Nr.15 - Høring af trafikplan for den statslige jernbane

Sagsnr.: 18/1557

 

Beslutningstema

Beslutning om høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vedrørende Trafikplan for den statslige jernbane.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032. Planen er udarbejdet jf. Lov om trafikselskaber som foreskriver, at en sådan plan, som minimum, skal udarbejdes hvert 4. år. Planen er sendt i høring hos landets kommuner med  høringsfrist mandag den 26. februar 2018


Trafikplanen

Trafikplanen for den statslige jernbane er en samling af statens planer og mål for jernbanerne. Af planen fremgår at staten fremadrettet vil have fokus på robusthed i nettet, hvilket skulle give bedre rettidighed og færre aflyste tog. Et andet fokuspunkt er modernisering af jernbanen, omfattende blandt andet udrulningen af det nye signalprogram samt elektrificeringen. De dele af planen som er direkte relevant for Fredensborg Kommune, er de fremlagte planer for ændringer på kystbanen.


Den samlede plan kan ses via følgende link: https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Trafikale-analyser/Trafikplan-for-den-statslige-jernbane-2017.aspx


Af  trafikplanen for den statslige jernbane fremgår, at der er et svensk ønske om at ændre på driften over Øresund, så der køres med 15- og 30-minuttersdrift i stedet for den nuværende 20-minuttersdrift til. Det medfører at driften i aftentimerne på kystbanen mod Helsingør ændres fra 20-minuttersdrift til 30-minuttersdrift. Samtidigt ønsker man fra den danske stats side på sigt at frakoble kystbanen og forbindelsen til Sverige fra hinanden, for at skabe bedre driftstabilitet på kystbanen. Ændringen indebærer at Nordsjælland fremover ikke vil være koblet direkte til Amager, Københavns Lufthavn og Malmø.


Høringssvar

På baggrund af drøftelsen i Infrastruktur og teknikudvalget den 10. januar 2018, har administrationen udarbejdet et forslag til høringssvar. Høringsvaret er vedlagt sagen som bilag.


Høringssvaret er kritisk overfor de foreslåede ændringer på kystbanen og anbefaler desuden at statens trafikale planlægning for Nordsjælland tager udgangspunkt i det samlede transport- og infrastrukturbehov på tværs af bane, bus, vej og cykling.


Der bliver ikke lavet fælles høringssvar i regi af K6-samarmbejdet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Udvalget for Infrastruktur og Teknik.

Indstilling

  1. At udvalget beslutter høringssvar vedrørende Trafikplan for den statslige jernbane.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Udkast til høringssvaret godkendt. Høringssvaret formidles til pressen.