Nr.63 - Evaluering af tilbud på drift og vedligeholdelse samt modernisering af vejbelysning

Sagsnr.: 17/2053

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Orientering om evaluering af tilbud på drift og vedligeholdelse samt modernisering af vejbelysning i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I fortsættelse af Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets godkendelse af udbudsgrundlaget på mødet den 7. november 2017 er der efterfølgende offentliggjort en udbudsbekendtgørelse den 5. februar 2018 omfattende drift og vedligeholdelse af ca. 11.000 master og armaturer samt modernisering af ca. 450 master og 1.300 armaturer.

Kontrakten udløber 30. juni 2022 med option på forlængelse i 2x1 år.

Modtagne tilbud

Fredensborg Kommune modtog fire tilbud fra følgende tilbudsgivere:

Ørsted Sales & Distribution A/S

SEAS-NVE Strømmen A/S

VerdoTeknik A/S

Citelum Denmark A/S

Tilbuddene er evalueret ud fra en model med underkriterierne pris og design.

Den samlede vægtede tilbudspris for hvert af de fire tilbud fremgår af følgende tabel:

Kriterium

Ørsted

SEAS-NVE

Verdo

Citelum

Pris (kr.)

6.100.336,14

9.935.245,63

4.298.621,05

6.754.554,99

 

For design er der budt ind med meget ens løsninger, der i meget høj grad lever op til kommunens overordnede krav til design, men i lidt varierende grad.

Alle tilbud tilbyder den bedst mulige løsning ift. sammenhæng mellem de tilbudte armaturer og kommunens armaturkatalog.

De enkelte tilbuds scorer på design samt disse scorer omregnet til beløb fremgår af følgende tabel:

Kriterium

Ørsted

SEAS-NVE

Verdo

Citelum

Design (point)

0,8

0,6

1,0

0,2

Design (omregnet)

1.403.256,89

1.052.442,67

1.754.071,00

350.814,22

 

Nedenfor ses de vægtede evalueringsbeløb for de to underkriterier og samlet:

Kriterium

Vægt

Ørsted

SEAS-NVE

Verdo

Citelum

Pris

60%

3.660.201,68

5.961.132,38

2.579.652,63

4.052.732,88

Design

40%

561.302,72

420.977,04

701.628,40

140.325,68

I alt

100%

4.221.504,40

6.382.109,42

3.281.281,03

4.193.058,56

 

Verdo Teknik A/S har således tilbudt den bedste pris og et rimeligt tilfredsstillende design og samlet udgør det det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Fredensborg Kommune.

 

Der er ikke modtaget klager indenfor den lovpligtige stand-still periode.

 

På baggrund heraf har Fredensborg Kommune indgået kontrakt med Verdo Teknik A/S.

 

Verdo er en energikoncern, som har hovedsæde i Randers. Verdo Teknik er et forretningsområde der bl. a. omfatter drift og vedligeholdelse. Verdo Teknik har en række jyske kommuner som kunder samt Halsnæs og Sorø. Verdo har tidligere ejet vejbelysningen i Hillerød by, hvorfor organisationen fortsat er lokaliseret der.

 

Økonomi

Den samlede økonomi for belysningen omfatter udover de ovenfor omfattede udbudte ydelser også de i forbindelse med overdragelsen aftalte ydelser.

Disse omfatter køb af belysningsanlægget, udskiftning af kviksølvarmaturer og separation. Separation er en elektrisk adskillelse mellem de anlæg som kommunen fremover ejer og de anlæg som Ørsted fortsat ejer.

Køb af anlæg mv. i henhold til overdragelsesaftalen er finansieret af en anlægsbevilling i 2018, hvor der er afsat 22.709.000 kr. Der er imidlertid behov for 23.257.000 kr.

Differencen dækkes fra driftsbudgettet, som det fremgår af nedenstående tabel. Udgifter til belysning, som indgår i politikområde 3, er for de kommende år vist i følgende tabel:

 

Drift, kr.

2018

2019

2020

2021

Budget

6.950.000

6.902.000

6.902.000

6.902.000

Drift og vedligeholdelse

1.700.000

900.000

900.000

900.000

Modernisering

600.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

El

3.355.000

3.200.000

3.000.000

2.900.000

Restbeløb Overdragelsesaftale

548.000

 

 

 

Løn (kontraktopfølgning)

500.000

600.000

600.000

500.000

Belysnings- og moderniseringsplan

250.000

 

 

 

I alt

6.953.000

6.900.000

6.700.000

6.500.000

 

Budgettet svarer til det der indgik i beslutningen om at overtage belysningen jf. orienteringen til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 7. februar 2017.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Udbudsloven

 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Entreprenøren skal i forbindelse med kontrakten sikre overholdelse af kommunens sociale klausul

 

Kompetence

Infrastruktur,- og Teknikudvalget.

 

 

Kommunikation

Tilbudsgiverne har modtaget resultatet af evalueringen. Ikke vindende tilbudsgivere har fået oplyst eget tilbuds evaluering i forhold til vindende tilbud.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Orienteringen tages til efterretning.