Nr.107 - Trafikanalyse af A6 - præsentation af scenarierne

Sagsnr.: 18/1668

 
Cømert Sonsuz (A), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Præsentation af scenarierne for analyse af de fremtidige trafikforhold på A6 gennem Fredensborg.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Statsvejen A6 gennem Fredensborg by afvikler meget trafik, som medfører kø i myldretiden, øget risiko for trafikulykker og giver gener for byens borgere i form af utryghed, støj og barrierevirkning. En stor del af trafikken er gennemkørende, der ikke har ærinde i byen.

 

For at vurdere den nuværende trafik og prioritere mulige fremtidige indsatser, blev der i foråret 2018 igangsat et arbejde opdelt i tre faser; 1. kortlægning, 2. analyse/vurdering af fremtidige scenarier og 3. den videre proces.

 

Infrastruktur – og Teknikudvalget blev den 12. september 2018 præsenteret for kortlægningen af den nuværende trafik, og besluttede de scenarier som administrationen skulle arbejde videre med.

 

De fire scenarier der blev undersøgt er:

 

  1. Omlægning af gennemkørende trafik via Isterødvejen og Motorvejen.
  2. Etablering af Overdrevsvejens forlængelse.
  3. Ændring af ejerforholdene på A6 gennem Fredensborg Kommune.
  4. Ingen ændring – samme forhold som i dag.

 

Resultatet af beregningerne af de fire scenarier fremgår af vedlagte bilag, og gennemgås nedenfor. Beregningerne er lavet på den forventede trafik i 2015 ud fra trafikmodeller som forudsiger de trafikale konsekvenser ved forskellige trafikale indgreb.

 

Analyse af scenarierne

 

Scenarie 1 – Opgradering af Isterødvejen og trafiksanering af A6.

For at belyse mulighederne og ønsket om at begrænse den gennemkørende trafik gennem Fredensborg, er det i dette scenarie særlig fokus på at vurdere, hvor stor en overflytning af trafik fra A6 kan flyttes til Isterødvejen og Motorvejen. Der er forudsat, at der sker en trafiksanering på A6 gennem Fredensborg, hvor hastighedsgrænsen i byzonen nedskiltes til 40 km/t, og der udenfor byzonen nedkiltes til 70 km/t.

 

Trafikberegningen viser, at trafikken gennem Fredensborg, som følge af ovenstående forudsætninger kan reduceres med 10 % svarende til 1.000 – 2.000 køretøjer i døgnet. Omlægningen af trafikken giver en reduktion, der er størst på A6 øst for Fredensborg by. Reduktionen vest for byen er mindre, idet der ikke findes et attraktivt alternativ til A6. Beregningen viser at det er omkring 70 lastbiler i døgnet vil vælge den alternative rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen. Trafiksaneringen vil til gengæld medføre en øget belastning af Humlebækvej.

 

Supplerende følsomhedsberegninger med trafikmodellen viser, at det særligt er den tilladte hastighed på A6, der har betydning for, hvor stor en del af trafikken, der overflyttes til Isterødvejen og Helsingørmotorvejen. Der er også foretaget en beregning, hvor den tilladte hastighed uden for byzonen på A6 omkring Veksebo og Sørup nedsættes til 60 km/t fremfor 70 km/t. Resultaterne viser at trafikmængden på A6 kan reduceres med yderligere 300 – 600 køretøjer i døgnet. Konsekvensen vil være, at en del af den overflyttede trafik begynder at anvende Grønholtvej og Lønholtvej som alternativ til A6. Her vil trafikmængden stige med ca. 400 køretøjer i døgnet. 

 

 

Scenarie 2 – Overdrevsvejens forlængelse

I Fingerplanen 2013 indgår reservation til en forlængelse af Overdrevsvejen, som tiltænkes et forløb fra krydset mellem Overdrevsvejen og Isterødvejen i Hillerød, til en kobling på Helsingørmotorvejen et sted nord for Humlebæk. Reservationen for vejen er skitseret men  ikke digitaliseret med en præcis placering og bredde. Kommunen har anmodet om en præcision af reservationen ifm. revidering af Fingerplanen.

 

I trafikberegningen er Overdrevsvejens forlængelse forudsat som 2 – sporet landevej med en hastighedsgrænse på 80 km/t. Der er forudsat tilslutning med et rampeanlæg til Kongevejen ca. midtvejs på vejforløbet, som har en samlet længde på godt 8 km.

 

Trafikberegningerne for scenariet viser, at trafikken gennem Fredensborg som følge af etableringen af Overdrevsvejens forlængelse, kan reduceres med omkring 3.000 – 4.000 køretøjer i døgnet. Beregningen viser at trafikken vil stige på Avderødvej med 400 køretøjer i døgnet, derimod reduceres trafikken på Isterødvejen og Humlebækvej med 2.000 køretøjer i døgnet.

 

Den tunge trafik gennem Fredensborg bliver væsentlig reduceret i dette scenarie. I beregningen forventes at i størrelsesordenen 200 lastbil i døgnet bliver overflyttet til den nye vejforbindelse syd om Fredensborg.

 

 

Scenarie 3 - Ændring af ejerforholdene af A6 gennem Fredensborg Kommune

Vejbestyrelsesforholdene er af betydning for, hvilke muligheder Kommunen har for at ændre i forholdene på vejnettet. I Fredensborg Kommune er Helsingørsvej, Rute 6, og Helsingørmortorvejen statsveje, hvilket betyder, at det er Vejdirektoratet, som fastlægger vejens udformning og hastighed samt evt. restriktioner for tunge køretøjer.

 

Isterødvejen er primært en kommunal vej, som bestyres af henholdsvis Hørsholm, Fredensborg og Hillerød Kommune samt Vejdirektoratet (mellem Overdrevsvejen og A6).

 

Ved en eventuelt nedklassificering af A6 til kommunevej, vil der forsat være en række krav til Kommunen om at sikre fremkommeligheden på det samlede ruteforløb. A6 er en regional vejforbindelse mellem Helsingør og de mellemstore byer i Nordsjælland (Fredensborg, Hillerød, Frederikssund og Frederiksværk). Ifølge § 8 i vejloven skal vejmyndigheden holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Derfor vil det primært være muligt at lave trafiksanering på begrænsede strækninger, hvor det af trafiksikkerhedsmæssige grunde er nødvendigt. Det vil således ikke umiddelbart være i overensstemmelse med vejloven at begrænse trafikken på vejen væsentligt.

 

Der findes flere eksempler på nedklassificeringer, hvor kommunerne forudsat er forpligtiget til at opretholde det nuværende trafikniveau, hastighed og vedudformning.

 

En eventuel nedklassificering af vejen vil forudsætte statens samt Hillerød og Helsingør kommuners samtykke.

 

I tilfælde af at Kommunen ønsker at foretage ændringer på et statsligt vejforløb, i dette tilfælde A6 gennem Fredensborg, vil dette være begrænset til ændringer/justeringer i krydsene, hvor Kommunen vil kunne lave ændringer forudsat godkendelse hos Vejdirektoratet. Det vil være svært for Kommunen at gennemføre tiltag, som vil nedsætte kapaciteten på en statsvej, herunder også restriktioner rettet mod at begrænse den tunge trafik.

 

 

Scenarie 4 - Ingen ændring – samme forhold som i dag

Dette Scenarie er basisscenariet, der viser hvad der kan forventes at ske, hvis man ikke foretager sig yderligere. I dette scenarie er de forventede projekter i form af nye infrastrukturprojekter i regionen og planlagt byudvikling, herunder supersygehuset i Favrholm indregnet. Generel trafikvækst og befolkningsudvikling indgår også i forudsætningerne for fremskrivningen til 2025.

 

A6 gennem Fredensborg forventes at få en trafikstigning på omkring 1.000 køretøjer i døgnet, hvor der på Humlebækvej og Fredensborg Kongevej er beregnet til en stigning på omkring 500 køretøjer i døgnet.

 

I 2025 vil de nuværende trafikale udfordringer og gener for beboerne i bedste fald være uændret.

 

 

Drøftelse med borgerne

Resultaterne for scenarierne er blevet præsenteret for udvalgte foreninger i Fredensborg by på et møde den 24. oktober 2018. Der er opsummeret følgende kommentar fra drøftelserne:

 

  1. Der bør igen undersøges mulighederne for opsætning af forbud mod gennemkørsel for tunge køretøjer gennem Fredensborg by.

 

  1. Den reelle overflytning af trafikmængden ved etablering af omfartsvejen i Gørløse bør undersøges. De beregnede trafikmængder bør sammenlignes med de beregnede.

 

  1. Forbedring af fremkommeligheden i krydsene på A6 gennem Fredensborg for at sikre et bedre flow i trafikken i myldretiden. Forudsat at disse forbedringer har hastighedsdæmpende foranstaltninger i aften – og nattetimerne. 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag: Det skal være nemt og sikkert at komme frem – trafikken skal afvikles hensynsfuldt med fokus på tryghed og fremkommelighed i nærområderne.

 

FN’s Verdensmål: Bæredygtige byer og lokalsamfund – 11.2 Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris, trafiksikkerheden skal forbedres b.la. ved at udbygge den kollektive trafik med særlig hensyn til behov hos sårbare befolkningsgrupper, kvinder, børn, personer med handicap og de ældre.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At resultaterne fra scenarierne tages til efterretning og den videre proces drøftes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-11-2018

Udvalget tager resultaterne fra scenarierne-analyserne til efterretning idet der afholdes et borgermøde hvor de tre scenarier præsenteres.