07-02-2018 kl. 17:30
Kontrabassen

Medlemmer

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Nielsen (A)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Charlotte Bie (I)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Ingen

Nr.12 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Dagsordenen godkendt.

Nr.13 - Træffetid

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Der var ingen mødt til foretræde.

Nr.14 - Introduktion til Infrastruktur og Teknikudvalget 2018-2021

Sagsnr.: 18/2127

 

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

For udvalget er det:

 

Udvalget for Infrastruktur og Teknik

 

Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på vej- og trafikområdet, forsyningsområdet og området for digital infrastruktur, herunder opgaver vedrørende

-      taxikørsel

-      kollektiv trafik

-      trafiksikkerhed

-      havne, bortset fra Nivå Havn

-      vejvæsen og snerydning

-      mobildækning og digital infrastruktur

-      drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunens grønne områder, bortset fra opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalg eller er overdraget til Nordsjællands Park og Vej 

Stk.3. Udvalget varetager kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet.

 

Stk.4. Udvalget varetager kommunens ejerinteresser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, herunder fælleskommunale forsyningsselskaber.

Stk.5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

-      varmeplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner, trafikplaner samt om politikker og handleplaner inden for de i stk.2 og 3 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

-      takster for ydelser inden for udvalgets område

-      Varetagelse af kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

 1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Introduktionen tages til efterretning.

Brev fra Seniorrådet af 7. februar 2018 modtaget, og indgår i det videre arbejde i udvalget.

Nr.15 - Høring af trafikplan for den statslige jernbane

Sagsnr.: 18/1557

 

Beslutningstema

Beslutning om høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vedrørende Trafikplan for den statslige jernbane.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032. Planen er udarbejdet jf. Lov om trafikselskaber som foreskriver, at en sådan plan, som minimum, skal udarbejdes hvert 4. år. Planen er sendt i høring hos landets kommuner med  høringsfrist mandag den 26. februar 2018


Trafikplanen

Trafikplanen for den statslige jernbane er en samling af statens planer og mål for jernbanerne. Af planen fremgår at staten fremadrettet vil have fokus på robusthed i nettet, hvilket skulle give bedre rettidighed og færre aflyste tog. Et andet fokuspunkt er modernisering af jernbanen, omfattende blandt andet udrulningen af det nye signalprogram samt elektrificeringen. De dele af planen som er direkte relevant for Fredensborg Kommune, er de fremlagte planer for ændringer på kystbanen.


Den samlede plan kan ses via følgende link: https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2017.aspx


Af  trafikplanen for den statslige jernbane fremgår, at der er et svensk ønske om at ændre på driften over Øresund, så der køres med 15- og 30-minuttersdrift i stedet for den nuværende 20-minuttersdrift til. Det medfører at driften i aftentimerne på kystbanen mod Helsingør ændres fra 20-minuttersdrift til 30-minuttersdrift. Samtidigt ønsker man fra den danske stats side på sigt at frakoble kystbanen og forbindelsen til Sverige fra hinanden, for at skabe bedre driftstabilitet på kystbanen. Ændringen indebærer at Nordsjælland fremover ikke vil være koblet direkte til Amager, Københavns Lufthavn og Malmø.


Høringssvar

På baggrund af drøftelsen i Infrastruktur og teknikudvalget den 10. januar 2018, har administrationen udarbejdet et forslag til høringssvar. Høringsvaret er vedlagt sagen som bilag.


Høringssvaret er kritisk overfor de foreslåede ændringer på kystbanen og anbefaler desuden at statens trafikale planlægning for Nordsjælland tager udgangspunkt i det samlede transport- og infrastrukturbehov på tværs af bane, bus, vej og cykling.


Der bliver ikke lavet fælles høringssvar i regi af K6-samarmbejdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Udvalget for Infrastruktur og Teknik.

Indstilling

 1. At udvalget beslutter høringssvar vedrørende Trafikplan for den statslige jernbane.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Udkast til høringssvaret godkendt. Høringssvaret formidles til pressen.

Nr.16 - Orientering om Banedanmarks broarbejder i 2018

Sagsnr.: 18/1660

 

Beslutningstema

Orientering om Banedanmarks broarbejder på Kystbanen i Fredensborg kommune i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I en periode på 6 uger – fra 30. juni til 12. august - i 2018, spærrer Banedanmark for al togtrafik mellem Hellerup og Helsingør mens der udføres  renoverering på sporbærende broer på strækningen.


Denne orientering behandler de planlagte broarbejder. Når DSB har planlagt trafikomlægninger og buskørsel i perioden orienteres udvalget om dette.


I forbindelse med sporspærring på Kystbanen i sommeren 2018 har Banedanmark planlagt følgende broarbejder i Fredensborg Kommune:


 1. Udskiftning af banebro over Møllevej
 2. Udskiftning af banebro over Dageløkkevej
 3. Omisolering af banebro over Ullerødvej
 4. Omisolering af banebro over Torpenvej

På PMK møde den 27. januar 2015, tog udvalget stilling til hvorvidt Fredensborg Kommune ville benytte sig af muligheden for at ændre vejudformning i forbindelse med Banedanmarks renovering af banebroer. Udvalget besluttede dog at der ikke skulle ændres på vejudformning ved de pågældende kystbanebroer, og dette arbejde kan således først ske i forbindelse med et senere planlagt forløb, hvor togtrafikken indstilles.


Banedanmarks broarbejder omfatter i hovedtræk flg.:


1.    Bro over Møllevej:

Banedanmark udfører og bekoster en 1:1 udskiftning. Der bygges en ny bro øst for den eksisterende. Under sporspærringen til sommer, nedrives den gamle eksisterende bro og den nye bro lanceres. Vejens dybdepunkt ændres for at forbedre afvandingsforholdende ved broen.

Den eksisterende cykel-gangbro vil midlertidig blive nedtaget i 3 måneder. Der etableres rampe så stien langs banen stadig kan benyttes.

Det bliver nødvendigt at lukke Møllevej for al gennemkørsel fra februar 2018 til september 2018. Der bliver omkørsel ad Brønsholm Kongevej - Nivå vej -Strandvejen (og Gammel Strandvej når kommunens udskiftning af bro over Nive Å er færdig medio februar 2018).


2.    Bro over Dageløkkevej:

Banedanmark udfører og bekoster en 1:1 udskiftning.

Der bygges en ny bro vest for den eksisterende. Under sporspærringen til sommer, nedrives den gamle eksisterende bro og den nye lanceres.

Vejens dybdepunkt ændres for at forbedre afvandingsforholdende ved broen.

Det bliver nødvendigt at lukke Dageløkkevej for gennemkørsel fra januar 2018 til september 2018. Der bliver omkørsel ad Enghaven-Hørsholmvej-Fredensborgvej-Humlebæk Strandvej. Lette trafikanter ledes ad omvej i stisystemet.


3.    Bro over Ullerødvej:

Banedanmark udfører og bekoster en renovering af broen, herunder omisolering, hævning af kantbjælker, betonreparationer mm.

Arbejderne udføres i forbindelse med de 6 ugers sporspærring i sommeren 2018, og vejen spærres for alt trafik i 2 uger efter nærmere aftale med Kommunen. En udvidelse af broen har været drøftet, men er besluttet udsat til sener sporspærring.


4.    Bro over Torpenvej (cykel og gangsti):

Banedanmark udfører og bekoster en renovering af broen, herunder omisolering, hævning af kantbjælker, betonreparationer mm.

Arbejderne udføres i forbindelse med de 6 ugers sporspærring i sommeren 2018. Banedanmark har ønsket stien spærret for alt trafik i 2 uger. Dette drøftes dog fortsat.Vejarealer og øvrige kommunale arealer stilles vederlagsfrit til rådighed til byggepladsarealer for Banedanmarks entreprenør efter sædvanlig praksis.


Banedanmark vil orientere alle beboere i en omkreds af 200m fra bygværkerne. Ligeledes indbyder Banedanmark til orienteringsmøde for interessenter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Orienteringen tages til efterretning, men følgende bemærkninger:


-      at det tidsrum, hvor både Møllevej og Gl. Strandvej er lukkes samtidig skal minimeres,

-      at omkørselsskilte placeres så tidligt på strækningen som muligt.

Nr.17 - Gennemgang af Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018 - 2021

Sagsnr.: 16/26946

 

Beslutningstema

Orientering om indsatserne i Handlingsplan 2018 – 2021, med fokus på indsatser der skal gennemføres i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog den 6. september 2017 kommunens Mobilitets- og Infrastrukturstrategi for perioden 2018 – 2029.


Realisering af strategien sker gennem 4-årige handlingsplaner, som udgør administrationens arbejdsgrundlag i den kommende fireårsperiode.


Første handlingsplan omfatter  indsatser som skal gennemføres i fireårs perioden fra 2018 – 2021. Handlingsplanen blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 30. november 2017 og er udmøntet i 26 konkrete indsatser. Handlingsplanen 2018 – 2021 er vedlagt dagsordenen som bilag.


Handlingsplanen er lavet med udgangspunkt i Mobilitets og Infrastrukturstrategien, og drøftelser i Udvalget for Infrastruktur og Trafik og i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt budgetforliget 2018 – 2021. Desuden indgår udvalgte indsatser inden for politikområde 3.Handlingsplanen

Handlingsplanen er opdelt i 26 indsatser som er beskrevet med hensyn til indhold, formål, udførelsestidspunkt og økonomi.


På mødet gennemgås handlingsplanen med fokus på de indsatser som gennemføres helt eller delvist i 2018. De konkrete indsatser bliver i relevant omfang forelagt til specifik politisk behandling.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget roser den gode og gennemarbejdede plan.

Nr.18 - Analyse af Hillerødvejen - A6

Sagsnr.: 18/1668

 

Beslutningstema

Beslutning om indhold og proces for analyse af trafikken på A6 gennem Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

På statsvejen Hillerødvejen – A6 gennem Fredensborg by, kører der ca. 16.000 køretøjer i døgnet. Det giver trængsel med køer morgen og eftermiddag, og det belaster byen som en barriere med risiko for trafikulykker, utryghed og støj. En del af trafikken er gennemkørende trafik, der ikke har ærinde i byen, men der er ikke et præcist kendskab hertil.


Formålet med analysen er at tilvejebringe en eksakt viden om trafikken på A6 gennem Fredensborg.


A6 er en statsvej og administreres derfor af Vejdirektoratet. Administrationen er i dialog med Vejdirektoratet om deres rolle og interesser i analysen.


Analyse af Hillerødvejen - A6

Analysen er opdelt i tre dele:


Del 1. Kortlægning

De trafikale forhold på Hillerødvejen – A6 gennem Fredensborg by kortlægges, herunder trafikmængderne, trafiksammensætningen, hastighederne, trængslen, sikkerhed og tryghed samt støjniveauet.


Desuden undersøges hvor stor en mængde af trafikken der genereres af henholdsvis lokale, gennemkørende og turister/besøgende på A6 gennem Fredensborg by. I forbindelse med kortlægning af sikkerheds og tryghedsudfordringer vil der blive afholdt et borgermøde før august 2018.


Del 2. Analyse og vurdering:

På baggrund af kortlægningens resultater vurderes omfanget af konsekvenserne for Fredensborg by. Desuden vil kendskab til omfanget af gennemkørende trafik på A6, kunne bruges som udgangspunkt for at pege på løsninger der kan minimere trafikkens genevirkning.


I analysen vurderes konsekvenserne for den fremtidige trafik ved forskellige scenarier:


 1. Omlægning af gennemkørende trafik via Isterødvejen og Motorvejen
 2. Etablering af overdrevsvejens forlængelse
 3. Ændring af ejerforholdene på A6 gennem Fredensborg by
 4. Ingen ændring – samme forhold som i dag.

Resultaterne fra scenarierne suppleret med beskrivelserne og vurderinger, giver et grundlag for fremtidige prioriteringer. Hvorvidt trafik med modulvogntog indgår i analysen, afhænger af de igangværende forhandlinger med nabokommunerne og Vejdirektoratet herom.


Del 3. Den videre proces:

Politikerne kan på baggrund af analysen og vurderingen, tage stilling til fremtidige prioriteringer i forhold til staten og trafikken på vejen.Tidsplan

Overordnet tidsplan for Analysen af Hillerødvejen - A6.

 

07. februar 2018Infrastruktur – og Teknikudvalget, godkender formål og tidsplan


1. marts – 1. august 2018 – Kortlægnings med støtte fra ekstern rådgiver.

15. august 2018Infrastruktur – og Teknikudvalget, Godkendelse af kortlægningen og udvælgelse af mulige fremtidige trafikale scenarier.


15.august – 30.september 2018 – Analyse og vurderingsfasen. Beskrivelse af konsekvenser ved udvalgte scenarier. Vurdering af trafikale og lokale konsekvenser.


10. oktober 2018Infrastruktur – og Teknikudvalget, Godkendelse af analyse og vurderingsfasen samt beslutning af rammerne for den videre proces.   

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgettet afsat 0,3 mio. kr. i 2018

Kompetence

Infrastruktur – og Teknikudvalget

Indstilling

 1. at Infrastruktur – og Teknikudvalget godkender formålet og procesbeskrivelsen.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.19 - Fartdæmpning på broen over Nive å

Sagsnr.: 17/11104

 

Beslutningstema

Beslutning om reetablering af hastighedsdæmpende foranstaltning i form af vejindsnævring på den nyrenoverede bro over Nive å. Samt eventuelt opretholdelse af forbud for kørsel af tung trafik.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Broen der fører Gammel Strandvej over Nive Å, er efter renovering nu tæt på at kunne åbnes for trafik.


På den tidligere bro, var der skiltet med forbud mod lastbiler over 6 tons (bustrafik dog tilladt), samt indsnævret kørebaneareal  (helleanlæg) midt på broen. Vægtbegrænsningen og indsnævringen var begrundet i utilstrækkelig bæreevne på den gamle nedbrudte bro.


Den nye bro er dimensioneret i henhold til gældende vejregler (dvs. med fuld bæreevne) og med 2 kørebaner, samt fortov i den ene side. Dermed er der ingen teknisk begrundelse for at opretholde vægtbegrænsning og indsnævring af kørespor.


En række borgere og institutioner (ca. 5)  har ytret ønske til administrationen om, at der også på den nye bro, etableres indsnævret vejbane til et kørespor og skiltes forbud mod tung trafik. Ønsket er begrundet i trafiksikkerhed og tryghed.


Vurdering

Strækningen Gl. Strandvej gennem Nivå er i dag skiltet med en anbefalet hastighed på 40km/t, og er fartdæmpet med indsnævringer af kørebanen til ét kørespor. Der ændres ikke på dette forhold, og uanset indsnævringen over broen fjernes vil der fortsat være fartdæmpere umiddelbart ord og sy for broen. Afstanden mellem de blivende foranstaltninger nord og syd for broen, er ca. 125 m. Vejreglerne foreskriver at der ved 40 km/t skal være en afstand mellem fartdæmpere på 100 – 150 m.. Afstanden mellem de blivende indsnævringer er dermed i overensstemmelse med vejreglerne.

Strækningen er i dag hverken belastet af ulykker eller høj fart.


Administrationen har forespurgt Nordsjællands politi om deres vurdering af sagen. Politiet vurderer at der ikke er grund til at opretholde indsnævringen på broen, da den efter deres vurdering er etableret for at sikre den gamle bro mod nedstyrtning.


Vedrørende forbud mod tung trafik, så var der på den tidligere bro en vægtbegrænsning for tunge køretøjer på 6 ton. Da den nye bro er dimensioneret til almindelig færdsel er der ikke teknisk begrundelse for at opretholde vægtbegrænsningen. Politiet mener ikke at vægtbegrænsningen har nogen berettigelse.


Det er administrationen vurdering at kommunen, hvis den ønsker det, kan genetablere indsnævringen på broen og opnå politiets godkendelse heraf, men at det ikke er muligt at opnå godkendelse til fortsat vægtbegrænsning på broen. Etablering af en indsnævring på broen vil koste i størrelsesordenen 100.000 kr. og er ikke indeholdt i det nuværende budget til udskiftning af broen. 


Hvis kommunen ønsker forbud mod tung trafik på strækningen, skal det begrundes i andre forhold end belastningen af broen. En beslutning vedrørende skiltning om eventuelt begrænsning af trafikken træffes af politiet.


Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der ikke etableres indsnævring på broen efter renoveringen, og at der bortset fra det nuværende 40 km/t, ikke laves yderligere restriktioner for trafikken på strækningen over broen.

Retsgrundlag

Vejloven.

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At der ikke etableres fartdæmpning eller andre restriktioner på den nyåbnede bro over Nive å. (Nuværende 40 km/t opretholdes).

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

At der arbejdes for etablering af en indsnævring på broen, som sikrer adskillelse mellem trafikformerne i lighed med tidligere forhold på broen og anbefalet hastighed på 40 km/t , men at der i øvrigt ikke laves begrænsninger for trafikken på strækningen.

Nr.20 - Orientering per 7. februar 2018

Sagsnr.: 18/1609

 

Sagsfremstilling og økonomi

 • KL’s kommunalpolitiske konference på teknik- og miljøområdet, TEKNIK & MILJØ ’18 afholdes den 12. – 13. april 2018 i Aarhus.

 

 • Region Hovedstaden oplever stigende udgifter til drift af den kollektive trafik og har derfor drøftet en række mulige besparelser. I et af forslagene indgår blandt andet reduktioner på buslinje 150S i kommunerne nord for stoppestedet ”Gl. Holte” på Helsingørmotorvejen. Det vil i givet fald også reducere driften i Fredensborg kommune. Spareplanen forventes drøftet på Forretningsudvalgets møde i marts måned. Det kan være relevant, at kommunen allerede nu fremsender bemærkninger til Region Hovedstaden.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Vedr. orientering om mulige regionale besparelser på buslinje 150S ønsker udvalget at der afsendes en skarp markering af, at Fredensborg Kommune ikke kan acceptere forringelser af linje 150S, da linjen har særdeles stor betydning for kommunens regionale buspassagerer.

Nr.21 - Sager på vej per 7. februar 2018

Sagsnr.: 18/3066

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

·         Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.