Nr.44 - Sikker cykelkrydsning på Humlebækvej

Sagsnr.: 18/10687

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Orientering om projektet sikker cykelkrydsning på Humlebækvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund:

I kommunens handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2018 – 2019, er afsat 0,5 mio. kr. til en sikker cykelkrydsning på Humlebækvej

 

Den dobbeltrettede cykelsti langs Humlebækvej vest for Helsingørmotorvejen, ophører umiddelbart vest for tilslutningsanlægget. Hen over motorvejen, frem til den nye rundkørsel i krydset med Hørsholmvej, kører cyklisterne i kantbaner i hver side af Humlebækvej.

 

Cykelstiforbindelsen på Humlebækvej forbedres sikkerhedsmæssigt ved 3 mindre indgreb:   

 

Støttepunkt vest for motorvejsramper

Der etableres en fysisk støttehelle i den eksisterende spærreflade vest for tilslutningsanlægget. Selve krydsningspunktet etableres øst for det sted, hvor den dobbeltrettede cykelsti i dag ophører/begynder. Derfor skal den eksisterende dobbeltrettede cykelsti forlænges ca. 50 meter mod øst.

Fordelen ved at placere krydsningen på dette sted er dels, at hellen kan etableres uden at eksisterende kørebane skal udvides, og dels at synligheden af punktet øges overfor bilisterne der kommer fra vest, idet krydsningspunktet flyttes lidt væk fra kurven (mod øst). Støttehellen skal benyttes af cyklister der kommer fra vest på den dobbeltrettede cykelsti og som skal videre ad den enkeltrettede cykelbane i vejens sydside (over motorvejen). Støttepunkt udføres med en længde på 3,5 m, hvilket sikrer at der kan holde en cykel med anhænger.

 

Krydsning af ramperne

Der er Vejdirektoratet som er vejmyndighed i forhold til cyklisternes krydsning af ramperne til motorvejen og broen over motorvejen. Kommunen har tidligere været i dialog med Vejdirektoratet om at forlænge den dobbeltrettede sti, hvilket ikke er muligt. Der arbejdes derfor med nedenstående løsninger, som kæver godkendelse af Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har ikke ønsket at deltage i finansieringen af eventuelle forbedringer på nuværende tidspunkt.

 

Krydsning af tilkørselsrampens højresvingsspor fra vest

Det eksisterende krydsningspunkt fjernes og genetableres ca. 6-7 meter før dette sted (flyttes mod vest). Ved at rykke punktet tilbage opnås der dels bedre synlighed og dels bedre oversigt fra cykelstien. I dag er en ventende cyklist næsten skjult bag beplantning og autoværn, når de venter ved den nuværende vigelinje. For at sikre at cyklister kan orientere sig mod bilisterne er cykelstien planlagt så cyklister kommer til at holde næsten vinkelret på kørebanen. Dette medfører at en del af det eksisterende autoværn skal udskiftes/flyttes.

Krydsningspunktet udføres med en lille fysisk skille-helle.

Krydsningen af svingsporet bliver ikke vinkelret, men det vurderes at den forbedrede oversigt er en mere væsentlig parameter for trafiksikkerheden, så derfor accepteres den mere skrå krydsning af svingsporet.

 

Krydsning af tilkørselsrampens højresvingsspor fra øst:

Det eksisterende krydsningspunkt fjernes og genetableres ca. 6-7 meter før dette sted (flyttes mod øst). Ved at rykke punktet tilbage opnås der dels bedre synlighed og bedre oversigt fra cykelstien. I dag kan en ventende cyklist være delvist skjult bag beplantning og autoværn, når de venter ved den nuværende vigelinje. Det er her ikke muligt at føre cyklisterne "vinkelret" ind på kørebanen, da det vil medføre at der skal etableres en meget høj dæmning eller støttemur.

Det forslås at krydsningspunktet udføres næsten som det er i dag, altså med en lille fysisk skille-helle.

Krydsningen af svingsporet bliver ikke vinkelret, men det vurderes at den forbedrede oversigt er en mere væsentlig parameter for trafiksikkerheden, så derfor accepteres den mere skrå krydsning af svingsporet.

 

Vurdering af forslagene

Ovenstående forslag vil forbedre trafiksikkerheden for cyklister der skal krydse Humlebækveje og motorvejen, og er samtidig anlægsøkonomisk overkommeligt.

 

Administrationen har drøftet projektet med Dansk Cyklistforbundet, som var positiv og imødekommende for kommunens tiltag.

 

Krydsning af tilkørselsramperne skal godkendes af vejdirektoratet, idet udførsel af disse sker på deres arealer.

 

Der er afsat 0,5 mio. kr. inden for anlægsmidlerne til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger til udførsel af projektet i 2018. Administrationen forventer at udføre projektet i tidsmæssig forlængelse eller i samtidig med anlæg af rundkørslen i Humlebæk.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Elektroniske bilag

Skitseprojekt præsenteres på mødet.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 03-05-2018

Orienteringen tages til efterretning.