Nr.53 - Ligebehandling af boligveje

Sagsnr.: 18/6752

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvilke scenarier for op- og nedklassificering af boligveje i kommunens bysamfund, som administrationen skal undersøge nærmere med henblik på ligebehandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 4. april 2018 blev Infrastruktur- og Teknikudvalget præsenteret for plan for behandling af sagen ”Ligebehandling af boligveje”, med henblik på at harmonisere vejstatus på boligveje i Kommunen.

 

På baggrund heraf redegøres i denne dagsorden for, hvilke love der gælder for henholdsvis offentlige veje og private fællesveje samt hvordan man kan ændrer deres status. Herudover er der en gennemgang af kommunens vejsystem. Dagsordenens indhold er uddybet i de vedlagte notater.

 

Formålet med notaterne er at give indsigt i, hvad der lovmæssigt gælder for kommunens veje samt danne grundlag for at beslutte i hvilken retning udvalget ønsker at administrationen skal arbejde ift. eventuel opklassificering eller nedklassificering af boligveje i kommunen. Administrationen har opstillet forslag til to scenarier, som kan danne udgangspunkt for konkrete beregninger og vurderinger af økonomi, jura, praktisk gennemførelse mm.

 

 

Kommunens vejsystem

Der findes tre forskellige typer veje som kommune på forskelligvis lovmæssigt administrerer: offentlige veje, private fællesveje og private veje. Kommunen bestå af ca. 240 km offentlige veje og ca. 60 km private fællesvej.

 

Offentlige veje er veje, som i kommunens vejfortegnelse fremgår som offentlige. Kommunen kan administrere vejene som ejer og ud fra bestemmelserne i Lov om offentlige veje (Vejloven). Det er således kommunen der alene bestemmer, hvordan disse veje skal være indrettet og borgere kan derfor, ifølge Vejloven, kun i begrænset omfang ansøge om at bruge vejen til andre formål end færdsel. Det er kommunen, der som udgangspunkt står for vedligeholdelse af vejene, men anlæggelsen af nye veje kan pålægges eventuelle udviklere. En nærmere beskrivelse af ansvar ses i ”Notat - Vejtyper”

 

Private fællesveje er de veje, som ikke er offentlige, men stadig benyttes af mere end en grundejer. I forhold til benyttelsen og indretningen af disse veje er kommunen myndighed. Kommunens rolle er derfor at påse bestemmelserne i Lov om private fællesveje (Privatvejsloven), behandle ansøgninger fra brugere af vejen, samt at udstede eventuelle påbud. Det er de tilgrænsende grundejere, der står for vedligeholdelsen af vejen samt anlæggelse af nye veje. En nærmere beskrivelse af ansvar ses i ”Notat - Vejtyper”

 

Private veje er veje, som kun benyttes af én ejer, og som alene ligger på den samme ejers grund. Vejene er kun i begrænset omfang omfattet af Privatvejsloven og kommunen har derfor ikke meget med de private veje at gøre. Private veje ses ofte ved lejeboliger, ejerlejligheder, og andelsboliger, hvor det er en forening eller udlejer som ejer den grund som boligenhederne og vejen ligger på. Kommunen kan ikke bestemme i hvilken stand disse veje skal være og kan ikke opklassificere dem uden enten en aftale eller en ekspropriation. En nærmere beskrivelse af ansvar ses i ”Notat - Vejtyper”.

 

 

Opklassificering eller nedklassificering

Overordnet er der to forskellige retninger der kan arbejdes videre med, i forhold til en harmonisering af vejstatus på boligveje i kommunen. Udvalget kan enten vælge at der skal arbejdes med nedklassificering af offentlige boligveje eller opklassificering af private fællesveje.

 

En nedklassificering (se bilag ”Notat – op-nedklassificering”) vil være forbundet med mange umiddelbare udgifter såsom udarbejdelse af tilstandsrapporter, renovering af veje og matrikulære ændringer. På længere sigt vil kommunen dog kunne spare udgifter til løbende drift og vedligeholdelse af vejene.

 

En opklassificering vil også være forbundet med nogle umiddelbare udgifter til at foretage de matrikulære ændringer. På sigt vil en opklassificering give kommunen en forøget udgift til drift og vedligeholdelse.

 

Det er vanskeligt at fastsætte udgifter og besparelser generelt, da det kræver en detaljeret og uafhængig gennemgang af vejene. Derfor foreslår administrationen, at der besluttes nogle konkrete scenarier for op- og nedklassificering, som administrationen kan vurdere konkret i forhold til udgifter, implementering, ligebehandling mm.

 

Administrationen foreslår følgende to konkrete scenarier:

 

 

1. Alle boligveje som ikke er stamveje nedklassificeres fra offentlige til private fællesveje. Nedklassificeringen sker gradvist over de næste 12 år.

 

 

2. Alle private fællesveje og stier, hvis hovedformål er færdsel opklassificeres til offentlige veje.

Det vil sige at områder hvis hovedformål er parkering, opholds og legeområder, rekreative aktiviteter eller andre fællesformål som ikke er tilknyttet færdsel ikke opklassificeres. Processen sker på frivillig basis, hvor grundejere kan bede kommunen om at overtage deres vej. Kommunen vil stille krav til vejenes tilstand ved overtagelse, såsom afvanding og belægningens kvalitet.

 

De to scenarier er udvalgt ud fra at de vurderes mulige at administrere ud fra fremadrettet og ud fra en række praktiske hensyn.

Scenarie 1 er et eksempel på en model, hvor de veje som nedklassificeres til private fællesveje, er de veje som grundejerne direkte har adgang til. Øvrige boligveje forbliver offentlige.

Scenarie 2 er et eksempel på en model, hvor de områder, som ikke har trafikal betydning og som grundejerne kan have en interesse i at kunne bestemme over, bibeholdes som private fællesveje. Øvrige boligveje opklassificeres til offentlige veje.  Scenarie 2 vil dermed være dyrere for kommunen end scenarie 1.

 

Udvalget kan desuden vælge ikke at gennemføre en harmonisering. Dette vil i udgangspunktet være lovligt, da der ikke er noget krav om at kommunen harmoniserer forskellig vejstatus, som følge af skiftende praksis. Hvis man vælger ikke at harmonisere anerkendes denne historisk betingede forskel fremadrettet.

 

Den videre proces

Administrationen vil ud fra udvalgets beslutning om, hvilke scenarier der skal undersøges nærmere, gennemføre konkrete beregninger og vurderinger af økonomi, jura, praktisk gennemførelse mm.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Lov om private fællesveje

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At administrationen arbejder videre med at analysere de forventede udgifter forbundet med implementering, fremtidig drift og vedligeholdelse mm., i forhold til de beskrevne to scenarier.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Godkender administrationens indstilling, dog således at scenarie 1 erstattes med et nul-scenarie svarende  til status quo situationen.