Nr.108 - Ligebehandling af boligveje

Sagsnr.: 18/6752

 
Cømert Sonsuz (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til om kommunen på frivillig basis skal tilbyde at overtage private fællesveje i Kommunen

 

Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 4. juni 2018 at administrationen skulle beregne omkostningerne forbundet med at overtage de private fællesveje i byområder, som var beskrevet i ”Model 2”. Model 2 omfatter: Alle private fællesveje og stier, hvis hovedformål er færdsel kan opklassificeres til offentlige veje. Herudover er administrationen blevet bedt om at beregne omkostningerne til Model 2 i forhold til et nul-scenarie.

 

Administrationen har udarbejdet følgende specificering af hvilke veje der ønskes overtaget:

 

 1. Veje i byer som primært anvendes til færdsel for et større antal ejendomme.
 2. Veje som primært er indrettet til færdsel for et større antal ejendomme.
 3. Veje der er så vigtige / har så meget trafik, at det har været relevant at asfaltere dem.
 4. Veje hvis indretning afspejler at færdsel vægtes højere end bymiljø.

 

Ud fra de ovestående kriterier, forventer kommunen ikke at overtage grusveje, parkeringspladser, korte private fællesveje, der servicere få ejendomme (under 5) samt veje som har andre formål såsom byrum. Herudover forventer kommunen ikke at overtage korte veje som alene betjener byrum og parkeringspladser, da de ikke har en interesse for den generelle trafik.

 

Da overdragelsen af de private fællesveje sker på frivilligt basis vil kommunen have mulighed for at stille specifikke krav til overtagelsen af vejene. Det antages derfor at kommunen kun vil overtage veje og stier som er i god stand.

 

Ud fra kriterierne fremsat i Model 2 og ovenfor er der udarbejdet en foreløbig udpegning af, hvilke veje kommunen vil kunne overtage. Udpegningen giver 122 vejstykker fordelt på 99 veje. Den samlede længde for disse veje er ca. 23 km vej.

 

Omkostninger

Overtagelsen af de private fællesveje vil medføre en kommunal engangsudgift til matrikulære arbejder, samt en fremtidig årlig udgift til drift og vedligeholdelse. Af nedenstående skema ses de forventede udgifter, såfremt forslaget implementeres fuldt ud. Der er i beregningen taget udgangspunkt i at der opklassificeres 25 km vej, da det kan vise sig at der er flere veje end de forventede som falder ind under de opstillede kriterier. Alle priser er overslag.

 

Der forventes øget årlig driftsudgift på 2,8 mio. kr. når alle veje er overtaget. Driftsudgiften skal bruge stil den løbende vedligeholdelse som på de nuværende kommuneveje. Driftsudgiften vil de første år ligge under 2,8 mio. kr. da vejene overtages velvedligeholdte og da opklassificerigen forventes at ske over en årrække.

 

Det skal undersøges om de matrikulære arbejder kan/skal sendes i udbud.

 

Det forventes at selve overtagelsen af vejene vil medføre en engangsudgift på i alt 7,2 mio. kr. til matrikulære arbejder, det administrative arbejde samt etablering af belysning. Engangsudgiften vil skulle fordeles over en årrække i takt med at ønsket om opklassificering. 

 

 

 

Driftsudgift

(kroner)

Engangsudgift

(kroner)

Matrikulære arbejder

 

3.000.000

Fremtidig drift

1.400.000

 

Vintervedligeholdelse

640.000

 

Asfalt arbejder1

450.000

 

Belysning

400.000

2.200.000

Sagsbehandling private fællesveje

-70.000

 

Sagsbehandling overtagelsesproces2

 

2.000.000

I alt

2.820.000

7.200.000

1Da vejene overtages i god tilstand, vil udgiften til asfaltarbejder først skulle betales nogle år efter overtagelsen.

2Ud giften svarer til 2,5 årsværk, hvoraf 1,5 forventes udført af NSPV i forbindelse med processens punkt 2-5 (se nedenfor). 1 årsværk udføres af administrationen.

 

Det er vanskeligt at forudsige i hvilken takt de nuværende vejejere i givet fald vil være interesserede i at lade kommunen overtage vejene. Det er derfor også vanskeligt at pege på hvordan det budgetmæssigt skal håndteres at overtage et stort antal veje og hvordan et eventuelt budget til dette skal fordeles over en årrække. Administrationen forventer dog at interessen fra de nuværende vejejere for at få vejene opklassificeret vil være forholdsvis stor. Administration har på nuværende tidspunkt ikke et forslag til, hvor mange penge der skal afsættes hvert år til matrikulære arbejder og udvidet drift. Der vil i øvrigt være begrænsning på hvor mange veje der administrativt kan håndteres overtage på et år, da det vil medføre en del gennemgange af veje og borgerkontakt.

 

Der er i de seneste år budgetteret med en udgift på 150.000 kr. til sagsbehandling af private fællesvej. Denne udgift benyttes til sagsbehandling på alle private fællesveje i by og på land. Kommunal overtagelse af de private fællesveje i byer forventes at give en besparelse på ca. 70.000 kr. årligt i denne administration. Der skal fortsat gennemføres sagsbehandling på de private fællesveje på landet og på de veje i byerne som ikke overtages.

 

Processen for overtagelse af vejene

 

 1. Beboerne på den private fællesvej tager kontakt til kommunen, der skal være enighed hos alle vejens beboere.
 2. Der foretages en gennemgang af vejen, hvor fejl og mangler udpeges af kommunen og sendes til en repræsentant for beboerne
 3. Fejl og mangler udbedres
 4. Repræsentanten for beboerne melder arbejdet afsluttet
 5. Kommunen foretager en kontrol af arbejdet og sender godkendelse eller mangelliste

 

punkt 3-5 gentages indtil vejen kan godkendes

 

 1. Kommunen træffer afgørelse om at optage vejen som offentlig (4 ugers høring) og Kommunen står herefter for driften.
 2. Kommunen får en landinspektør til at afsætte de fremtidige skel, som godkendes af alle parter.
 3. Vejudskillelsessagen færdiggøres og kommunen optager vejen i vejregisteret som offentlig.
 4. Sagen om vejudskillelsen sendes til Geodatastyrelsen til godkendelse.

 

For at sikre god fremgang i processen er det en forudsætning at administrationen bemyndiges til at træffe afgørelser om opklassificering af private fællesveje, der overholder de kriterier, der er beskrevet i Model 2.

 

Ved gennemførelsen af den ovenstående proces vil der fortsat være små uligheder i kommunens vejsystem. Den største forskel ses i området Nivådal, hvor der er en række sideveje, der alene betjener to andelsboligforeninger i dag er offentlige veje, hvilket ikke er i overensstemmelse med principperne i model 2. Øvrige veje af denne type i kommunen er rent private. Administrationen vil derfor forslå at veje og områder i kommunen som kan nedklassificeres til private veje indgår i en videre proces med henblik på nedklassificering for at opnå ligebehandling. Processen for at nedklassificere en vej til privat er ikke så omfattende som nedklassificering til private fællesveje. Beslutning om nedklassificering af disse veje vil i hvert enkelt tilfælde skulle vedtage, som beskrevet i delegationsplanen.

 

Bevilling

Der er ikke afsat midler til udvidelse af driften for ca. 2.820.000 kr. årligt og engangsbeløb på 7.200.000 kr.

 

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Lov om private fællesveje

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

10. Mindre ulighed

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At udvalget beslutter i hvilket omfang der skal gennemføres en omklassificering af veje og stier.
 2. At udvalget drøfter den videre proces, herunder de økonomiske forhold.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-11-2018

Anbefaler at der skal arbejdes for omklassificering af veje og stier iht. de kriterier som beskrives i sagen i model 2. Udvalget bemærker at opklassificering sker på frivillig basis.

 

Udvalget ønsker at oversende finansiering af sagen budgetforhandlingerne i 2019 med en række mulige indfasningsmodeller over tid.