28-02-2018 kl. 17:30
Kontrabassen

Medlemmer

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Nielsen (A)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Charlotte Bie (I)

Nr.22 - Godkendelse af dagsordenen

Charlotte Bie (I)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Dagsordenen godkendt. Charlotte Bie (I) var fraværende.

Nr.23 - Træffetid

Charlotte Bie (I)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Niklaus Sonne, Niels Kondo og Helene Frost Saabøll vedr. sag 28 ”Leje af Bjerre Strand til Danmarks Dejligst Festival”.

Nr.24 - Kapacitetsforbedringer i kryds Fredensborgvej i Humlebæk

Sagsnr.: 18/1517

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Infrastruktur– og Teknikudvalget skal tage stilling til om der gennemføres en analyse, og fysiske tiltag på Fredensborgvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I handleplanen Mobilitets – og Infrastrukturstrategi 2018 – 2021 er ”Kapacitetsforbedringer i kryds” udpeget, som en indsats i 2018.

 

Som en del af indsatsen, skal analysen indeholde tiltag til forbedring af trafikafviklingen i de vigepligtsregulerede kryds på Fredensborgvej i Humlebæk. I muligt omfang vil nogle af de anbefalede tiltag etableres.

 

Sagsfremstilling

Trafikudviklingen i Humlebæk har givet fremkommelighedsudfordringer på trafikvejnettet, som gør det problematisk at svinge fra sidevejene ud på Fredensborgvej i morgenmyldretiden. 

 

Der er derfor behov for at analysere de trafikale forhold i krydsene på Fredensborgvej. Analysen skal kortlægge fremkommelighedsudfordringerne i krydsene både i morgen– og eftermiddagsmyldretiden. Herudover skal analysen også kortlægge kødannelserne på sidevejene, og forsinkelserne i krydsene.

 

 

Som en del af analysen indgår mulige trafikstigninger som følge af udviklingen i området og den generelle trafikvækst i samfundet.

 

Trafikanalysen skal komme med løsningsforslag til de fremkommelighedsudfordringer, der er i krydsene på Fredensborgvej.

 

Løsningsforslagene skal forholde sig til den analyse af trafiksikkerheden som gennemføres som en del af Handlingsplanens indsats om ”Konkrete trafiksikkerhedsforbedringer på vejene”, hvoraf det fremgår at der skal laves en analyse og forslag til konkrete indsatser på blandt andet Fredensborgvej. 

 

Økonomi

Der er afsat 1,0 mio. kr. til den samlede indsats til ” Kapacitetsforbedringer i kryds” i 2018. Som det fremgår af sag om Usserød Kongevej, forventes det at der skal bruges i størrelsesordenen 700.000 – 800.000 kr. på de relevante tiltag der. De resterende midler (200.000 – 300.000 kr.) anvendes på Fredensborgvej. Omkostningerne til analysen er estimeret til 150.000 kr.

 

Det er dermed muligt inden for budgettet at gennemføre mindre tiltag for 50.000 – 150.000 kr. Mere omkostningstunge tiltag kræver selvstændig bevilling.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur– og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At der igangsættes analyse af fremkommeligheden på Fredensborgvej som beskrevet.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Den administrative indstilling godkendt.

Nr.25 - Kapacitetsforbedringer i kryds på Usserød Kongevej i Kokkedal

Sagsnr.: 18/1517

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til fremkommelighedsforbedringer i signalanlæggene på Usserød Kongevej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I handleplanen for Mobilitets – og Infrastrukturstrategi 2018 – 2021 er ”Kapacitetsforbedringer i kryds” udpeget, som en indsats i 2018. Som en del af indsatsen skal der gennemføres analyser og kapacitetsforbedringer i de to signalregulerede kryds på Usserød Kongevej.

 

Sagsfremstilling

Fredensborg kommunen har tidligere foretaget en analyse af trafikafviklingen i de signalregulerede kryds på Usserød Kongevej. Følgende udfordringer blev udpeget, som forringer trafikafviklingen i de signalregulerede kryds (numre referer til nedenstående illustration) :

 

Samordningen mellem signalanlæggene virker ikke efter hensigten. Oftest kører trafikken mod grønt, hvor det skifter til gult før ankomsten til krydset.

 

Den nordgående trafik fra Usserød Kongevej placerer sig uhensigtsmæssigt i det venstre ligeudspor, og blokerer derved venstresvingssporet mod Rådhuset.

 

Venstresvingene fra Egevangen har tendens til at stuve tilbage og give afviklingsudfordringer helt tilbage til rundkørslen foran Rådhuset.

 

Kombineret ligeud/højrespor på Egedalsvej forsinker trafikken og dermed bussen 365 R.

 

Venstresvingene fra Usserød Kongevej mod Egevangen har vanskeligt  ved at placere sig korrekt i krydset. Dette fører sommetider til risikable sving foran modkørende.

 

Venstresvingene på det højre spor fra Usserød Kongevej mod Fredensborg Kongevej fejlbedømmer oftest svingradien, og presser bilisterne på det venstresvingspor. Disse bilisterne påkører enten kantstenen eller vejudstyret i krydset.  

 

Unødvendig ventetid i signalet for højresvingene fra Brønsholm Kongevej mod Fredensborg Kongevej.

 

Konflikt mellem venstresvingene cyklister fra Usserød Kongevej mod Fredensborg Kongevej og venstresvingene bilister fra Fredensborg Kongevej mod Brønsholm Kongevej.

 

 

Kommunen har været i dialog med Vejdirektoratet omkring sammenordning af signalanlægget ved motorvejsrampen. De har meddelt, at de vil prioritere tømningen af rampen for trafik, frem for en samordning.

 

Løsningsforslag

Administrationen foreslår at der gennemføres følgende tiltag i krydsene:

 

Samordning mellem signalerne i morgen– og eftermiddagsmyldretid. På de øvrige tidspunkter på dagen vil signalerne være trafikstyret, og derved mere dynamiske. Signalerne for højresvingene fra Fredensborg Kongevej og venstresvingene fra Usserød Kongevej vil blive synkroniseret.

 

Venstresvingsbanerne forlænges på Usserød Kongevej for at forbedre fremkommeligheden for bilisterne der svinger mod Fredensborg Kongevej. Forlængelsen vil forbedre mulighederne for vognbaneskift, og derved give en bedre fremkommelighed. Forlængelsen af venstresvingsbanen vil reducere bredden af en nuværende midterhelle på Usserød Kongevej.   

 

Etablering af separat højresvingsbane og ligeudbane på Egedalsvej, som vil forbedre fremkommeligheden for højresvingene bilister, og især for bussen 365 R. Etablering af svingbanerne vil reducere bredden af en nuværende fodgængerhelle på Egedalsvej.

 

Etablering af sekundære stopstreger for venstresvingende i krydset ved Egevangen.

 

Etablering af hjælpelinjer for venstresvingene fra Usserød Kongevej mod Fredensborg Kongevej.

 

Etablering af et eftergrøntlys for højresvingene på Brønsholm Kongevej mod Fredensborg Kongevej

 

Etablering af en signalstander til venstresvingene cyklister fra Usserød Kongevej mod Fredensborg Kongevej.

 

Samlet anlægssum forventes at blive i størrelsesordenen 700.000 - 800.000 Kr.

 

Økonomi

Der er afsat 1,0 mio. kr. til den samlede indsats til ” Kapacitetsforbedringer i kryds” i 2018. Udgiften på Usserød Kongevej forventes at være i størrelsesordenen 700.000 – 800.000 kr.. De restenden midler (200.000 – 300.000 kr.) anvendes på Fredensborgvej som behandles i selvstændigt dagsordenspunkt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur– og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At der gennemføres tiltag i krydsene som beskrevet.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Den administrative indstilling godkendt. Udvalget har fokus på forbedring af den etablerede shunt ved tilslutningsanlægget og ønsker dialog med Vejdirektoratet herom.

 

Nr.26 - Orientering om indsats med farttilpasning på landet

Sagsnr.: 18/2639

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Orientering om indsats med farttilpasning på landet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I ”Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021” er ”Fartilpasning på landet” udpeget som én ud af 26 indsatser, der skal arbejdes med i perioden.

 

Baggrunden for indsatsen er at borgere som bor i kommunens landområder, oplever fart, trafik og utryghed som et stigende problem - både gennem landsbyerne og på de små veje generelt.

 

Især de lette trafikanter er udfordret, da der sjældent er særlige faciliteter for dem, ligesom det kan være en udfordring at benytte kollektiv trafik, da busserne primært kører på trafikvejene og ikke på lokalvejene

 

I kommunens Mobilitets- og Infrastrukturstrategi er kommunens landområde opdelt i en række lokaltrafikområder, som hver især er afgrænset af trafikveje. Inden for lokalområdet ligger lokalvejene, som primært skal afvikle lokal trafik, eller trafik som er indstillet på at færdes på lokalområdets præmisser.

 

Handlingsplanen fastlægger at der skal arbejdes med trafikken i ét lokaltrafikområde om året i perioden 2018 – 2021.

 

Generelt for arbejdet i lokaltrafikområderne

På baggrund af dialog med beboere og interessenter i hvert enkelt lokaltrafikområde, skal der gennemføres konkrete tiltag, der har til formål at:

Reducere hastigheden, hvor det er relevant

Gøre strækninger i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik – især tung trafik.

Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter

De konkrete løsninger skal udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler. De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde. Indsatserne koordineres så vidt muligt med kommunens og NSPVs øvrige arbejde vedrørende drift, vedligehold og nyanlæg i området.

 

Indenfor det afsatte budget til indsatsen kan der være tale om fx nedsættelse af hastighed, hastighedsdæmpende foranstaltninger, kantforstærkning, beplantning eller kampagner.

 

I hver enkelt lokaltrafikområde kan arbejdet opdeles i tre faser:

Analyse og opstart: Udarbejdelse af projektplan for det specifikke lokaltrafikområde, herunder interessantanalyse og sammenhæng til øvrige indsatser. Derudover planlægges dialogforløb med borgere og interessenter.  

 

Dialog og formidling: Gennemførelse af trafiktællinger på udvalgte steder. Gennemførelse af dialogforløb fx vejmøder eller byvandringer, og på baggrund af dette udarbejdelse af konkrete løsningsforslag. 

 

Anlæg og afslutning: Igangsætning af konkrete tiltag, herunder et fokus på anlægskommunikation og samarbejde i landsbyer. Indsatsen afsluttes med evaluering af forløbet, så det kan bruges i planlægning af indsatsen det efterfølgende år.

 

Indsatsen i 2018

 

I 2018 skal der arbejdes med lokaltrafikområde 7, der dækker det område som afgrænses af Helsingørmotorvejen, Humlebækvej og Fredensborg Kongevej. I området ligger blandt andet landsbyerne Langstrup og Vejenbrød

 

Formål med indsatsen i 2018 er at analysere og udpege de udfordringer, oplevelser og igangværende arbejder, der er i lokaltrafikområde 7, og på baggrund heraf projektere og gennemføre konkrete løsninger. (Der kan være ønske om indsatser som ligger uden for rammerne af dette projekt. Disse ønsker indsamles med henblik på eventuel indarbejdelse i senere budgetvedtagelser.)

 

Den overordnede tidsplan for arbejdet i lokaltrafikområde 7 i 2018 er:

 

Januar-februar 2018: Infrastruktur- og Trafikudvalget orienteres om indsatsen. Der er udarbejdet projektplan og interessentanalyse, og igangsættes en vejteknisk afklaring af lokaltrafikområde 7 ift. NSPV, afvanding og gældende forhold.

Der er etableret et formøde i Landsbyrådet for at orientere om indsatsen 2018-2021 og tilpasse dialogforløb i landsbyerne Vejenbrød og Langstrup.

 

Marts – maj 2018: Gennemførelse af trafiktællinger og dialogforløb i Vejenbrød,  Langstrup og området generelt. Udarbejdelse af projektforslag med konkrete tiltag.

 

4. juni 2018: Infrastruktur- og Teknikudvalget godkender konkrete tiltag.

 

Juni – december 2018: Igangsætning af konkrete tiltag og anlæg, herunder anlægskommunikation. Evaluering af dialogforløb og anlægsproces.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budgettet er afsat 0,8 mio. kr. i 2018.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.27 - Trygheds - og trafiksikkerhedsudfordringer på Lågegyde

Sagsnr.: 18/1218

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til etablering af midlertidige foranstaltninger på Lågegyde.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget flere henvendelser vedr. udfordringer med trygheden, hastigheden og trafiksikkerheden på strækningen fra kommunegrænsen til Strandvejen. 

 

Sagsfremstilling

I 2013 anlagde Hørsholm og Fredensborg kommuner i fællesskab første etape af en dobbeltrettet sti langs Lågegyde fra Kokkedal station til nord fro P M Daells Alle. Anden etape af stien frem til Strandvejen blev udsat pga. af en retssag, som fortsat pågår.

 

Borger mener at der bliver kørt stærkt på strækningen og de føler sig utrygge som lette trafikanter på den del af Lågegyde, hvor der endnu ikke er cykelsti.

 

Fredensborg Kommune har fået gennemført en trafikmåling på strækningen som har generel hastighedsbegrænsning på 50 km/t. . Resultaterne viste at bilerne kører med en gennemsnitshastighed på 46,2 km/t. 27% af bilisterne, har en hastighed der er højere end det skiltede hastighedsgrænse ca. 3,5 %  kører hurtigere end 60 km/t. De fleste hastighedsoverskridelser sker i aften – og/eller nattetimerne.

 

Administrationen har fortaget en besigtigelsestur med de pågældende borgere langs Lågegyde. Flere gav på besigtigelsesturen udtryk for deres utryghed. De føler sig utrygge når de skal færdes i området, især i aftentimerne. Herunder har de udpeget strækningen fra kommunegrænsen frem til Lågegyde 134, som meget utrygt grundet ringe oversigt kombineret med bilernes hastighed.

 

Administrationen vurderer at de oplevede utryghedsproblemer reduceres når den dobbeltrettede cykelsti etableres på den manglende strækning.

 

Administrationen vurderer derfor at såfremt borgernes utryghed skal mindskes under de nuværende forhold skal det ske med midlertidige tiltag. Midlertidige tiltag kan være:

 

Hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Lågegyden mellem Strandvejen og stiens etape 1.

 

Anlæg af midlertidigt bump  på Lågegyde mellem Ullerødvej og Bakkedal.

 

Begge tiltag forudsætter godkendelse fra Nordsjællands politi.

 

De estimerede omkostninger til de midlertidige tiltag er ca. 40.000 kr. Når etape 2 af stien anlægges, fjernes de midlertidige tiltag. Det midlertidige bump kan sandsynligvis genanvendes et andet sted. 

Bevilling

Det foreslås at udgiften til den midlertidige løsning finansieres inden for  anlægsbevillingen til sti langs Lågegyde.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

At de midlertidige løsninger på Lågegyde etableres.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Den administrative indstilling godkendt.

 

Nr.28 - Leje af areal ved Bjerre Strand til Danmarks Dejligst Festival

Sagsnr.: 18/643

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til udleje af areal ved Bjerre Strand til Danmarks
Dejligst Festival arrangement samt stillingtagen til lejens størrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøgning fra Danmarks Dejligst Festival

Kommunen har i november 2017 modtaget ansøgning fra en lokal tovholdergruppe, der sammen med arrangøren Danmarks Dejligst Festival, søger om lån/leje af areal ved Bjerre Strand (beliggende mellem Strandallé og Skolebakken i Humlebæk) lørdag den 25. august 2018, hvor man ønsker at afholde en folkefest bl.a. med musikalsk underholdning.

 

Arrangøren omtaler sig selv således:

 

”Danmark Dejligst Festival er en stor folkefest med fri adgang og med landskendte artister på Danske signatur-steder de dejligste steder i hele Danmark, hvor der normalt ikke plejer afholdes musikarrangementer. Der er fri adgang så alle kan være med, store som små, ung som gammel.

 

Danmark Dejligst Festival har med hjælp fra Lokalbrugsen og Samvirke, XL-byg, Braunstein Bryghus og Tuborg Fondet mulighed for at hjælpe 35 små byer med at holde folkefest hvert år. Vi vil gerne holde liv i det folkelige fællesskab og frivilligheden overalt i Danmark, og samtidig vise de mange smukke egne af landet, frem for gæsterne.

 

Det er gratis for en by at blive en del af Danmark Dejligst Festival. Alle der har lyst at holde folkefest med hinanden, er velkomne i vores festival, som står til rådighed med scene, lyd, lys, crew, lydmand og konferencier, så festen kan blive så god som mulig. Det er jeres fest, og vi er super glade for at I vil være med til at fejre Dejlige Danmark.

 

Danmark Dejligst har et setup med 2 hovednavne. Festivalen sørger for hovednavne, som bliver finansieret af en andel af vores salg på pladsen (85%). Festivalen tager risikoen ved regnvejr, og lægger lidt til side i solskin. Dvs. 15 % af al omsætning går til de lokale frivillige ubeskåret uanset hvad. Festivalen hjælper med ølvogne og barchef, og køkken indkøb og professionel ekspertise fra vores køkkenchef Claus Holm.”

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Danmark Dejligst Festivalen er et koncept, hvor selskabet DK Dejligst 2017 Aps i samarbejde med lokale frivillige laver en musikfestival i forskellige byer i Danmark.

 

Arrangementet støttes af diverse sponsorer og fonde. Arrangementet forventes ikke at give økonomiske udgifter for kommunen.

 

Overskuddet fra festivalen går til de lokale foreningers arbejde. Dk Dejligst 2017 Aps har deres indtjening på sponsoraftaler, annoncering og barsalg.

 

Den lokale tovholdergruppe, der formelt er ved at stifte en forening, sørger for opsætning og oprydning. Dette sker i koordinering med andre lokale foreninger, fx idrætsforeninger, der tjener lidt ved opgaven. Derved bruger den lokale forening alle deres midler fra arrangementet og får således ikke selv et økonomisk overskud.

 

Arrangørerne forventer mellem 1.500 og 4.000 festivaldeltagere afhængigt at vejret. De vil opfordre til at bruge offentlig transport eller cykel og vil undersøge mulighederne for parkering ved Humlebæk Skole og Peder Mads Strand.

 

Der kan være nogle naboer, som vil blive generet at støjen.

 

De foregående år har der været arrangeret Kommunerock på arealerne. Det er endnu ikke afgjort om Kommunerock planlægges gennemført i 2018. Hvis det bliver gennemført vil det blive i juli eller starten af august.

 

Administrationen anbefaler, at arealet ved Bjerre Strand udlejes til Danmarks Dejligst Festival den 25. august 2018.

 

Administrationen anviser de nærmere vilkår for brug af arealet, herunder blandt andet at:

Arrangementet skal foregå uden udgifter for kommunen. Det betyder bl.a. at arrangøren på egen regning skal retablere, hvis der fx bliver kørt spor i en græsplæne.

Lejer skal betale for vand, strøm, affald, toiletter mv.  

Lejer afleverer det lejede opryddet og i orden 

Lejer selv skal indhente de nødvendige tilladelser/bevillinger i forbindelse med salg af fødevarer, øl og vand, politi og andet. 

Arrangementet skal slutte senest kl. 23 af hensyn til naboerne.

Der skal forelægge en godkendt plan for parkering hos Vejmyndigheden

Administrationen anbefaler, at der opkræves en markedsleje for leje af arealet. Administrationen har undersøgt andre kommuners tilsvarende markedspriser. Priserne varierer fra 775 kr. – 10.000 kr. ekskl. moms.

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der opkræves en markedsleje på 5.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt døgn.

 

Bevilling

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar på henvendelse.

 

Indstilling

  1. At arealet ved Bjerre Strand til udlånes til Danmarks
    Dejligst Festival arrangement den 25. august 2018.
  2. At der opkræves en markedsleje på 5.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt døgn.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Den administrative indstilling godkendt, dog med den bemærkning at arrangementet afholdes den 1. september og evt. sammenfald med andre aktiviteter skal tjekkes inden kontrakt. Markedslejen blev fastsat til kr. 1.000. Udvalget udtrykker glæde over initiativet og håber at lokale borgere spadserer til arrangementet. Udvalget forventer at arrangørerne sikrer efterfølgende oprydning af arealet og sikrer at arealet tilbageleveres i samme stand. Det samlede forløb vil indgå i en evaluering.

 

Nr.29 - Opfølgning på spørgsmål vedrørende opgradering af buslinje 370 til R-bus

Sagsnr.: 17/25584

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Opfølgning på spørgsmål vedrørende udvidelse af busdriften på buslinje 370 til fuld R-drift.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede på mødet den 30. november 2017 en sag om trafikbestilling 2019. I den forbindelse besluttede udvalget at kørslen med buslinje 370, udvides fra december 2018, således at der om lørdagen køres med 1-timersdrift  i stedet for den nuværende 2-timesdrift. Dvs. fordobling af hyppigheden om lørdagen.

 

Udvalget besluttede desuden at det undersøges, om ruten kan opgraderes til fuld R-bus-drift.

 

R-busnettet består af buslinjer, der primært betjener regionale rejsemål med høj frekvens og direkte ruter. R-nettets koncept er enkelt: Mandag-fredag i dagtimerne (kl. 6-20) opererer R-nettet med halvtimes drift. I aftentimerne samt i weekender er der timedrift.

 

Buslinje 370 kører i dag med halvtimedrift i myldretiden på hverdage og timedrift uden for myldretiden. I weekenden køre den i 2 timerdrift fra om morgenen til eftermiddag. R-drift indebærer dermed en væsentlig udvidelse af den nuværende busdrift.

 

Administrationen har bedt Movia vurdere mulighederne for udvidelse til fuld R-drift. Nedenstående skema viser den nuværende drift sammenlignet med, den udvidelse som blev besluttet indført fra december 2018 og eventuel udvidelsen til R-drift.

 

Nuværende buslinje

Udvidelse som træder i kraft december 2018

Eventuel udvidelse til R-drift

På hverdage:

halvtimedrift i myldretiden (06:08 – 08:38 og 14:08 – 18:38)

Timedrift i øvrige perioder. Sidste bus kører ca. kl. 23

 

I weekend:

To-timersdrift  lørdag 8 -14 og søndag fra ca. 10 – 16

 

Som nu, men med timedrift om lørdagen fra ca. 7 – 23.

På hverdage:

Halvtimedrift på hverdage mellem ca.  6 og 20.

Timedrift fra ca. 20 – 24.

 

I weekenden:

Timedrift på lørdage og søn- og helligdage mellem ca. 7 og 24.

 

 

Movia har skønnet at udvidelsen til R-drift i forhold til den nuværende kørsel, vil give en passagerstigning på ca. 33%.  En væsentlig del af passagerstigningen forventes at  ske med den allerede bestilte udvidelse, som træder i kraft december 2018.

 

Udvidelsen til R-drift forventes at koste Fredensborg kommune ca. 1,0 mio. kr. om året.

 

Udgiften til den nuværende linje 370 (inklusiv den udvidelse som træder i kraft i december 2018) er ca. 3,2 mio. kr. Udgiften ved fuld R-drift forventes således at medføre en skønnet årlig driftsudgift til buslinje 370 på 4,2 mio. kr.

 

Udvidelsen kan ikke rummes inden for det nuværende budget til busdrift.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.30 - Orientering per 28. februar 2018

Sagsnr.: 18/1609

 
Charlotte Bie (I)

Sagsfremstilling og økonomi

3 ekstra dagrenovationssække

I forbindelse med hjemtagning af affaldsopgaver fra 1. april 2018 har Fredensborg Forsyningen arbejdet med at optimere affaldsindsamlingen. Gennem dette arbejde er forskellige problemstillinger afdækket. Én af dem har været de 3 ekstra dagrenovationssække, der hvert år i april måned leveres hos de husstande, der er tilmeldt med et 110 liter affaldsstativ. Omkostningen ved denne ydelse andrager til ca. 565.000 kr./år svarende til ca. 55 kr. pr. husstand.

 

Hvor mange husstande der benytter de udleverede ekstrasække vides ikke - men erfaringsmæssigt er antallet meget begrænset.

 

Fredensborg Forsynings bestyrelse besluttede på møde den 20. februar 2018, at den nuværende ordning med at levere ekstrasække til alle husstande med 110 liters affaldsstativ indstilles. Borgerene henvises fremover til at bestille ekstrasække vederlagsfrit igennem Fredensborg Forsynings hjemmeside.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.31 - Sager på vej per 28. februar 2018

Sagsnr.: 18/3066

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

  • Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.