Nr.18 - Analyse af Hillerødvejen - A6

Sagsnr.: 18/1668

 

Beslutningstema

Beslutning om indhold og proces for analyse af trafikken på A6 gennem Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

På statsvejen Hillerødvejen – A6 gennem Fredensborg by, kører der ca. 16.000 køretøjer i døgnet. Det giver trængsel med køer morgen og eftermiddag, og det belaster byen som en barriere med risiko for trafikulykker, utryghed og støj. En del af trafikken er gennemkørende trafik, der ikke har ærinde i byen, men der er ikke et præcist kendskab hertil.


Formålet med analysen er at tilvejebringe en eksakt viden om trafikken på A6 gennem Fredensborg.


A6 er en statsvej og administreres derfor af Vejdirektoratet. Administrationen er i dialog med Vejdirektoratet om deres rolle og interesser i analysen.


Analyse af Hillerødvejen - A6

Analysen er opdelt i tre dele:


Del 1. Kortlægning

De trafikale forhold på Hillerødvejen – A6 gennem Fredensborg by kortlægges, herunder trafikmængderne, trafiksammensætningen, hastighederne, trængslen, sikkerhed og tryghed samt støjniveauet.


Desuden undersøges hvor stor en mængde af trafikken der genereres af henholdsvis lokale, gennemkørende og turister/besøgende på A6 gennem Fredensborg by. I forbindelse med kortlægning af sikkerheds og tryghedsudfordringer vil der blive afholdt et borgermøde før august 2018.


Del 2. Analyse og vurdering:

På baggrund af kortlægningens resultater vurderes omfanget af konsekvenserne for Fredensborg by. Desuden vil kendskab til omfanget af gennemkørende trafik på A6, kunne bruges som udgangspunkt for at pege på løsninger der kan minimere trafikkens genevirkning.


I analysen vurderes konsekvenserne for den fremtidige trafik ved forskellige scenarier:


  1. Omlægning af gennemkørende trafik via Isterødvejen og Motorvejen
  2. Etablering af overdrevsvejens forlængelse
  3. Ændring af ejerforholdene på A6 gennem Fredensborg by
  4. Ingen ændring – samme forhold som i dag.

Resultaterne fra scenarierne suppleret med beskrivelserne og vurderinger, giver et grundlag for fremtidige prioriteringer. Hvorvidt trafik med modulvogntog indgår i analysen, afhænger af de igangværende forhandlinger med nabokommunerne og Vejdirektoratet herom.


Del 3. Den videre proces:

Politikerne kan på baggrund af analysen og vurderingen, tage stilling til fremtidige prioriteringer i forhold til staten og trafikken på vejen.Tidsplan

Overordnet tidsplan for Analysen af Hillerødvejen - A6.

 

07. februar 2018Infrastruktur – og Teknikudvalget, godkender formål og tidsplan


1. marts – 1. august 2018 – Kortlægnings med støtte fra ekstern rådgiver.

15. august 2018Infrastruktur – og Teknikudvalget, Godkendelse af kortlægningen og udvælgelse af mulige fremtidige trafikale scenarier.


15.august – 30.september 2018 – Analyse og vurderingsfasen. Beskrivelse af konsekvenser ved udvalgte scenarier. Vurdering af trafikale og lokale konsekvenser.


10. oktober 2018Infrastruktur – og Teknikudvalget, Godkendelse af analyse og vurderingsfasen samt beslutning af rammerne for den videre proces.   

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. I budgettet afsat 0,3 mio. kr. i 2018

Kompetence

Infrastruktur – og Teknikudvalget

Indstilling

  1. at Infrastruktur – og Teknikudvalget godkender formålet og procesbeskrivelsen.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Administrationens indstilling vedtaget.