Nr.52 - Trafikal løsning omkring Humlebæk Skole, Solvangsvej og HumleBio

Sagsnr.: 18/12890

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Beslutning af løsninger til forbedring af trafiksikkerheden ved og omkring Humlebæk Skole på Gl. Strandvej samt finansiering heraf.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Udvalget for Infrastruktur og Trafik (TIU) behandlede den 26. september 2017 en sag om trafikken ved Humle Bio og besluttede at bede administrationen undersøge og vurdere mulige løsninger på kort og lang sigt, med henblik på politisk behandling primo 2018.

 

Administrationen har desuden tidligere været i dialog med Institutionerne på Solvangsvej og skolen om trafikforholdene. TIU foreslog en samlet løsning i området.

 

Problemerne omkring biografen omfattede hovedsagligt parkering og af- og påsætning – især ved børnefilmarrangementer. Problemerne omkring Solvangsvej omfatter især børnenes trafik mellem skolen og institutionerne som indebærer krydsning af Øresundsvej kombineret med forældrenes kørsel i bil til og fra institutionerne.

 

I 2012 behandlede Miljø – og Teknikudvalget forslag til trafikale foranstaltninger som følge af skoleomlægningen. Der blev afsat midler til en række mindre tiltag som er gennemført, herunder eksempelvis sikring af rundkørslen på Humlebæk Strandvej.

 

Finansiering af en helhedsløsning med parkeringspladser mm. for 1,9 mio. kr. blev videresendt til budgetforhandlinger. Til budgetforhandlingerne blev der ikke afsat midler til etablering af helhedsløsningen.

 

Der er i driftsbudgettet på politikområde 3 i 2018 budgetteret med 0,4 mio. kr. til trafikale forbedringer omkring skoler.

 

 

Den nuværende situation

Administrationen modtager forsat flere henvendelser fra borgere, brugerne og ansatte om trafikforholdene på stedet. Udfordringerne de har observeret i området, suppleret med en besigtigelser fra administrationen kan opsummeres til:

 

 • Interne trafikale forhold
  • Trafik mellem skole og SFO
  • Blandede trafikarter i parkeringsområdet og afsætningsområde Blandede trafikarter til og fra institutionerne på Solvangsvej og Øresundsvej
 • Afsætning af børn
  • Andelen af børn der køres til skole/institution er forøget, da der er relativt flere yngre børn.
 • Parkeringsudfordringer
  • På Solvangsvej og Øresundsvej er bilerne parkeret så uhensigtsmæssigt, at leverandørerne angiveligt ikke kan levere deres varer til institutionerne.
  • *
   _Uhensigtsmæssig parkering på Øresundsvej, da der er for få pladser til området. Især efter Humle Bio er blevet endnu mere aktiv som en skole – og fritidsbiograf.

 

 

Den tidligere behandlede helhedsløsning

Sagen er vedlagt en situationsplan visende til tidligere behandlede helhedsløsning som omfatter:

 

 • Etablering/tydeliggørelse af kys & kør på Øresundsvej + kampagne, der er estimeret til 70.000 kr.

 

 • Etablering af ny p – plads til 25 biler på skolens grønne areal med overkørsel til Øresundsvej estimeret til 700.000 kr.

 

 • Solvangsvej omdannes til en sivegade med lav hastighed og en del af parkeringspladsen bevares. Den sidste del indrettes til cykel p–pladser. Estimeret til 350.000 kr. Alternativt lukkes Solvangsvej for bilkørsel efter overkørslen til den sidste beboer på vejen. Denne løsning forudsætter at den ny p-plads etableres. Estimeret omkostning til lukningen 150.000 kr.

 

 • De samlede omkostning vil dermed være 0,9 – 1,1 mio. kr. afhængigt af om Solvangsvej omdannes til en sivegade eller lukkes.

 

 • Etablering af den samlede helhedsløsning vil øge parkeringsudbuddet i området og dermed muliggøre en fredeliggørelse af Solvangsvej og reducere problemerne i relation til Humle Bio.

 

Et alternativ til helhedsløsningen kan være alene at etablere/tydeliggøre kys-og-kør suppleret med en kampagne, samt at trafiksanere Solvangsvej så generne fra biltrafikken opleves som mindre og farten dæmpes. Denne løsning forventes at kunne etableres for 0,4 mio. kr. svarende til midlerne disponeret i driftsbudgettet. Løsningen imødekommer ikke parkeringsbehovet i området. Trafiksaneringen sker med inddragelse af forældre og institutionerne på Solvangsvej i planlægningsfasen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur– og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At etablere/tydeliggøre kys-og-kør suppleret med en kampagne, samt at trafiksanere Solvangsvej så generne fra biltrafikken opleves som mindre og farten dæmpes.
 2. At udgift til løsningen afholdes inden for driftsmidlerne på politikområde 3. 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Godkender administrationens indstilling med den tilføjelse, at kys-og-kør skal kunne benyttes som parkeringsplads uden for skoletiden.