Nr.19 - Fartdæmpning på broen over Nive å

Sagsnr.: 17/11104

 

Beslutningstema

Beslutning om reetablering af hastighedsdæmpende foranstaltning i form af vejindsnævring på den nyrenoverede bro over Nive å. Samt eventuelt opretholdelse af forbud for kørsel af tung trafik.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Broen der fører Gammel Strandvej over Nive Å, er efter renovering nu tæt på at kunne åbnes for trafik.


På den tidligere bro, var der skiltet med forbud mod lastbiler over 6 tons (bustrafik dog tilladt), samt indsnævret kørebaneareal  (helleanlæg) midt på broen. Vægtbegrænsningen og indsnævringen var begrundet i utilstrækkelig bæreevne på den gamle nedbrudte bro.


Den nye bro er dimensioneret i henhold til gældende vejregler (dvs. med fuld bæreevne) og med 2 kørebaner, samt fortov i den ene side. Dermed er der ingen teknisk begrundelse for at opretholde vægtbegrænsning og indsnævring af kørespor.


En række borgere og institutioner (ca. 5)  har ytret ønske til administrationen om, at der også på den nye bro, etableres indsnævret vejbane til et kørespor og skiltes forbud mod tung trafik. Ønsket er begrundet i trafiksikkerhed og tryghed.


Vurdering

Strækningen Gl. Strandvej gennem Nivå er i dag skiltet med en anbefalet hastighed på 40km/t, og er fartdæmpet med indsnævringer af kørebanen til ét kørespor. Der ændres ikke på dette forhold, og uanset indsnævringen over broen fjernes vil der fortsat være fartdæmpere umiddelbart ord og sy for broen. Afstanden mellem de blivende foranstaltninger nord og syd for broen, er ca. 125 m. Vejreglerne foreskriver at der ved 40 km/t skal være en afstand mellem fartdæmpere på 100 – 150 m.. Afstanden mellem de blivende indsnævringer er dermed i overensstemmelse med vejreglerne.

Strækningen er i dag hverken belastet af ulykker eller høj fart.


Administrationen har forespurgt Nordsjællands politi om deres vurdering af sagen. Politiet vurderer at der ikke er grund til at opretholde indsnævringen på broen, da den efter deres vurdering er etableret for at sikre den gamle bro mod nedstyrtning.


Vedrørende forbud mod tung trafik, så var der på den tidligere bro en vægtbegrænsning for tunge køretøjer på 6 ton. Da den nye bro er dimensioneret til almindelig færdsel er der ikke teknisk begrundelse for at opretholde vægtbegrænsningen. Politiet mener ikke at vægtbegrænsningen har nogen berettigelse.


Det er administrationen vurdering at kommunen, hvis den ønsker det, kan genetablere indsnævringen på broen og opnå politiets godkendelse heraf, men at det ikke er muligt at opnå godkendelse til fortsat vægtbegrænsning på broen. Etablering af en indsnævring på broen vil koste i størrelsesordenen 100.000 kr. og er ikke indeholdt i det nuværende budget til udskiftning af broen. 


Hvis kommunen ønsker forbud mod tung trafik på strækningen, skal det begrundes i andre forhold end belastningen af broen. En beslutning vedrørende skiltning om eventuelt begrænsning af trafikken træffes af politiet.


Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der ikke etableres indsnævring på broen efter renoveringen, og at der bortset fra det nuværende 40 km/t, ikke laves yderligere restriktioner for trafikken på strækningen over broen.

Retsgrundlag

Vejloven.

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

  1. At der ikke etableres fartdæmpning eller andre restriktioner på den nyåbnede bro over Nive å. (Nuværende 40 km/t opretholdes).

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

At der arbejdes for etablering af en indsnævring på broen, som sikrer adskillelse mellem trafikformerne i lighed med tidligere forhold på broen og anbefalet hastighed på 40 km/t , men at der i øvrigt ikke laves begrænsninger for trafikken på strækningen.