Nr.51 - Udligning af udsving i den årlige udgift til vintertjeneste

Sagsnr.: 18/10075

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Beslutning om ny økonomimodel til håndtering af årlige variation i udgiften til vintertjeneste.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Indsatsen styres af vinterregulativet

Ansvaret for vintertjenesten er overdraget til Nordsjællands Park og Vej ved selskabets dannelse pr. 1. januar 2014. 

 

Omfanget af indsatsen for vintertjeneste er beskrevet i et Vinter- og Renholdelsesregulativ gældende for både Fredensborg og Helsingør Kommuner. Regulativet omfatter de kommunale veje, stier og pladser mv. i de 2 kommuner, og er vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 16. august 2016 og af Nordsjællands Politi den 31. maj 2016.

 

Vintertjenesten finansieres af Fredensborg kommune inden for politikområde 3, Veje og Trafik. NSPV anslog i notat af 30. juni 2016 at udgiften til at opretholde serviceniveauet beskrevet i vinterregulativet, sandsynligvis vil ligge på ca. 6,3 mio. kr. pr. år. Der er i forlængelse heraf afsat 6,5 mio. kr/år til vintertjenesten inden for politikområde 3. Driftsbudgettet til vintertjeneste der varetages af NSPV ligger udover det almindelige driftsbudget på politikområde 3. 

 


Udgiften varierer fra år til år

Udgiften til vintertjeneste vil, uagtet budgettet, variere fra år til år som konsekvens af variation i vejret og dermed antallet af gange der skal sneryddes og saltes det enkelte år. Der vil derfor sjældent være balance mellem budget og forbrug i det enkelte år. Nogle år overskrides budgettet, andre år bruges færre penge end budgetteret.  Ideelt set vil over- og underforbrug udlignes over en længere årrække, svarende til niveauet på de afsatte 6,5 mio. kr.  

 

Indsatsen med vintertjeneste sker frem til 31. december, og den konkrete udgift kendes derfor først i januar/februar det efterfølgende år, når de sidste fakturaer fra vognmænd m.m. er betalt. Derfor er det ikke muligt at optage budgetvariationer i det igangværende år inden for det øvrige driftsbudget på politikområde 3.

 

Der kan mellem år være væsentlige udsving, og det er derfor vanskeligt at optage budgetvariationen i det i efterfølgende år, hvor hovedparten af midlerne er kontraktbundne eller disponeret til planlagte udgifter. 

 

 

 

Det fremgår af den aftalte styringsmodel med NSPV at:

”Den samlede udgift vil afhænge dels af det fastsatte serviceniveau og del af vejret. Ved et mindreforbrug på områder tilbageføres overskuddet til de to kommuner ved regnskabsårets afslutning på baggrund af en konkret aftale. Ved merforbrug gives NSPV en tillægsbevilling. Ved tegn på merforbrug vedrørende snerydning skal NSPV så tidligt som muligt orientere de to kommuner. Dette skal give mulighed for en drøftelse af serviceniveauet med henblik på en evt. justering heraf, således at udgifterne kan bringes ned.”

 

 

Model for udligning af årlige af udsving

Tidligere model

Tidligere har budgettet til vintertjeneste ligget på en konto med 0 pct. overførsel mellem årene, hvilket betyder at mer- eller mindreforbrug i hvert år blev udlignet via kassen. Det har i praksis betydet, at de år hvor vintertjenesten er blevet dyrere end budgettet, er den øgede udgift finansieret af kassen, og de år hvor udgiften har været lavere end budgetteret, er der lagt penge i kassen. 

 

 

Efter der er vedtaget en ny økonomipraksis i kommunen benyttes konti med 0 pct. overførsel ikke længere. De almindelige budgetkonti giver mulighed for +/- 3 pct. overførsel, mens særlige projektkonti eller lign. kan etableres med 100 pct. overførsel. Da der er indført en ny praksis skal der derfor findes en ny model for vintertjenesten. 100 pct. overførsel benyttes til betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det specifikke vedtagne formål.

 

Forslag til ny model

Administrationen foreslår at det årlige udsving i udgiften til vintertjenesten omfattes af muligheden for 100 pct. overførselsadgang mellem budgetårene. Det indebærer at det fulde mer-/mindreforbrug overføres til næste år i forventning om at budgettet hviler i sig selv over en årrække. Det øvrige budget på politikområde 3, forbliver på den gældende +/-3 pct. overførselsadgang og påvirkes således ikke af udsving i udgiften til vintertjeneste.

 

Administrationen foreslår, at såfremt der over en årrække akkumuleres stort overskud på kontoen til vintertjeneste, lægges dette i kassen. Dette vil i givet fald blive håndteret i en budgetrevision. Hvis der mod forventning akkumuleres en stort underskud, fremlægges en særskilt sag herom.

 

Fra 2017 blev der overført et mindreforbrug på vintertjenesten på 0,5 mio. kr. inden for politikområde 3. Administrationen foreslår at dette beløb flyttes til vintertjenestens budget ved kommende budgetrevision.


Ændringen fra 3 pct. til 100 pct. overførselsadgang foreslås gennemført i forbindelse med den kommende budgetrevision per 30. juni 2018.

 

 

Bevilling

Da de bevillingsmæssige ændringer gennemføres med budgetrevisionen per 30. juni 2018, har nærværende sag ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At den foreslåede økonomimodel for vintertjeneste besluttes.
  2. At de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i budgetrevisionen per 30. juni 2018.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-06-2018

Godkender administrationens indstillinger.