Nr.10 - Vejlukning på Smedebakken i Nivå

Sagsnr.: 13/3624

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til ophævelse og eventuel ny placering af vejlukning på Smedebakken i Nivå.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Smedebakken i Nivå er lukket for gennemkørende biltrafik ud for institutionen Dyssegården.


På baggrund af henvendelse fra institutionerne; Smedebakken og Dyssegården, som er beliggende på Smedebakken i Nivå, besluttede Trafiksikkerhedsudvalget på mødet den 20. februar 2013, at ophæve vejlukningen.


Fjernelse af lukningen blev igangsat af NSPV i forbindelse med renovering af fortovene på Smedebakken i efteråret 2017.


På baggrund af reaktioner fra borgere i området, er arbejdet med fjernelse af lukningen midlertidigt indstillet, og sagen fremsættes til fornyet drøftelse. 


Sagsfremstilling

Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 2013, så var den oprindelige hensigt fra børnehusene, at få flyttet spærringen fra den nuværende placering til en placering længere mod vest, for at bl.a. at lette tilkørslen til institutionerne. Den nuværende vejlukning betyder at biler til institutionerne skal køre ad Nivå Stationsvej og Niverødvej. Ved at ophæve spærringen eller flytte spærringen til den foreslåede placering kan adgang til institutionerne ske direkte fra Gl. Strandvej.

 

Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 2013, så er vejlukningen angiveligt etableret i sin tid, for at forhindre biler i at benytte Smedebakken som smutvej til passage under Kystbanen ved Niverødvej. Denne mulighed er ikke tilstede længere, da Niverødvej er lukket for biltrafik under Kystbanen. 

 

Administrationen opstiller følgende 4 muligheder vedrørende forholdene på Smedebakken:

  1. Ophævelse af lukningen som oprindeligt vedtaget
  1. Opretholdelse af den nuværende placering af vejlukningen
  1. Etablering af ny vej lukning på det sted som institutionerne oprindeligt havde foreslået.
  1. Etablering af ny vejlukning for enden af Smedebakken ved Niverødvej (evt. på Niverødvej).

 

Sagen drøftes i Udvalget for Infrastruktur og Trafik (TIU) for så vidt angår de trafiksikkerhedsmæssige forhold med henblik på indstilling til Plan-, Miljø og Klimaudvalget. Forud for drøftelsen i TIU afholdes møde med beboerne i området. Mødet kan resultere i yderligere alternativer til placering af en eventuel vejlukning.


Etablering af ny vejlukning vil koste i størrelsesorden 60.000,- kr., som i givet fald finansieres via driftsmidlerne på politikområde 3 i 2018, idet der forventes overført midler fra 2017 til 2018.


Sagsbehandling siden den 13. december 2017

Da udvalgsstrukturen fra 1. januar 2018 er ændret skal denne sag behandles i Infrastruktur og Teknikudvalget og ikke i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget tager stilling til, om den nuværende vejlukningen på Smedebakken skal fjernes.
  2. At udvalget tager stilling til, om der skal etableres en eventuelt ny vejlukning og i givet fald hvor denne skal placeres.

Beslutning i Udvalget for Infrastruktur og Trafik den 13-12-2017

Liane Plaugborg Smedebakken 7 og Hans Sommerand havde foretræde vedrørende pkt. nr.79 – ”Vejlukning på Smedebakken i Nivå”.


Vejlukning flyttes til placering vest for parkeringspladsen til institutionerne, svarende til administrationens forslag 3. Beredskabet skal involveres forinden.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 10-01-2018

Indstillingen fra Udvalget for Infrastruktur- og Trafik godkendt.