Nr.16 - Orientering om Banedanmarks broarbejder i 2018

Sagsnr.: 18/1660

 

Beslutningstema

Orientering om Banedanmarks broarbejder på Kystbanen i Fredensborg kommune i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

I en periode på 6 uger – fra 30. juni til 12. august - i 2018, spærrer Banedanmark for al togtrafik mellem Hellerup og Helsingør mens der udføres  renoverering på sporbærende broer på strækningen.


Denne orientering behandler de planlagte broarbejder. Når DSB har planlagt trafikomlægninger og buskørsel i perioden orienteres udvalget om dette.


I forbindelse med sporspærring på Kystbanen i sommeren 2018 har Banedanmark planlagt følgende broarbejder i Fredensborg Kommune:


  1. Udskiftning af banebro over Møllevej
  2. Udskiftning af banebro over Dageløkkevej
  3. Omisolering af banebro over Ullerødvej
  4. Omisolering af banebro over Torpenvej

På PMK møde den 27. januar 2015, tog udvalget stilling til hvorvidt Fredensborg Kommune ville benytte sig af muligheden for at ændre vejudformning i forbindelse med Banedanmarks renovering af banebroer. Udvalget besluttede dog at der ikke skulle ændres på vejudformning ved de pågældende kystbanebroer, og dette arbejde kan således først ske i forbindelse med et senere planlagt forløb, hvor togtrafikken indstilles.


Banedanmarks broarbejder omfatter i hovedtræk flg.:


1.    Bro over Møllevej:

Banedanmark udfører og bekoster en 1:1 udskiftning. Der bygges en ny bro øst for den eksisterende. Under sporspærringen til sommer, nedrives den gamle eksisterende bro og den nye bro lanceres. Vejens dybdepunkt ændres for at forbedre afvandingsforholdende ved broen.

Den eksisterende cykel-gangbro vil midlertidig blive nedtaget i 3 måneder. Der etableres rampe så stien langs banen stadig kan benyttes.

Det bliver nødvendigt at lukke Møllevej for al gennemkørsel fra februar 2018 til september 2018. Der bliver omkørsel ad Brønsholm Kongevej - Nivå vej -Strandvejen (og Gammel Strandvej når kommunens udskiftning af bro over Nive Å er færdig medio februar 2018).


2.    Bro over Dageløkkevej:

Banedanmark udfører og bekoster en 1:1 udskiftning.

Der bygges en ny bro vest for den eksisterende. Under sporspærringen til sommer, nedrives den gamle eksisterende bro og den nye lanceres.

Vejens dybdepunkt ændres for at forbedre afvandingsforholdende ved broen.

Det bliver nødvendigt at lukke Dageløkkevej for gennemkørsel fra januar 2018 til september 2018. Der bliver omkørsel ad Enghaven-Hørsholmvej-Fredensborgvej-Humlebæk Strandvej. Lette trafikanter ledes ad omvej i stisystemet.


3.    Bro over Ullerødvej:

Banedanmark udfører og bekoster en renovering af broen, herunder omisolering, hævning af kantbjælker, betonreparationer mm.

Arbejderne udføres i forbindelse med de 6 ugers sporspærring i sommeren 2018, og vejen spærres for alt trafik i 2 uger efter nærmere aftale med Kommunen. En udvidelse af broen har været drøftet, men er besluttet udsat til sener sporspærring.


4.    Bro over Torpenvej (cykel og gangsti):

Banedanmark udfører og bekoster en renovering af broen, herunder omisolering, hævning af kantbjælker, betonreparationer mm.

Arbejderne udføres i forbindelse med de 6 ugers sporspærring i sommeren 2018. Banedanmark har ønsket stien spærret for alt trafik i 2 uger. Dette drøftes dog fortsat.Vejarealer og øvrige kommunale arealer stilles vederlagsfrit til rådighed til byggepladsarealer for Banedanmarks entreprenør efter sædvanlig praksis.


Banedanmark vil orientere alle beboere i en omkreds af 200m fra bygværkerne. Ligeledes indbyder Banedanmark til orienteringsmøde for interessenter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Orienteringen tages til efterretning, men følgende bemærkninger:


-      at det tidsrum, hvor både Møllevej og Gl. Strandvej er lukkes samtidig skal minimeres,

-      at omkørselsskilte placeres så tidligt på strækningen som muligt.