Nr.109 - Busbetjening af nyt plejecenter

Sagsnr.: 18/13439

 
Cømert Sonsuz (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte princippet for, hvordan det nye plejecenter på Boserupvej skal busbetjenes.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I Budgetforliget 2018 – 2021 var der afsat 5,0 mio. kr. til en busvej mellem Teglgårdsvej og Boserupvej/det nye plejecenter.

 

Infrastruktur- og Teknikudvalget besluttede den 15. august 2018, at administrationen skal undersøge muligheden for at omlægge bus 370 for at give forbindelse til det nye plejecenter på Boserupvej, uden etablering af en ny busvej.

 

I budgetforliget 2019 – 2022 er der afsat 1,0 mio. kr. til en ny løsning i stedet for busvejen mellem Teglgårdsvej og Boserupvej.

 

Den bus som vil være relevant at omlægge for at betjene det nye plejecenter er buslinje 370 som i dag kører mellem Fredensborg Station og Humlebæk Station.

 

Det ekstra tid, der er i den nuværende køreplan for buslinje 370, benyttes til at betjene Endrup skole, Endrupvej og Kovangen. På hver anden tur betjener bussen henholdsvis Danevang og Plejecenter Lystholm. Bussens køreplan er optimeret i forhold til togkøreplanerne på Lille Nord og Kystbanen.

 

Passagerpotentiale på Boserupvej

Passagerpotentialet på Boserupvej udgøres af beboerne i ca. 200 ejendomme, hvilket er væsentligt mindre end kørslen på Teglgårdsvej eller sløjfen i Fredensborg som dækker Endrup skole, Endrupvej og Kovangen, som potentielt vil blive berørt af en omlægning.

 

Brugerne af en busforbindelse på Boserupvej og dermed det nye plejecenter vil primært være beboerne på Boserupvej samt ansatte på plejecentret. Da en stor del af ejendommene på vejen er parcelhuse, er potentialet mindre end, hvis vejen primært bestod af etagebyggeri. En stor del af ejendommene på den østlige side af vejen har i dag god adgang til busstoppesteder på Teglgårdsvej. Besøgende til plejecentret vil normalt komme i bil eller med flextrafik (visiteret kørsel). De besøgende der, hverken har adgang til bil eller er omfattet af den visiterede kørsel med flextrafik, vil kunne anvende Flextur, som sikrer dem kørsel fra dør til dør.

 

Kapacitet Fredensborgvej

For at give bussen mulighed for at køre ind og ud af Boserupvej uden væsentlige forsinkelser, er det nødvendigt at anlægge en signalregulering i krydset Fredensborgvej og Boserupvej. Dette er estimeret til at koste ca. 2,3 millioner kroner alt inklusivt. Lyskrydset bør under alle omstændigheder anlægges i forbindelse med en eventuel udbygning af Humlebæk Syd, så investeringen vil også sikre trafikafviklingen i den fremtidige udvikling af Humlebæk.

 

3 løsninger for busbetjening

Den nærmere undersøgelse af mulighederne for busbetjening viser at der er to primære muligheder for at give busbetjening til Boserupvej og det nye plejecenter. Den ene mulighed kræver ikke en udvidelse af driftsbudgettet på linje 370 mens den anden kræver at driften udvides på linje 370. Herudover er den tredje mulighed for at anlægge et nyt busstoppested på Teglgårdsvej nærmere det nye plejecenter.

 

Løsning 1 Uændret driftsomfang på linje 370

Man kan fastholde et uændret driftsomfang på linje 370 ved at lade bussen betjene både Teglgårdsvej og Boserupvej. Der anlægges en busvendeplads umiddelbart vest for plejecenteret med et busstop og en gangafstand fra stoppestedet til plejecentret på ca. 100 meter. Der er ikke regnet et anlægsoverslag på denne udgift.

 

Konsekvenser:

  • Bussen vil ikke samtidigt kunne servicere Endrup Skole og Kovangen. Ændringen vil medføre forlænget rejsetid mellem Fredensborg og Humlebæk på 3-4 minutter. Der vil ikke kunne opnås samme forbindelser til tog på Fredensborg St. og Humlebæk St., hvilket vil give mere ventetid for passagerer, der skal skifte mellem tog og bus. Ændringen vil efter administrationens og Movias vurdering sandsynligvis give et fald i passager antallet og dermed et fald i indtægter.
  • En gangafstand fra stoppet til plejecentret på 100 meter vil være god for medarbejderne på plejecentret, men f.eks. lang for gangbesværede. Nærmeste rute fra busstoppestedet hen til hovedindgangen vil være ad eksisterende vej samt færdsels- og parkeringsarealerne foran plejecenteret. Ruten vil i udgangspunktet ikke være tilgængelig for personer med funktionshandicap som gangbesvær eller nedsat syns- eller hørefunktioner, der gør at de har svært ved færdes på kørearealer eller orientere sig i trafikken.

 

Løsning 2 Udvidelse af driften på linje 370

Man udvider driften på linje 370 til ½-times drift og lader hver anden tur køre til henholdsvis Teglgårdsvej og Boserupvej. Der anlægges en busvendeplads umiddelbart vest for plejecenteret med et busstop og en gangafstand fra stoppestedet til plejecentret på ca. 100 meter. Der er ikke regnet et anlægsoverslag på denne udgift.

 

Konsekvenser:

  • Driften på linjen skal udvides for ca. 1-1,5 million kroner årligt. Den øvrige drift på linjen kan fastholdes. Det må forventes at antallet af passager på den samlede linje vil falde, da passagerpotentialet på Teglgårdsvej er langt større end Boserupvej. Linjen vil få mange forskellige linjeføringer, hvilket kan virke forvirrende for brugerne. For at modvirke dette kan man med fordel splitte linjen op i to, som har timedrift i dagtimerne og 2 timers drift i weekenden og om aftenen.
  • Samme som ovenfor vedr. afstand og tilgængelig for personer med funktionshandicap.

 

Løsning 3 Nyt busstoppested på Teglgårdsvej

Der kan anlægges et nyt busstoppested på Teglgårdsvej udfor Teglgårdsvej 464, som giver en kortere forbindelse til det nye plejecenter på Boserupvej. Afstanden vil blive 300-400 meter.

 

Konsekvenser:

  • Den nuværende drift på linje 370 vil være uændret udover et ekstra stop på Teglgårdsvej. En anlæggelse af nyt stoppested samt tilslutning til eksisterende stier anslås til at koste ca. 200-400.000 kroner alt efter hvor busstoppestedet kan placeres.
  • Medarbejdere på det nye plejecenter, i fald de pendler fra enten Fredensborg St. eller fra Humlebæk St., vil få 300-400 meters gang fra det nye busstoppested til plejecenteret, hvilket er acceptabelt. Distancen vil være uacceptabel for personer med funktionshandicap. De vil enten være omfattet af den visiterede kørsel med Flextur eller kan benytte den åbne kørsel med Flextur fra dør til dør.

 

Samlet vurdering af løsningerne

Administrationen anbefaler at man arbejder videre med løsning 3, da det som den eneste af de tre løsninger ikke giver en forringelse af busdriften, og derved ikke vil medføre et forventet fald i passagerantallet. De personer der ikke vil kunne gå de 300-400 meter fra busstoppestedet til plejecenteret vil heller ikke kunne gå de 100 meter fra et busstoppested på Boserupvej og vil derfor sandsynligvis have adgang til visiteret kørsel. De vil i øvrigt typisk i forvejen ikke benytte bus, da de også vil have problemer med at komme til og fra bussen i en anden ende af rejsen. Løsning 3 medføre desuden ikke en væsentlig stigning i driftsomkostningerne for den kollektive transport og medføre heller ikke at der i den nuværende situation skal anlægges signalanlæg på Fredensborgvej  

 

Bevilling

Der er i budgettet afsat 1 million til busbetjening af nye plejecenter. Udgifterne til løsning 3 vil kunne indeholdes inden for dette budget.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Busbetjening af det nye plejecenter understøtter FN’s Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At der udarbejdes et projekt for løsning 3.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-11-2018

Godkender administrationens indstilling.

Seniorrådets kommentarer indgik i sagens behandling.