Nr.8 - Ensretning af skiltning om knallertkørsel på stisystemet

Sagsnr.: 17/5261

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Drøftelse af mulighed for at ensrette skiltning om knallertkørsel på stierne i kommunen.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget for Infrastruktur og Trafik behandlede den 22. marts 2017 efter udvalgets ønske, en orienteringssag vedrørende regler for knallertkørsel på stier i Fredensborg Kommune.

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning, og ønskede en sag der beskriver muligheder for ensretning af skiltning om knallertkørsel på stisystemet. Det skal bemærkes at sagen alene vedrører forbud på de separate stier i kommunen, og ikke cykelstier langs veje.

 

Som det fremgår af orienteringssagen fra den 22. marts 2017, så er der på nogle stier i Kokkedal og Nivå skiltet med ”Knallertkørsel forbudt”. Hvilket har været praksis på flere stier i den tidligere Karlebo kommune.

 

Administrationen har ikke adgang til dokumentation for, med hvilken begrundelse forbuddet er etableret, men det er sandsynligvis begrundet i at undgå støjgener samt utrygge situationer på stinettet. Der er ikke angivet alternative ruter for knallerterne. I den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune var der ikke tilsvarene praksis med at skilte forbud mod knallertkørsel.

 

Omfanget af knallertkørsel vurderes generelt ikke at være af væsentlig betydning i kommunen. Det generelle salg af knallerter har på landsplan været stærkt faldende over en ti-årig periode.

 

Det er uvist i hvilket omfang det nuværende skiltede forbud overholdes. Forbuddet mod knallertkørsel håndhæves af Nordsjællands Politi, og indgår i politiets løbende prioritering. I praksis vil der yderst sjældent blive ført systematisk kontrol med knallertkørsel på stierne.

 

Det er desuden uvist om skiltene fører til den ønskede adfærd. Nogle af de knallertførere, som kan udvise en uhensigtsmæssig adfærd på stinettet, er sandsynligvis ligeglade med forbuddet. Administrationen har konstateret knallertkørsel på stier, hvor der er forbud.

 

 

To muligheder for ensretning af skiltningen

Det er muligt at lave en ensretning af skiltningen vedrørende muligheden for at køre på knallert på stierne. En ensretning af skiltningen kan indebære et af følgende to scenarier:

 

  1. En generel tilladelse til kørsel med knallert på stierne
  2. Et generelt forbud mod knallertkørsel på stierne.

 

Ad 1. Dette vil være i overensstemmelse med færdselsloven som foreskriver at knallerter skal køre som cyklister. (Det gælder alene ”Lille knallert”, som har en maximal hastighed på 30 km/t. ”Stor knallert” med en maxhastighed på 45 km/t skal køre på kørebanen og må ikke benytte stierne). Hvis der tillades kørsel med knallert på stierne skal eksisterende skilte fjernes. Dette er tilsyneladende en mindre opgave.

 

Ad 2. Dette kræver at der opsættes skilte langs alle stier i kommunen. Løsningen vil kræve en nærmere kortlægning af på hvilke stier der konkret er skiltet med forbud mod knallertkørsel og på hvilke der yderligere skal skiltes. Udgiften til skiltning er ikke indeholdt de det nuværende budget til skiltning. Der vil desuden være en øget udgift til vedligeholdelse af disse skilte. Administrationen har tidligere observeret at netop disse forbudstavler er blevet udsat for hærværk eller er stjålet.

 

Et forbud mod knallertkørsel på stier, vil indebære at knallertkørere skal køre på vejnettet i stedet for. Da kommunens byområder er i høj er planlagt ud fra at lette trafikanter færdes på stierne, vil knallertkørere blive udsat for en højere trafiksikkerhedsrisiko, hvis de skal færdes på veje hvor der eksempelvis ikke er cykelsti.

 

En eventuel ændring af de nuværende forhold skal godkendes af politiet.

 

Det er næppe sandsynligt at politikontrollen vil øges i forhold til det nuværende niveau uagtet der sker en udvidelse af forbuddet.

 

Administrationens vurdering

Det er muligt at ensrette skiltningen vedrørende kørsel med knallert på stisystemet.

 

Da antallet af knallerter er faldet væsentligt, da det nuværende forbud kun i mindre grad bliver overholdt og da politiet kun sjældent fører kontrol med skiltningen, vil indførelse af forbud og anvendelse af midler til opsætning og vedligehold af skilte næppe være effektivt. Dette taler for at en eventuel ensretning af skiltningen gennemføres ved at ophæve de nuværende forbud.

 

Der kan være borgere, som er imod at skiltningen fjernes da de føler sig generet af knallertkørsel og mener at skiltningen forhindrer knallertkørsel.

 

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at de nuværende forbud mod knallertkørsel på stier ophæves.

 

Sagen drøftes i Udvalget for Infrastruktur og Trafik for så vidt angår de trafikale forhold, med henblik på indstilling til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Såfremt udvalget ønsker at ændre på den nuværende skiltning og dette indebærer en øget udgift for kommunen, bør sagen forelægges Plan-, Miljø- og Klimaudvalget suppleret med et konkret budget.


Sagsbehandling siden den 3. oktober 2017.

Administrationen har lavet overslag over udgiften til skiltning ved et  eventuelt generelt forbud mod knallertkørsel. Det er anslået at der skal opsættes ca. 500 skilte á 3000,- kr. stk. svarende til engangsudgift på 1,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til vedligehold, som anslås til 200.000 – 300.000 kr. om året, da netop denne type skilte erfaringsmæssigt er udsat for meget hærværk.


Administrationen har drøftet muligheden for at indføre et generelt forbud med politiet. Politiet anbefaler ikke at der indføres et generelt forbud, da færdselsloven foreskriver at lille knallert netop skal køre som cyklister. Et forbud vil dermed kriminalisere et forhold, som ellers generelt er lovligt. Politiet peger på, at der kan være konkrete stier, hvor man ud fra en trafikal begrundelse og hensynet til de øvrige lette trafikanter, kan forbyde knallertkørsel.


Sagsbehandling siden den 13. december 2017

Da udvalgsstrukturen fra 1. januar 2018 er ændret skal denne sag behandles i Infrastruktur og Teknikudvalget og ikke i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Færdselsloven og bekendtgørelsen for vejafmærkning.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Kommunikation

Udvalget beslutter, at bibeholde eksisterende forbudsskiltning. Såfremt der fremsættes ønsker om yderligere skiltning vil dette - efter faglig vurdering og godkendelse af politiet - kunne søges etableret.

Indstilling

  1. At der gennemføres en ensretning af skiltningen om knallertkørsel på stier i form af ophævelse af de nuværende forbud.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 26-09-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 03-10-2017

Sagen sendes tilbage til Udvalget for Infrastruktur og Trafik med ønske om yderligere vurderinger af de lovgivningsmæssige muligheder, estimeret trafikmængde og økonomi knyttet til et forbud.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 13-12-2017


Udvalget anbefaler at følge administrationens indstilling, da det er i overensstemmelse med Færdselsloven. Udvalget bemærker sig at det kan være relevant at forbyde knallertkørsel på konkrete stier ud fra en trafikal begrundelse. Dette skal afgøres af politiet i dialog med kommunen og om muligt med grundejerforeninger. 

Udvalget bemærker at denne vurdering skal laves inden eksisterende skilte fjernes.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Eksisterende forbudsskiltning bibeholdes. Såfremt der fremsættes ønsker om yderligere skiltning vil dette - efter faglig vurdering og godkendelse af politiet - søges etableret.