10-01-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Freja Brabæk Kristensen (O)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Charlotte Bie (I)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Carsten Nielsen (A)

Nr.5 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Dagsordenen godkendt.

Nr.6 - Træffetid

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Ingen mødt.

Nr.7 - Introduktion til udvalgets budget- og fagområder

Sagsnr.: 17/28769

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om program for introduktion af udvalget til fagområder og budget på udvalgets område.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet er booket til en række seminarer og temamøder med introduktion til kollegaer i byrådet og den overordnede styrelse af kommunen, herunder den økonomiske styring.

 

Som supplement hertil vil der i de enkelte fagudvalg være en grundigere introduktion for fagudvalgets medlemmer.

 

På udvalgets møde i februar vil der være en overordnet præsentation af fagudvalgets ansvarsområder, herunder større aktuelle sager samt perspektiver og udfordringer for den kommende byrådsperiode. Endvidere vil være en introduktion til de budgetter som udvalget har ansvaret for og udvalgets økonomiske handlerum. 

 

På udvalgets efterfølgende møder vil der blive tilrettelagt temadrøftelser af specifikke fagområder og principielle sager inden for udvalgets ansvarsområde med henblik på en grundigere introduktion af udvalgsarbejdet. Drøftelserne vil så vidt muligt blive søgt kædet sammen med aktuelle sager på udvalgets dagsorden.

 

Endvidere vil introduktionsprogrammet omfatte eventuelle institutioner og relevante eksterne samarbejdsparter, råd mv. under udvalgets område – hvor muligt med besøg eller mødeafholdelse på institutionerne.

 

Introduktionsprogrammet vil – med afsæt i udvalgets drøftelser – blive endeligt tilrettelagt af udvalgets formand, næstformand og administrationen.

 

Der lægges således op til, at udvalget på mødet drøfter medlemmernes ideer og ønsker til yderligere indhold i introduktionsprogrammet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.8 - Ensretning af skiltning om knallertkørsel på stisystemet

Sagsnr.: 17/5261

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Drøftelse af mulighed for at ensrette skiltning om knallertkørsel på stierne i kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget for Infrastruktur og Trafik behandlede den 22. marts 2017 efter udvalgets ønske, en orienteringssag vedrørende regler for knallertkørsel på stier i Fredensborg Kommune.

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og ønskede en sag der beskriver muligheder for ensretning af skiltning om knallertkørsel på stisystemet. Det skal bemærkes at sagen alene vedrører forbud på de separate stier i kommunen, og ikke cykelstier langs veje.

 

Som det fremgår af orienteringssagen fra den 22. marts 2017, så er der på nogle stier i Kokkedal og Nivå skiltet med ”Knallertkørsel forbudt”. Hvilket har været praksis på flere stier i den tidligere Karlebo kommune.

 

Administrationen har ikke adgang til dokumentation for, med hvilken begrundelse forbuddet er etableret, men det er sandsynligvis begrundet i at undgå støjgener samt utrygge situationer på stinettet. Der er ikke angivet alternative ruter for knallerterne. I den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune var der ikke tilsvarene praksis med at skilte forbud mod knallertkørsel.

 

Omfanget af knallertkørsel vurderes generelt ikke at være af væsentlig betydning i kommunen. Det generelle salg af knallerter har på landsplan været stærkt faldende over en ti-årig periode.

 

Det er uvist i hvilket omfang det nuværende skiltede forbud overholdes. Forbuddet mod knallertkørsel håndhæves af Nordsjællands Politi, og indgår i politiets løbende prioritering. I praksis vil der yderst sjældent blive ført systematisk kontrol med knallertkørsel på stierne.

 

Det er desuden uvist om skiltene fører til den ønskede adfærd. Nogle af de knallertførere, som kan udvise en uhensigtsmæssig adfærd på stinettet, er sandsynligvis ligeglade med forbuddet. Administrationen har konstateret knallertkørsel på stier, hvor der er forbud.

 

 

To muligheder for ensretning af skiltningen

Det er muligt at lave en ensretning af skiltningen vedrørende muligheden for at køre på knallert på stierne. En ensretning af skiltningen kan indebære et af følgende to scenarier:

 

 1. En generel tilladelse til kørsel med knallert på stierne
 2. Et generelt forbud mod knallertkørsel på stierne.

 

Ad 1. Dette vil være i overensstemmelse med færdselsloven som foreskriver at knallerter skal køre som cyklister. (Det gælder alene ”Lille knallert”, som har en maximal hastighed på 30 km/t. ”Stor knallert” med en maxhastighed på 45 km/t skal køre på kørebanen og må ikke benytte stierne). Hvis der tillades kørsel med knallert på stierne skal eksisterende skilte fjernes. Dette er tilsyneladende en mindre opgave.

 

Ad 2. Dette kræver at der opsættes skilte langs alle stier i kommunen. Løsningen vil kræve en nærmere kortlægning af på hvilke stier der konkret er skiltet med forbud mod knallertkørsel og på hvilke der yderligere skal skiltes. Udgiften til skiltning er ikke indeholdt de det nuværende budget til skiltning. Der vil desuden være en øget udgift til vedligeholdelse af disse skilte. Administrationen har tidligere observeret at netop disse forbudstavler er blevet udsat for hærværk eller er stjålet.

 

Et forbud mod knallertkørsel på stier, vil indebære at knallertkørere skal køre på vejnettet i stedet for. Da kommunens byområder er i høj er planlagt ud fra at lette trafikanter færdes på stierne, vil knallertkørere blive udsat for en højere trafiksikkerhedsrisiko, hvis de skal færdes på veje hvor der eksempelvis ikke er cykelsti.

 

En eventuel ændring af de nuværende forhold skal godkendes af politiet.

 

Det er næppe sandsynligt at politikontrollen vil øges i forhold til det nuværende niveau uagtet der sker en udvidelse af forbuddet.

 

Administrationens vurdering

Det er muligt at ensrette skiltningen vedrørende kørsel med knallert på stisystemet.

 

Da antallet af knallerter er faldet væsentligt, da det nuværende forbud kun i mindre grad bliver overholdt og da politiet kun sjældent fører kontrol med skiltningen, vil indførelse af forbud og anvendelse af midler til opsætning og vedligehold af skilte næppe være effektivt. Dette taler for at en eventuel ensretning af skiltningen gennemføres ved at ophæve de nuværende forbud.

 

Der kan være borgere, som er imod at skiltningen fjernes da de føler sig generet af knallertkørsel og mener at skiltningen forhindrer knallertkørsel.

 

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at de nuværende forbud mod knallertkørsel på stier ophæves.

 

Sagen drøftes i Udvalget for Infrastruktur og Trafik for så vidt angår de trafikale forhold, med henblik på indstilling til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Såfremt udvalget ønsker at ændre på den nuværende skiltning og dette indebærer en øget udgift for kommunen, bør sagen forelægges Plan-, Miljø- og Klimaudvalget suppleret med et konkret budget.


Sagsbehandling siden den 3. oktober 2017.

Administrationen har lavet overslag over udgiften til skiltning ved et  eventuelt generelt forbud mod knallertkørsel. Det er anslået at der skal opsættes ca. 500 skilte á 3000,- kr. stk. svarende til engangsudgift på 1,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til vedligehold, som anslås til 200.000 – 300.000 kr. om året, da netop denne type skilte erfaringsmæssigt er udsat for meget hærværk.


Administrationen har drøftet muligheden for at indføre et generelt forbud med politiet. Politiet anbefaler ikke at der indføres et generelt forbud, da færdselsloven foreskriver at lille knallert netop skal køre som cyklister. Et forbud vil dermed kriminalisere et forhold, som ellers generelt er lovligt. Politiet peger på, at der kan være konkrete stier, hvor man ud fra en trafikal begrundelse og hensynet til de øvrige lette trafikanter, kan forbyde knallertkørsel.


Sagsbehandling siden den 13. december 2017

Da udvalgsstrukturen fra 1. januar 2018 er ændret skal denne sag behandles i Infrastruktur og Teknikudvalget og ikke i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Færdselsloven og bekendtgørelsen for vejafmærkning.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Kommunikation

Udvalget beslutter, at bibeholde eksisterende forbudsskiltning. Såfremt der fremsættes ønsker om yderligere skiltning vil dette - efter faglig vurdering og godkendelse af politiet - kunne søges etableret.

Indstilling

 1. At der gennemføres en ensretning af skiltningen om knallertkørsel på stier i form af ophævelse af de nuværende forbud.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 26-09-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Infrastruktur og Trafik med ønske om yderligere vurderinger af de lovgivningsmæssige muligheder, estimeret trafikmængde og økonomi knyttet til et forbud.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 13-12-2017


Udvalget anbefaler at følge administrationens indstilling, da det er i overensstemmelse med Færdselsloven. Udvalget bemærker sig at det kan være relevant at forbyde knallertkørsel på konkrete stier ud fra en trafikal begrundelse. Dette skal afgøres af politiet i dialog med kommunen og om muligt med grundejerforeninger. 

Udvalget bemærker at denne vurdering skal laves inden eksisterende skilte fjernes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Eksisterende forbudsskiltning bibeholdes. Såfremt der fremsættes ønsker om yderligere skiltning vil dette - efter faglig vurdering og godkendelse af politiet - søges etableret.

Nr.9 - Udførte arbejder i trafik i 2017

Sagsnr.: 17/27367

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om udvalgte udførte arbejde på Vej- og Trafikområdet i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

For at give et overblik over hvilke arbejder der er udført på vej- og trafikområdet i 2017, har administrationen lavet vedlagte opslag som i billeder og tekst viser udvalgte projekter og opgaver, der er udført i 2017.


Opslaget viser anlægsprojekter, analyser og udvalgte driftsopgaver. Der er ikke medtaget borgerhenvendelser, sager med naboer til vejene og intern rådgivning til for eksempel byggeprojekter og lokalplaner.


Udvalget for Infrastruktur og Trafik har været involveret i størstedelen af projekterne og har rådgivet Plan-, Miljø og Klimaudvalget i de konkrete beslutninger om projekterne. Begge udvalg orienteres om de udførte arbejder med udgangspunkt i opslaget.


Udvalget for Infrastruktur og Trafik præsenteres for opslaget og projekterne gennemgås kort på mødet. 


Plan-, Miljø- og Klimaudvalget forelægges efterfølgende opslaget til orientering.


Sagsbehandling siden den 13. december 2017

Da udvalgsstrukturen fra 1. januar 2018 er ændret skal denne sag behandles i Infrastruktur og Teknikudvalget og ikke i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 13-12-2017


Orienteringen taget til efterretning. Udvalget anbefaler at administrationens præsentationsfolder lægges på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.10 - Vejlukning på Smedebakken i Nivå

Sagsnr.: 13/3624

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ophævelse og eventuel ny placering af vejlukning på Smedebakken i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Smedebakken i Nivå er lukket for gennemkørende biltrafik ud for institutionen Dyssegården.


På baggrund af henvendelse fra institutionerne; Smedebakken og Dyssegården, som er beliggende på Smedebakken i Nivå, besluttede Trafiksikkerhedsudvalget på mødet den 20. februar 2013, at ophæve vejlukningen.


Fjernelse af lukningen blev igangsat af NSPV i forbindelse med renovering af fortovene på Smedebakken i efteråret 2017.


På baggrund af reaktioner fra borgere i området, er arbejdet med fjernelse af lukningen midlertidigt indstillet, og sagen fremsættes til fornyet drøftelse. 


Sagsfremstilling

Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 2013, så var den oprindelige hensigt fra børnehusene, at få flyttet spærringen fra den nuværende placering til en placering længere mod vest, for at bl.a. at lette tilkørslen til institutionerne. Den nuværende vejlukning betyder at biler til institutionerne skal køre ad Nivå Stationsvej og Niverødvej. Ved at ophæve spærringen eller flytte spærringen til den foreslåede placering kan adgang til institutionerne ske direkte fra Gl. Strandvej.

 

Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 2013, så er vejlukningen angiveligt etableret i sin tid, for at forhindre biler i at benytte Smedebakken som smutvej til passage under Kystbanen ved Niverødvej. Denne mulighed er ikke tilstede længere, da Niverødvej er lukket for biltrafik under Kystbanen. 

 

Administrationen opstiller følgende 4 muligheder vedrørende forholdene på Smedebakken:

 1. Ophævelse af lukningen som oprindeligt vedtaget
 1. Opretholdelse af den nuværende placering af vejlukningen
 1. Etablering af ny vej lukning på det sted som institutionerne oprindeligt havde foreslået.
 1. Etablering af ny vejlukning for enden af Smedebakken ved Niverødvej (evt. på Niverødvej).

 

Sagen drøftes i Udvalget for Infrastruktur og Trafik (TIU) for så vidt angår de trafiksikkerhedsmæssige forhold med henblik på indstilling til Plan-, Miljø og Klimaudvalget. Forud for drøftelsen i TIU afholdes møde med beboerne i området. Mødet kan resultere i yderligere alternativer til placering af en eventuel vejlukning.


Etablering af ny vejlukning vil koste i størrelsesorden 60.000,- kr., som i givet fald finansieres via driftsmidlerne på politikområde 3 i 2018, idet der forventes overført midler fra 2017 til 2018.


Sagsbehandling siden den 13. december 2017

Da udvalgsstrukturen fra 1. januar 2018 er ændret skal denne sag behandles i Infrastruktur og Teknikudvalget og ikke i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

 1. At udvalget tager stilling til, om den nuværende vejlukningen på Smedebakken skal fjernes.
 2. At udvalget tager stilling til, om der skal etableres en eventuelt ny vejlukning og i givet fald hvor denne skal placeres.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 13-12-2017

Liane Plaugborg Smedebakken 7 og Hans Sommerand havde foretræde vedrørende pkt. nr.79 – ”Vejlukning på Smedebakken i Nivå”.


Vejlukning flyttes til placering vest for parkeringspladsen til institutionerne, svarende til administrationens forslag 3. Beredskabet skal involveres forinden.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Indstillingen fra Udvalget for Infrastruktur- og Trafik godkendt.

Nr.11 - Orientering per 15. januar 2018

Sagsnr.: 17/28986

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

<ul type=disc>
 • Vejforum afholdes den 5. og 6. december 2018 i Nyborg.

  • Passagerpulsen som er en del af Forbrugerrådet Tænk, og finansieret via finansloven skal forbedre den kollektive transport for passagerne.

  De laver blandt andet undersøgelser af passagerenes tilfredshed.


  Den seneste undersøgelse er netop offentliggjort og viser at togpassagerer har en svagt stigene tilfredshed, som primært kan tilskrives bedre rettidighed.


  På Kystbanen specifikt er der en svag stigning i tilfredsheden siden sommeren 2016. Denne stigning ses især i forhold til rettidigheden, standarden af toget og servicen undervejs.


  Passagerpulsen anbefaler at togselskaberne arbejder målrettet med rettidigheden, information i toge og på stationer, stilslutning til anden kollektiv transport, p-forhold for cykler og bil, togenes generelle standard og venteforhold. Den samlede rapport kan findes på http://passagerpulsen.taenk.dk/vidensbanken/undersoegelse-togpassagerers-tilfredshed-med-rejsen.


  • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en Trafikplan for den statslige jernbane. Planen er sendt i høring hos landets kommuner med høringsfrist den 26. februar 2018. Det punkt i planen der hovedsageligt berører Fredensborg Kommune er ændringer på kystbanen. De primære ændringer i forslaget er:

   • Ændring af driften i aften timerne fra 20-minutersdrift til ½-timesdrift.
   • Fjernelse af direkte drift mod Københavns Lufthavn og Sverige
   • Tilkobling til jernbanen mod Ny Ellebjerg og Næstved

  Administrationen vil på næste møde i udvalget, fremlægge et forslag til høringssvar til godkendelse. 

  Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

  Orienteringen tages til efterretning.