Nr.54 - Godkendelse af trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i lokaltrafikområde 7

Sagsnr.: 18/2639

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Godkendelse af trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i lokaltrafikområde 7 – farttilpasning på landet

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I ”Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021” er ”Fartilpasning på landet” udpeget som én ud af 26 indsatser, der skal arbejdes med i perioden.

Handleplanen er vedtaget af Plan, Miljø- og Klimaudvalget d. 30. november 2017 og gennemgået af Infrastruktur- og Teknikudvalget d. 7. februar 2018.

På møde i Infrastruktur- og Teknikudvalget d. 28. februar 2018 blev udvalget orienteret om processen for indsatsen ”Farttilpasning på landet”, hvor udvalget inden sommerferien skulle godkende forslag til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i lokaltrafikområde 7 (Land 7).

 

På baggrund af dialog med borgere og interessenter, er der kommet forslag til konkrete trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, inkl. landsbyerne Vejenbrød og Langstrup.

 

 

Gennemført dialogforløb

I samarbejde med Langstrup landsbylaug og Vejenbrød landsbylaug, er der er afholdt et vejmøde i hver landsby. Til begge vejmøder var der en byvandring for at få en dialog om de konkrete trafikale forhold i landsbyerne. Der var et fint fremmøde, og der deltog både hundeluftere og landmænd. Der var et deltagerantal på ca. 15 og 28 deltagere, og til begge møder var der en konstruktiv og positiv stemning. 

 

Formålet med vejmøderne var at udpege og klarlægge lokale trafikale udfordringer, samt indhente forslag til konkrete løsninger. Beboernes konkrete input skabte en ny dialog beboere imellem og gav et godt udgangspunkt til administrationens videre arbejde med konkrete forbedringer.

 

Særskilt med vejmøderne har administrationen afholdt et møde med Nordsjællands Landboforening og et møde med en interessentgruppe for ridestier i kommunen.

På baggrund af konkrete input har administrationen udarbejdet foreløbige beskrivelser af trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, som er blevet forelagt begge landsbylaug og tilrettet efterfølgende.  

 

 

 

Veje udenfor landsbyer

Der er mange ryttere og rideskoler i lokaltrafikområde 7, hvor de primære destinationer er Knurrenborg Vang og Langstrup Mose. Derudover har Langstrupstien et forløb gennem området.

 

Området er også populært for motionscyklister. Da Ironman har et forløb gennem Langstrup landsby, er der mange cyklister, der træner på vejene.

 

De forskellige foreslåede foranstaltninger drejer sig om:

 • Nedsættelse af hastighed udenfor byzone fra 80 km/t til 60 km/t på Langstrupvej, Digelsvej og Lønholtvej.
 • Nedsættelse af hastighed til 40 km/t omkring rideskolen på Digelsvej.
 • Opsætning af advarselstavler med heste
 • Etablering af særskilte smalle ridestier bagom problematiske autoværn. På denne måde får ryttere mulighed for at vige når der kommer en bil.
 • Ved forskellige krydsningspunkter etableres et plant areal, hvor heste og cyklister kan afvente krydsning af vejen.

 

 

Langstrup landsby

Langstrupvej, som er den primære vej igennem landsbyen, er meget smal og uden fortov. Der er mange forskellige trafikanttyper, herunder motionscyklister og ryttere. Langstrupstien går igennem landsbyen og fører bl.a. til Langstrup Mose.

 

De forskellige foreslåede foranstaltninger drejer sig om:

 • Flytning af byzonen, så to huse kommer med i Langstrup landsby og der er en passende hastighed igennem en skarp kurve.
 • Tydeliggørelse af skarpe kurver vha. reflekser og evt. farvet belægning i kurven.
 • Etablering af bump med 40 km/t gennem landsbyen
 • Ved Langstrupstiens krydsning af Langstrupvej og i skarp kurve, skal krydsningen tydeliggøres, evt. med farvet belægning og skiltning til Langstrup Mose.
 • Minirundkørsel med et brostensbelagt midterareal ved Langstrupvej / Digelsvej / Lønholtvej, så hastigheden bliver nedsat og opmærksomheden øges grundet vigepligt for alle vejgrene.

 

 

Vejenbrød landsby

Vejenbrød landsby har eksisterende foranstaltninger, men lavet i forskellige udformninger.

 

De forskellige foreslåede foranstaltninger drejer sig om:

 • Renovering af eksisterende foranstaltninger til 2-sporede bump, så de lever op til krav og anbefalinger.
 • Bevarelse af den nuværende hastighed på 40 km/t igennem landsbyen.
 • Tydeliggørelse af et eksisterende gangareal på Vejenbrødvej igennem landsbyen. For at øge trygheden på gangareal etableres evt. lodrette steler.
 • Etablering af 2-1 vej på den sekundære lukkede vejstrækning.

 

 

Tidsplan

 • Juni – september 2018: Detailprojektering, politigodkendelse og kontrahering.
 • September 2018: Forventet opstart af anlæg, herunder vejmøde i begge landsbyer.
 • December 2018: De trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i lokaltrafikområde 7, inkl. landsbyerne Langstrup og Vejenbrød, er afsluttet.

 

Tidsplan for øvrige lokaltrafikområder

 • 2019 - Lokaltrafikområde 3: Grønholt, Lønholt mm
 • 2020 – Lokaltrafikområde 4 og 1: Veksebo, Langerød, Toelt, Søholm mm
 • 2021 – Lokaltrafikområde 5: Kelleris mm

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budgettet er afsat 0,8 mio. kr. i 2018.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

 

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Indstilling

 1. At udvalget godkender forslag til konkrete trafiksikkerhedsmæssige forbedringer og igangsætning af detailprojektering med henblik på udførelse.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Godkender administrationens indstilling.