Nr.59 - Analyse af tilstand på vej- og stiområdet

Sagsnr.: 16/10883

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Beslutning af plan for genopretning på vej- og stiområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Af budgetforliget 2016 - 2019 fremgår at ”der er enighed om at budgettet til vedligeholdelse løbende skal politisk vurderes, således at et eventuelt efterslæb på eksisterende anlæg og bygninger samt nye områder som kystsikring også kan indgå i en løbende prioritering.”

 

 

Den 4. april 2017 behandlede Plan- Miljø og Klimaudvalget en sag om efterslæb på kystsikringen og eventuel bevilling hertil. På ejendomsområdet fremlægges en selvstændig sag om efterslæb på bygninger i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. I denne sag fremlægges resultaterne af en analyse af efterslæbet på vejområdet.

 

 

I budgetaftalen 2018 – 2021 er der afsat 2,8 mio. kr. årligt fra 2018 – 2030 til Vedligeholdelse jf. tilstandsanalyse, infrastruktur mv. På baggrund af resultaterne af de to analyser forventes at der kan laves en samlet prioritering af eventuelle midler til efterslæb for genopretning af vedligeholdelsen på kommunens veje og bygninger.

 

 

Efterslæb

De kommunale veje og stier repræsenterer en stor værdi i form af de store summer, der er investeret i at anlægge dem gennem årene. Når et anlæg er nyt er kvaliteten så god som den kan blive. I takt med at anlægget bruges og vejrliget påvirker det, bliver tilstanden løbende forringet, indtil det til sidst er så nedbrudt, at det ikke længere er funktionsdygtigt. Levetiden kan forlænges ved at gennemføre løbende vedligeholdelse.

 

 

Den økonomisk mest optimale vedligeholdelse opnås ved at gennemføre vedligeholdelsesarbejder umiddelbart inden der sker en accelereret nedbrydning af anlægget. Undervejs i nedbrydningen kan anlægget fremtræde slidt og med skader, uden at det nødvendigvis påvirker kvaliteten og funktionen af anlægget. Hvis man omvendt vælger at udskyde vedligeholdelsen, opstår der på et tidspunkt skader, som indebærer at der skal anvendes uforholdsmæssigt mange midler til at genoprette anlægget. Derfor er der god økonomi i løbende at udføre den optimale vedligeholdelse.

 

 

På baggrund af erfaringer er det muligt at fastlægge, hvor mange penge der skal disponeres for at sikre den økonomisk mest optimale vedligeholdelse af et anlæg. Hvis der ikke anvendes tilstrækkeligt med midler opstår et efterslæb. Ved at øge vedligeholdelsen kan efterslæbet indhentes og anlægget kan bringes i funktionsdygtig stand igen.

 

 

Analyse af tilstand og efterslæb på de kommunale veje.

Administrationen har fået lavet en analyse af tilstanden og efterslæbet på de kommunale veje. Analysen indeholder desuden en vurdering af om nuværende budget til vedligeholdelse er tilstrækkeligt.

 

 

Resultaterne fremgår af en rapport (se bilag). Analysen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Park og Vej. Analysen omfatter følgende vejelementer: 1. Kørebaner, 2. Afvanding, 3. Stier og fortove, 4. Broer, 5. Gadebelysning, 6. Signalanlæg, 7 Vejafmærkning og 8. Skilte og vejudstyr. (Afmærkning, skilte og vejudstyr er ikke i samme omfang som de øvrige elementer en del af anlægget, men er medtaget for skabe det samlede overblik over økonomien til vedligeholdelse på vejområdet).

 

Analysen omfatter alene vedligeholdelse af det vejnet som kommunen har i dag. Det vil sige at den ikke forholder sig til om nogle veje burde have en anden udformning end de har. Den forholder sig heller ikke til niveauet for den daglige drift af i form af renhold, snerydning, beskæring mm. Endvidere er der taget udgangspunkt i at opnå den økonomisk optimale vedligeholdelse ud fra et økonomisk perspektiv. Hvis der ønskes et højere æstetisk niveau end den økonomisk optimale vedligeholdelse fordrer, bør det afklares og fastlægges i ændringer til serviceaftalen med NSPV. Analysen er et øjebliksbillede, og tilstanden kan vise sig at udvikle sig anderledes end forventet.

 

 

Resultaterne af analysen

Analysen af de af de otte elementer viser, at vejområdet generelt er i god stand. Dog er der for enkelte elementers vedkomne, behov for særligt fokus og genopretning.

 

For kørebaner, gadebelysning, signalanlæg, vejafmærkning samt skilte og vejudstyr er der konstateret et mindre efterslæb, der dog for alle elementers vedkommende, vurderes at kunne indhentes inden for de indgåede driftsaftaler og budgetter. Det betyder, at elementerne ikke får behov for øgede investeringer. Der skal dog fokus på at de driftsansvarlige anvender midlerne økonomisk mest hensigtsmæssigt i forhold til vedligeholdelsen.

 

Broområdet har udfordringer med enkelte nedslidte anlæg. Disse anlæg forventes renoveret gennem kommunens brofond, og dermed ikke inden for driftsbudgettet. Derudover er elementet i god stand og kræver ikke øget fokus.

 

 

For stier og fortove er der opbygget et efterslæb, og flere strækninger bør renoveres nu og i de kommende år. Der blev i 2014 - 2015 givet en ekstra bevilling til genopretning af flisestier, og NSPV som har ansvaret for stierne, har allerede gennemført en stor del af disse arbejder.

 

Der er brug for en mindre genopretning på de asfaltstier som ikke er indeholdt i asfalt funktionskontrakten med Colas. Omfanget er dette afhænger af en nærmere afklaring, men forventes at ligge i størrelsesordenen omkring 1 - 2 mio. kr. Den resterende genopretning af flisestierne forventes at kunne gennemføres inden for de afsatte midler. Fremadrettet er der behov for at øge det årlige budget med ca. 0,3 mio. kr. pr. år, for at undgå yderligere nedbrydning og for at bevare anlæggenes værdi.

 

 

Vejafvandingen har som det eneste element behov for en større genopretningsindsats. Da en stor del af elementet er skjult under jorden er analysen udført ud fra stikprøver, og er derfor behæftet med noget usikkerhed, men på baggrund af stikprøverne, tyder det på, at mange brønde og stikledninger er ødelagt, og ikke fungerer tilfredsstillende.

 

 

Samtidig fungerer mange grøfter heller ikke optimalt, da de mangler at blive oprenset. Det vurderes, at der er et efterslæb på ca. 20 mio. kr. til vedligeholdelse af vejafvandingen. Efter indhentning af efterslæbet vurderes den årlige driftsbevilling på 1,3 mio. kr. tilstrækkelig, til at vedligeholde elementet fremover.

 

 

Forslag til genopretningsplan

For at indhente efterslæbet på vejområdet og for at sikre den økonomisk mest optimale vedligeholdelse anbefales;

 

  • at det årlige driftsbudget til vedligeholdelse af stier og fortove øges med 0,3 mio. kr. årligt. For at sikre mod yderligere nedbrydning bør dette ske inden for kort sigt.

 

  • at der afsættes en engangsbevilling på 1,5 - 2 mio. kr. til genopretning af asfaltstier som ikke er indeholdt i funktionskontrakten. Dette bør ligeledes ske på kort sigt.

 

  • at der afsættes 1,3 mio. kr. årligt til indhentning af efterslæb på afvandingselementerne. Det svarer over 15 år til det skønnede efterslæb på 20 mio. kr. Fordelingen over 15 år passer med at afvandingselementerne kan gennemgås, og i nødvendigt omfang udskiftes, i takt med at der lægges ny asfalt på vejene, hvilket sker ca. hver 10 – 20 år afhængigt af vejtypen.

 

 

Midlerne til indhentning af efterslæbet foreslås rummet inden for den anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. om året fra 2018 – 2030, som er afsat i budgetaftalen 2018 – 2021 til at kunne imødekomme et eventuelt efterslæb for genopretning af vedligeholdelsen på veje og bygninger.

 

 

Alle vurderinger og budgetter er 2018-niveau, baseret på den nuværende tilstand og er lavet med forbehold for ændrede forudsætninger i priser, trafikmængder, mm.

Kompetence

Udvalget for Infrastruktur og Teknik

Indstilling

  1. At den foreslåede genopretningsplan, sammen med resultater fra bygningsområdet,  indgår i prioritering af de i budgetaftalen afsatte midler til ”Vedligeholdelse jf. tilstandsanalyse, infrastruktur mv.”

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Godkender administrationens indstilling.