Nr.111 - Forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald for 2019

Sagsnr.: 15/9038

 
Cømert Sonsuz (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald gældende for 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund. I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for husholdningsaffald. Gebyret dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne.

 

Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv. 

 

Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Affald A/S udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster gældende for 2019.

 

Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på deres møde d. 30. oktober 2018 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet at taksterne godkendes. I det følgende gennemgås og uddybes gebyrer/takster for de enkelte ordninger.

 

Dagrenovation. Taksten for dagrenovation dækker afhentning af sække/containere m.m. til dagrenovation 1 gang om ugen.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2017 og prognosen for 2018 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud, som er delvis nedbragt i 2018. Det foreslås, at taksten for dagrenovation fastholdes uændret.

 

Storskrald. Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2017 og prognosen for 2018 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten for storskrald fastholdes uændret.

 

Papir og pap. Taksten for papir giver hver husstand ret til at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning). Endvidere omfatter indsamling af ballet pap i etagebebyggelser samt forsøgsordning for indsamling af pap i de kommunale institutioner og virksomheder.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2017 og prognosen for 2018 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.

 

Glas. Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2017 og prognosen for 2018 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.

 

Genbrugsplads. Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept.

 

Norfors opkræver en takst pr. husstand hos kommunen baseret på befolkningstallet. Taksten for 2019 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2017 samt prognosen der bygger på årets første 6 måneder af 2018 for affaldsbortskaffelse samt serviceniveauet.

 

Der forventes, at affaldsmængderne i 2018 falder med 2 % i forhold til 2017. I budget 2019 fastholdes mængden af haveaffald og jord på niveau 2017, mens øvrige mængder er indregnet med en stigning på 1 % i forhold til 2018. Personaleomkostninger er fremskrevet med 2,5 %, idet der er indregnet ansættelse af en længe ønsket afsætningskonsulent. Det er Norfors vurdering, at den takst som Norfors opkræver kommunen pr. husstand fastholdes uændret.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2017 og prognosen for 2018 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås dog, at taksten for genbrugspladser fastholdes uændret.

 

Farligt affald. Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald /år.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2017 og prognosen for 2018 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.

 

Sammenfatning. Godkendelse af forslag til taksterne for 2019 vil betyde, at udgiften for kommunens husstande forbliver uændret.

 

Gebyr/

husstand/år

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Takst 2019

Dagrenovation (110 l)

933,50

933,50

933,50

933,50

933,50

Storskrald

46,38

46,38

46,38

46,38

46,38

Papir

66,25

66,25

66,25

66,25

66,25

Glas

48,75

48,75

48,75

48,75

48,75

Genbrugsplads

1.089,60

1.089,60

1.089,60

1.089,60

1.089,60

Farligt affald

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

I alt

2.224,48

2.224,48

2.224,48

2.224,48

2.224,48

Alle beløb er i kr. og inkl. moms

 

Fremtidsperspektiver. I det følgende gennemgås en række potentielle emner, der kan komme til at påvirke affaldsgebyrerne i 2020 og fremover:

 

Nyt indsamlingssystem og affaldsøkonomi. Byrådet vedtog på møde i juni 2018, at der skal undersøges et nyt indsamlingssystem for husholdningsaffald (dagrenovation, storskrald, haveaffald, samt de genanvendelige fraktioner som glas, pap, papir, metal og plast). Der forventes en beslutning i Byrådet senest medio 2019.

 

For at kunne leve op til regeringens og EU's genanvendelsesmål og krav om 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 er der en forventning om, at der i løbet af 2020 skal et nyt system til sortering af de nævnte husholdningsaffaldsfraktioner implementeres i kommunen.

 

De økonomiske rammer for etablering af permanente indsamlingsordninger for den enkelte husstand, hvor der sker en udsortering af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet afhænger af flere faktorer, såsom valget af indsamlingsmateriel, driftsomkostninger ved tømning, indtægter fra salg af genbrugsmaterialer, etc.

 

Alle de nævnte faktorer skal finansieres via affaldsgebyrerne og vil får en betydning for den samlede affaldsøkonomi og affaldsgebyrerne, hvilket betyder, at kommunens husstande vil højst sandsynligt opleve en stigning i affaldsgebyrerne fra 2020.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Forslag til takstbladet 2019 er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2019 godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-11-2018

Anbefaler administrationens indstilling.