Nr.14 - Introduktion til Infrastruktur og Teknikudvalget 2018-2021

Sagsnr.: 18/2127

 

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste udvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under udvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

For udvalget er det:

 

Udvalget for Infrastruktur og Teknik

 

Stk.2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på vej- og trafikområdet, forsyningsområdet og området for digital infrastruktur, herunder opgaver vedrørende

-      taxikørsel

-      kollektiv trafik

-      trafiksikkerhed

-      havne, bortset fra Nivå Havn

-      vejvæsen og snerydning

-      mobildækning og digital infrastruktur

-      drift, vedligeholdelse og udlejning af kommunens grønne områder, bortset fra opgaver, der ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalg eller er overdraget til Nordsjællands Park og Vej 

Stk.3. Udvalget varetager kommunens tilsyns-, myndigheds- og planlægningsopgaver vedrørende spildevandsområdet, affaldsområdet, varmeområdet og vandforsyningsområdet.

 

Stk.4. Udvalget varetager kommunens ejerinteresser i Fredensborg Forsyning og andre forsyningsselskaber, herunder fælleskommunale forsyningsselskaber.

Stk.5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

-      varmeplaner, spildevandsplaner, affaldsplaner, trafikplaner samt om politikker og handleplaner inden for de i stk.2 og 3 omhandlede områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

-      takster for ydelser inden for udvalgets område

-      Varetagelse af kommunens interesser i Nordsjællands Park og Vej

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

  1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 07-02-2018

Introduktionen tages til efterretning.

Brev fra Seniorrådet af 7. februar 2018 modtaget, og indgår i det videre arbejde i udvalget.