet set henvises besøgende til slottet til eksisterende parkeringsmuligheder i bymidten, hvor der findes over 500 parkeringspladser indenfor en radius af 300 m. fra Store Torv. Ved parkeringsanalyse fra februar 2017 er det registreret, at den gennemsnitlige belægningsgrad er på maksimalt 50 %. Registreringen viser dermed, at der er et parkeringsoverskud i bymidten. Der vil fortsat være mulighed for afsætning af turister nærmere slottet, men egentlig parkering af turistbusser vil ikke være tilladt her. Turistbusser ledes ad Jernbanegade og videre ad Rosingsvej, hvor der indrettes en parkeringsplads, som vil være forbeholdt turistbusser i dagtimerne. Administrationen vurderer, at det udvalgte areal ved Rosingsvej er det bedst egnede af de offentligt ejede arealer i bymidten.

 

 

Den 29. maj 2018 vedtog Plan-, Miljø- og Klimaudvalget dispositionsplan for Den Grønne Slotsby, samt værdiprogram for projektet udarbejdet i samarbejde med borgere fra Fredensborg by. Parallelt med projektet er der udarbejdet ny lokalplan for Fredensborg bymidte – Lokalplan F117, hvilke blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 5. september 2018 - Endelig vedtagelse af lokalplan F117 behandles af Byrådet den 1. oktober 2018.

 

 

Trafikale analyser

Fredensborg Kommune har, på baggrund af Helhedsplanen for Fredensborg Bymidte – Den Grønne Slotsby, fået udarbejdet 2 analyserapporter af de trafikale indvirkninger projektet har på trafikken i byen. De 2 rapporter er:

 

 • Trafikale konsekvenser ved ensretning af Jernbanegade og parkeringsanalyse i Fredensborg by, Februar 2017.
 • Trafikanalyse i Jernbanegade, september 2018

 

 

Trafikanalysen fra september 2018 indeholder, ud over en trafikplan og forslag til parkerings- og vejvisningsskiltning, også resultaterne af videooptagelser med drone af den trafikale adfærd i Jernbanegade og området foran Fredensborg Slot. Droneoptagelserne er gennemført onsdag den 16. maj 2018 mellem kl. 10 og 12 samt

mellem kl. 15 og 17, og lørdag den 19. maj mellem kl. 11 og 14. Formålet med videoanalyseanalysen har været:

 

 • At få et overordnet indtryk af, hvordan trafikafviklingen foregår i Jernbanegade og på pladsen foran Slottet
 • At få et indryk af, i hvor stort omfang den nordlige del af Jernbanegade benyttes, herunder et indtryk af, hvor megen trafikal udveksling, der er mellem Slottet og gågaden.

 

 

Trafikanalysen omhandler:

 

 • Registrering af trafikflows – for biler, cykler og fodgængere, herunder kørsel i gågadezonen, inkl. Store Torv og Lille Torv samt registreringer af evt. biler, der kører mod ensretningen
 • Trafiktællinger af biler og cykler
 • Trafikal adfærd i den nordlige ende af Slotsgade/Jernbanegade ved Slottet
 • Hastighedsprofiler (Heatmaps) for biler og cykler
 • Anvendelse af parkering i Jernbanegade og adfærd i forbindelse hermed.

 

 

Jernbanegade trafikal adfærd

Der er en god udnyttelse af hele gaderummer i gågaden. Bilisterne benytter midterarealet, cyklisterne færdes både i siden og i midten, og fodgængere færdes langs i siderne og på tværs af Jernbanegade. Der er en tendens til flere fodgængere i den nordøstlige side (solsiden)

 

Med hensyn til biltrafikken har der været fokus på trafikken fra nord (fra Jernbanegade og Rosingsvej). I de tre registreringsperiode er der på Jernbanegade, i et snit umiddelbart nord for gågaden, talt mellem 85 og 150 biler. På Rosingsvej er der i de tilsvarende snit talt mellem 75 og 90 biler.

Af bilerne fra Jernbanegade nord kører mellem 65 og 75 % af bilerne videre ad Rosingsvej, mens de resterende kører videre ad Jernbanegade. Af bilerne fra Rosingsvej kører mellem 75 og 80 % videre mod nord ad Jernbanegade, mens kun ca. 5 % kører fra Rosingsvej til gågaden.

 

 

Slottet trafikal adfærd

Den primære biltrafikstrøm ved Slottet er mellem Slotsgade og direkte mod Jernbanegade/Rosingsvej.

Fodgængertrafikken ved Slottet er koncentreret omkring parkeringsarealet og omkring Dr. Ingrids anlæg mellem parkeringen og Slottet. Der er kun beskeden fodgængertrafik direkte mellem Slottet og Jernbanegade. I den nuværende situation er der få fodgængere, der har besøgt Slottet, som fortsætter til fods videre mod Jernbanegade. 

 

Èn af intentionerne med projektet "Den Grønne Slotsby" er at skabe bedre sammenhæng og forbindelse mellem Slottet og gågaden, og gøre det mere attraktivt for besøgende til Slottet også at besøge Jernbanegade. 

Den nuværende trafikale adfærd i bymidten, som ses af trafikanalysen, viser at der ikke er en god trafikal sammenhæng mellem slottet og gågaden, hverken for bilister eller gående. Trafikken fra Rosingsvej mod Jernbanegade vil blive påvirket af, at den nordlige del af Jernbanegade bliver ensrettet. Det er relativt få bilister, der skal finde en alternativ rute fra Rosingsvej i retning mod Slotsgade, herunder Østrupvej og Slotsvænget.

 

 

Trafikanalyse/løsningsmuligheder

Der er arbejdet med 4 forskellige løsningsmodeller til trafikstruktur i bymidten. De omhandler alm. trafik og varekørsel. Forslagene er nærmere beskrevet i analysen mht. fordele og ulemper.

 

 

Fremtidig trafikstruktur

Med udgangspunkt i videoanalysen og de undersøgte løsninger, vurderes det hensigtsmæssigt at arbejde videre med en løsning baseret på forslag 1, men hvor varekørsel også tillades på tværs af gågaden (del af forslag 2).

 

Løsningsmodel 1:

Ensrettet trafik i hele Jernbanegade. Mulighed for at svinge til venstre fra Jernbanegader ad Rosingsvej som er dobbeltrettet. Dobbeltrettet trafik over Store Torv. Varekørsel kan foregå i Jernbanegade og fra siderne. Varekørsel tillades på tværs af gågaden ved Store Torv, hvilket giver mulighed for at etablere en plads til varelevering væk fra gågadestrøget.

 

Løsningsmodel 1 er valgt ud fra vurdering af den bedste fremkommelighed og den største fleksibilitet ud fra forudsætningen om, at Jernbanegade er ensrettet i den nordlige ende. Adgangen til gågaden og parkeringsarealerne på bagsiden vil kunne tilgås let fra alle indfaldsveje. Kørselsmønstret vil således være ens for både alm. trafik og varekørsel. Der foreslås restriktioner for varekørsel i gågaden med tidsrum og køretøjsstørrelse på 10 m.

 

 

Parkeringspladser og busholdepladser

I forbindelse med projektet Den Grønne Slotsby ændres vej og parkeringsarealerne ved slottet til mere rekreative grønne arealer. For biler vil ændringerne betyde at der planlægges 10 p-pladser, samt 1 handicap p-plads tættere på kulturhuset. Der vil eventuelt være mulighed for at planlægge op til 3 handicap-p-pladser tæt ved slotsporten. Der vil fortsat være mulighed for 2 busser at kunne afsætte passagerer i området, men busserne skal herefter parkere i bymidten, på et eksisterende parkeringsareal ved Rosingsvej, som ændres så der er plads til parkering for to busser ad gangen i dagtimerne. Hvis der er yderligere behov for busparkering er der mulighed for at disponere længdeparkering langs Wendorfsvej med yderligere to reserverede bus p-pladser i dagtimerne. Projektet i pt. på dispositionsforslagsniveau. Det præcise antal parkeringspladser fastlægges i detailprojektet.

 

Nedenstående tabel viser parkeringskapacitet jf. parkeringsanalyse og dispositionsforslag for Den Grønne Slotsby. (Parkeringsområder kan ses på situationsplan nedenfor)

 

 

Område

Kapacitet i dag

Den grønne Slotsby

1a

20 

Flyttes tættere på kulturhuset. 11 pladser, heraf 1handicap plads. Evt. mulighed for yderligere 3 handicap pladser ved slotsporten.

1b

13

Ca. 4 pladser forbehold busser i dagtimerne.

2 afsætningspladser forbeholdt busser i dagtimerne i nyt gågadeområde. Evt. 4 alm. pladser aften.

2

6

0 pladser

3 pladser i nyt gågadeområde.

3

24

Ingen ændringer

4

37

Ingen ændringer

5a

22

Ingen ændringer

5b

11

Ingen ændringer

6

19

Ingen ændringer

7

4 + Busparkering i dagtimerne. Evt. mulighed for 4 alm. pladser aften.

8

8

0 + Busparkering i dagtimerne. Evt. plads til 8 alm. pladser aften.

9

120

Ingen ændringer

10

36

Ingen ændringer

11

39

Ingen ændringer

12

6

Ingen ændringer

13

4

Busparkering i dagtimerne. 4 alm. pladser aften.

14

14

Ingen ændringer

15

42

Ingen ændringer

16

12

Ingen ændringer

17

26

Ingen ændringer

18

16

Ingen ændringer

19

9

Ingen ændringer

20

10

Ingen ændringer

21

13

5-10 pladser

Gågaden

(30 min)

16 (0 pladser før 2015)

Ca. 10 pladser, heraf 1 handicap plads. Mulighed for yderligere ca. 5 pladser ved Storetorv eller evt. plads forbeholdt varelevering.

Total antal

Ca. 530 p-pladser 

Alm. uafmærket kantstensparkering er ikke optalt.

Ca. 485 p-pladser dag

Ca. 515 p-pladser aften

Alm. uafmærket kantstensparkering er ikke medregnet.

 

 

Parkeringsrestriktioner og –henvisning

 

 

 

Kommunens rådgiver har i forbindelse med analysen, Trafikale konsekvenser ved ensretning af Jernbanegade og parkering i Fredensborg by fra februar 2017, anbefalet forskellige tiltag for P-vejvisning. Med udgangspunkt i den tidligere analyse, og en konkretisering af parkeringsrestriktioner og – henvisning, forslås følgende ændringer gennemført i forbindelse med ensretning af Jernbanegade:

 

 • Eksisterende P-zone omkring bymidten med tidsrestriktion på 2 timer foreslås øget til 4 timer. Der skal være tilstrækkelig tid til besøg på slottet og lidt handel i gågaden.
 • Parkeringsrestriktion under Biblioteket fastholdes til 2 timer.
 • Ved Slotspladsen opsættes en parkeringshenvisningstavle der henviser besøgende til at parkere i bymidten. Her bør angives både alm. parkering og overdækket parkering.
 • Parkeringsmuligheder ved Fredensborg Bycenter bør skiltes tydeligere.
 • Henvisningstavler langs hovedindfaldsvejene til Fredensborg. Tavlerne skal vise hvordan parkeringen primært er samlet omkring bymidten, og forsøge at lede besøgende derhen.

 

Der bør indgås aftale med Fredensborg Bycenter vedrørende henvisning til deres parkeringskælder. Teksten "Kundeparkering" bør fjernes. Parkeringskælderen var under besigtigelsen meget tom.

 

Der foreslås tiltag ifm. henvisnings-/vejvisningstavler – både en tilretning af eksisterende vejvisningstavler samt eventuelt opsætning af supplerende henvisningstavler lidt længere ude. Se bilag A - Skilteplan.

 

 

Økonomi

Indenfor projektområdet, Den Grønne Slotsby, er skiltning en del af projektets anlægsøkonomi. Udenfor projektområdet opsættes et mindre antal skilte som forventes at kunne finansieres inden for politikområde 3. - Trafikregulering.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

 

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: Bygninger og byrum skaber liv – Gode rammer for fællesskab og tryghed.

 

FN’s Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

 

11.7Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen om analyser, adfærd mv. tages til efterretning.
 2. At der i relation til projektet om den Grønne Slotsby, arbejdes med ny henvisnings- og parkeringsskiltning i Fredensborg bymidte som beskrevet i sagen.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-10-2018

Godkender administrationens indstilling.