Nr.55 - Boserupvej 601 - Kollektiv varmeforsyning af Pleje- og rehabiliteringscenter

Sagsnr.: 18/12899

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Udvalget beslutter at sende projektforslag for kollektiv fjernvarmevarmeforsyning af Pleje- og rehabiliteringscenter, Boserupvej 601 i Humlebæk i høring i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og dertilhørende regler.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Sweco har på vegne af Norfors, fremsendt et projektforslag for kollektiv fjernvarmeforsyning af nyt plejecenter, Boserupvej 601 i Humlebæk.

Det er Domea i samarbejde med kommunen, der udvikler området bestående af 30 plejeboliger (ca. 75 m2/stk.), 20 dobbelte rehabiliteringsboliger (ca. 75 m2/stk.), lægeklinik (ca. 700 m2), samt servicearealer (ca. 2.500 m2), bestående af genoptræningsfaciliteter, møde- og administrationslokaler samt industrikøkken og teknikrum. I alt drejer det sig om en ca. 7.100 m2 byggeri.

I henhold til Lokalplan H 109 skal området forsynes med kollektiv fjernvarme. (Projektforslaget se bilag 1). 

Grundlaget for projektet er således varmeforsyning af det nye område samt de senere års øgede fokus på en energiforsyning baseret på fjernvarme og dermed reduktion af CO2-emissionerne. Projektforslaget er helt i tråd med Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets tidligere ønske om at prioritere den videre udbygning af fjernvarmeforsyningen i kommunen.

 

Varmebehov og driftsforhold

I projektforslaget forudsættes og påregnes opført et samlet byggeareal på ca. 7.100 m2.

COWI kommer frem til at byggeriet har et varmebehov på 248 MWh/år (130 MWh/år til rumvarme og 118 MWh/år til varmt brugsvand). Med baggrund i at det er et pleje- og rehabiliteringscenter med ældre beboere, som ønsker en højere komforttemperatur, er der enighed om at den ønskede rumvarmetemperatur nærmere er ca. 24°C end de 20°C. Den højere komforttemperatur medfører, at det reelle rumvarmebehov stiger med ca. 20 % årligt. I stedet er rumvarmebehovet ca. 156 MWh/år. Samlet varmebehov er derfor ca. 275 MWh/år.

Det reelle varmebehov er ret lavt, hvilket skyldes at byggeriet opføres som BR15 energiklasse 2020 og vil modtage fjernvarme fra en fjernvarmeledning langs Langebjergstien mellem Baunebjergskolen og Langebjergskolen.

Da der er både kollektive forsyningsområder med naturgas og fjernvarme grænsende op ad det nye område, er både fjernvarmeforsyning og en kollektiv løsning med en naturgasfyret blokvarme undersøgt. Andre forsynings former som en central luft/vand-varmepumpe er en reel mulighed for at varmeforsyne Pleje- og rehabiliteringscenter, og indgår ligeledes i sammenligningsscenarier. Udedelen i denne størrelse anlæg består af flere blæserenheder, og kan skabe en udfordring med støj, så det vil i givet fald være nødvendigt at støjskærme udedelen og finde et hensigtsmæssigt sted at placere denne.

Træpillefyr og jordvarmepumper er også en tilladt blokvarmeløsning, men disse løsninger anses ikke som realistiske og er ikke behandlet her.

 

Figur 1. Forventet placering af fjernvarme og stikledning til Pleje- og rehabiliteringscenter.

 

Lovgivning

Byrådet skal, jf. varmeforsyningslovens § 4, godkende projekter for nye kollektive varmeforsyningsanlæg.

I henhold til projektbekendtgørelsens § 23 skal der udarbejdes et projektforslag, hvor samfundsøkonomien for fjernvarmeforsyning sammenlignes med en reference og relevante alternativer. Det betyder, at det primære mål og krav for Byrådet ved godkendelse af det kollektive varmeforsyningsprojekt er, at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

I henhold til kommunens delegationsplan indstiller administrationen til Infrastruktur- og Teknikudvalgets behandling af projektforslaget. Udvalget indstiller dernæst til Økonomiudvalget og sagen behandles efterfølgende endeligt i Byrådet.

 

Projektetsøkonomi

Projektforslaget af maj 2018 - der er udarbejdet af Sweco indebærer, at der opnås samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske gevinster ved fjernvarmeforsyning af den nævnte bebyggelse i forhold til alternativerne.

Den samlede investering i varmeforsyningen udgør 0,68 mio. kr.

I nærværende fjernvarmeprojekt afholder Pleje- og rehabiliteringscenter hele investeringen, der omfatter omkostningerne til stikledning på egen matrikel og kundeinstallationer, jf. I/S Norfors’ tekniske bestemmelser.

Samfundsøkonomi

Den samfundsøkonomiske beregning for et kollektivt fjernvarmesystem er sat i forhold til det alternative scenarie i form af en luft/vand-varmepumpe eller en naturgasfyret blokvarmecentral. I beregningerne er vist, at fjernvarme samfundsøkonomisk er mere attraktivt end de alternative scenarier. Projektets samlede samfundsøkonomiske gevinst viser en positiv nutidsværdi på 0,677 mio. kr. ift. en luft/vand-varmepumpe og 0,237 mio. kr. ift. en naturgasfyret blokvarmecentral. Resultaterne er opgjort over en 20 årig periode, og en kalkulationsrente på 4 % p.a. De mere detaljerede beregninger kan ses i projektforslagets bilag 3.

Projektet viser en samfundsøkonomi, der er positiv og robust over for ændringer i f. eks. investeringsomkostninger og brændselspriser.

 

Selskabsøkonomi

Den selskabsøkonomiske beregning inkluderer alle udgifter og indtægter over en 20 årig periode. Projektet har en positiv selskabsøkonomisk nutidsværdi for Norfors på 2,0 mio. kr. over 20 år.

 

Brugerøkonomi

Brugerøkonomisk har fjernvarmeprojektet en lidt højere omkostning, på henholdsvis 68 og 75.000 kr./år for Humlebæk Pleje- og rehabiliteringscenter i forhold til en varmeforsyningsløsning med en varmepumpe eller naturgasfyret blokvarme.

 

Miljøvurdering

Miljømæssigt er CO2-emissionerne marginalt lavere med 298 ton over projektperioden, svarende til gennemsnitlig ca. 15 ton/år set i forhold til en løsning med en varmeforsyning med naturgasfyret blokvarme. I forhold til en løsning med varmeforsyning med en central Luft/vand varmepumpe er CO2-emissionerne ved fjernvarmeprojektet højere med 516 ton over projektperioden (20 år), svarende til gennemsnitlig ca. 26 ton/år.

Emissionerne er værdisat og indgår i den samfundsøkonomiske beregning i henhold til Energistyrelsens vejledninger. Derfor indgår CO2-emissionen ikke direkte i byrådets beslutningsgrundlag, jf. Varmeforsyningslovens formålsparagraf.

Ifølge gældende lovgivning skal projektet VVM-screenes med henblik på en vurdering af om projektet er VVM-pligtigt. Administrationen har udarbejdet en VVM-screening og konkluderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Samlet vurdering af projektforslaget

Projektforslaget er udarbejdet for at fremme en samfundsøkonomisk fordelagtig udvikling af varmeforsyningen i kommunen og er helt i tråd med de politiske ønsker om at prioritere den videre udbygning af fjernvarme i kommunen.

Det er administrationens vurdering, at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 6 er opfyldt. Det betyder, at det primære mål og krav for Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af det kollektive varmeforsyningsprojekt er, at fremme den samfundsøkonomisk bedste løsning for bebyggelsens opvarmning og forsyning med varmt vand.

Godkendelse af projektforslaget medfører at området udlægges til kollektiv forsyning i form af fjernvarme, hvilket vurderes, at være i overensstemmelse varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.

 

Tidsplan og den videre proces

Ifølge varmeforsyningsloven skal projektforslaget for fjernvarmeforsyningen i 4 ugers offentlig høring, inden den politiske behandling. Administrationen foreslår, at projektforslaget sendes i høring i perioden 6. juni – 4. juli 2018. De høringsberørte parter er relevante forsyningsselskaber, f.eks. HMN.

Administrationen sammenfatter efterfølgende høringsbemærkninger og fremlægger projektforslaget til endelig politisk godkendelse på Infrastruktur- og Teknikudvalgsmøde den 15. august 2018 samt på efterfølgende byrådsmøde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet alle udgifter afholdes af Norfors; jf. projektforslaget.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning samt projektbekendtgørelsen.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

At projektforslag for kollektiv fjernvarmevarmeforsyning med af Rehabiliterings- og Plejecenter, Boserupvej 601 i Fredensborg, Lokalplan H 109 udsendes i høring, i overensstemmelse med reglerne herom i varmeforsyningsloven.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Godkender administrationens indstilling.