Nr.57 - Busvej til nyt plejecenter

Sagsnr.: 18/13439

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Beslutning om principiel linjeføring for busvejen til det nye plejecenter i Humlebæk, samt sagens videre forløb.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Kommunen åbner i starten af 2020 nyt plejecenter syd for Boserupvej med vejadgang fra Boserupvej via nyanlagt vejforlængelse. 

 

Byrådet har vurderet, at den nuværende busrute på Teglgårdsvej ikke giver tilstrækkelig adgang til Plejecenteret, og har afsat 5,0 mio. kr. i 2019 til en ny busvej mellem Teglgårdsvej og den nye adgangsvej til plejecenteret.

 

 

Fastlæggelse af linjeføring

En sådan ny busvej mellem Teglgårdsvej og adgangsvejen (Boserupvej) kan have flere forskellige linjeføringer og udformninger. Fx kan den anlægges som et- eller tosporet, den kan anlægges syd om Plejecenteret eller føres igennem plejecenterets interne arealer. 

 

Projekteringen af plejecenteret er i gang, og det har været væsentligt at afklare om busvejen kan få indflydelse på projekteringen af plejecenteret, fx ved at bussen føres ind på plejecenterets interne arealer. Derfor har administrationen bedt rådgivningsfirmaet, som også står for projekteringen af plejecenteret, om en analyse af forskellige mulige linjeføringer af en busvej og deres konsekvenser.

 

Analysen omfatter fire principielle linjeføringer igennem Plejecenterets matrikel samt en linjeføring syd om plejecenterets matrikel. De tre linjeføringer er kombineret med tre principielle tilkoblinger til Teglgårdsvej.

 

 

 

Busvej gennem plejecentrets matrikel

De fire linjeføringerne gennem plejecentrets matrikel er linjeføring 1 (rød), 3 (turkis), 4 (lilla) og 5 (gul). Fordelene og ulemperne for disse linjeføringer oplistet samlet i nedenstående tabel.

 

Fordele

Ulemper

 • Kort afstand fra plejecenter til kollektiv trafik (< 20 – 40  m)
 • Eventuel mindre anlægsudgift, hvis busvejen kan anvendes som brandvej for plejecentret

 

 • Trafiksikkerhedsmæssige udfordringer mht. blandet trafikarter på plejecentrets udearealer
 • Udfordringer mht. driften og vedligeholdelsen af busvejen samt busstoppestederne, idet de er placeret på privat ejendom.
 • Trygheden vil blive reduceret med en busvej gennem plejecentret
 • Støjgener kan forekomme for plejecentret og boligerne i nærheden
 • Omprojektering og eventuelt tidsmæssig udsættelse af plejecentret, hvis bussen skal gennem matriklen.

 

 

Busvejen syd om plejecentrets matrikel

Linjeføringen syd om plejecentrets matrikel er linjeføring 2 (blå). Fordelene ved denne linjeføring er oplistet i nedenstående tabel.

Fordele

Ulemper

 • Klare ejerforhold og drifts – og vedligeholdelsesansvarlige for vejen samt bustoppestederne
 • Trafiksikker linjeføringer
 • Reducerede støjgener for boligerne i nærheden
 • Forbedret tryghedsforhold på udearealerne
 • Mulighed for at sammentænke med eventuel adgangsvej til kommende bydel i området
 • Eventuel kombination med intern brandvej ikke mulig.
 • Større afstand fra Plejecenter til kollektiv trafik (30 - 50 m)
 • Større indgreb i den grønne kile

 

 

 

Tilkobling på Teglgårdsvej

Der er analyseret tre mulige tilkoblinger til Teglgårdsvej:

 

 1. Tilkobling ved Langbjergstien over stikvejen til Stormosen Haveforening
 2. Tilkobling mellem husnummer 520 og 522
 3. Tilkobling efter husnummer 540

 

Forslag 1, som tilkobles Teglgårdsvej ved Langebjergstien, har bl.a. flere ulemper omkring stitilslutningerne, tætheden til boligerne og krydsningerne. Desuden vil det have en indvirkning på et privat parkeringsareal.

 

Forslag 2, som tilkobles Teglgårdsvej mellem to rækkehusbygninger, vil bl.a. have de samme ulemper som forslag 1, og indvirkningen på et privat grønt areal/legeplads samt et mindre antal parkeringer.

 

Forslag 3, som tilkobles Teglgårdsvej længst mod sydvest efter rækkehusbygningerne, vil skulle krydse Strandgårdsstien og have linjeføring ind over et grønt ubebygget område, der ejes af kommunen.

Alle tre tilslutninger krydser den dobbeltrettede sti parallelt med Teglgårdsvej.

 

 

Administrationens anbefaling

Analysen anbefaler at busvejen føres syd om plejecenteret på en selvstændig busvej, som tilkobles Teglgårdsvej via den kommunale grund efter husnummer 540 (linjeføring 2 og tilkobling 3 til Teglgårdsvej). Dette er meddelt projektledelsen af plejecenteret, som den foreløbige forudsætning for den videre projektering af Plejecenteret.

 

Såfremt det besluttes at linjeføringen skal føres gennem plejecentrets matrikel, vil det få væsentlige økonomisk og tidsmæssige omkostning for projekteringen og anlæggelsen af det nye plejecenter i Humlebæk, idet projektet i udgangspunktet har arbejdet ud fra at busvejen bliver etableret udenom plejecentrets matrikel.

 

Forudsætningerne for fastlæggelse af budgettet til busvejen på 5,0 mio. kr. var et overslag på linjeføring syd om Plejecenteret, svarende til det anbefalede forslag og udført som en énsporet vej med enkelte vigepladser.

 

På baggrund af dette anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med en linjeføring syd om Plejecenteret med tilslutning til Teglgårdsvej via den kommunale grund syd for nr. 540.

 

 

Næste skridt

Administrationen vil med udgangspunkt i valg af den principielle linjeføring, arbejde videre med at fastlægge den konkrete udformning af vejen, afklare eventuelle planmæssige forhold, samt vurdere de tidsmæssige og økonomiske forhold i relation til udformning og anlæg, herunder eksempelvis et eller to spor.

 

Der skal skabes nem stiadgang for passagerer mellem busstoppested og plejecenterets indgang. Der arbejdes for at etablere et busstoppested så tæt på Plejecenterets indgang som muligt. Det forudsættes at plejecenter-projektet har det budgetmæssige ansvar for den del af stien, som ligger på plejecenterets grund. Mens busvej-projektet har ansvaret for at anlægge en sti frem til skel til plejecenteret. Stiforløb og adgangen planlægges i samarbejde med plejecenterprojektet. 

 

Administrationen forventer på udvalgsmøde i efteråret 2018, at fremsætte en sag, som tager udgangspunkt i den anbefalede linjeføring og lægger op til specifikt valg af vejens placering og udformning, tværprofil, økonomi, tidsplan, muligheder for at begrænse kørsel for andre køretøjer end busser, passagerforhold i forhold plejecenteret mm.  For at kunne igangsætte den konkrete projektering af adgangsvejen, er det nødvendigt at fremrykke budget for 0,3 mio. kr. fra 2019 til 2018. Fremrykningen foreslås gennemført med budgetrevisionen per 30. juni 2018.

 

Bevilling

Da de bevillingsmæssige ændringer gennemføres med budgetrevisionen per 30. juni 2018, har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget

Økonomiudvalget for så vidt angår fremrykning af anlægsbudget

 

Elektroniske bilag

Analyse af busadgang til nyt plejecenter i Humlebæk.

 

Indstilling

 1. At administrationen arbejder videre med en linjeføring af busvejen syd om - og uafhængigt af - matriklen for Plejecenteret.
 2. At administrationen arbejder videre med tilslutning af busvejen til Teglgårdsvej via den kommunale grund syd for nr. 540. 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Anbefaler at busbetjening – i stedet for at ske via forbindelse til Teglgårdsvej - sker fra Boserupvej, og at bevillingen benyttes til en vendeplads eller lignende og at dette søges indarbejdet i projekteringen. Inden sagen forelægges Byrådet vurderer administrationen dette og andre betjeningsscenarier.