Nr.27 - Trygheds - og trafiksikkerhedsudfordringer på Lågegyde

Sagsnr.: 18/1218

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til etablering af midlertidige foranstaltninger på Lågegyde.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune har modtaget flere henvendelser vedr. udfordringer med trygheden, hastigheden og trafiksikkerheden på strækningen fra kommunegrænsen til Strandvejen. 

 

Sagsfremstilling

I 2013 anlagde Hørsholm og Fredensborg kommuner i fællesskab første etape af en dobbeltrettet sti langs Lågegyde fra Kokkedal station til nord fro P M Daells Alle. Anden etape af stien frem til Strandvejen blev udsat pga. af en retssag, som fortsat pågår.

 

Borger mener at der bliver kørt stærkt på strækningen og de føler sig utrygge som lette trafikanter på den del af Lågegyde, hvor der endnu ikke er cykelsti.

 

Fredensborg Kommune har fået gennemført en trafikmåling på strækningen som har generel hastighedsbegrænsning på 50 km/t. . Resultaterne viste at bilerne kører med en gennemsnitshastighed på 46,2 km/t. 27% af bilisterne, har en hastighed der er højere end det skiltede hastighedsgrænse ca. 3,5 %  kører hurtigere end 60 km/t. De fleste hastighedsoverskridelser sker i aften – og/eller nattetimerne.

 

Administrationen har fortaget en besigtigelsestur med de pågældende borgere langs Lågegyde. Flere gav på besigtigelsesturen udtryk for deres utryghed. De føler sig utrygge når de skal færdes i området, især i aftentimerne. Herunder har de udpeget strækningen fra kommunegrænsen frem til Lågegyde 134, som meget utrygt grundet ringe oversigt kombineret med bilernes hastighed.

 

Administrationen vurderer at de oplevede utryghedsproblemer reduceres når den dobbeltrettede cykelsti etableres på den manglende strækning.

 

Administrationen vurderer derfor at såfremt borgernes utryghed skal mindskes under de nuværende forhold skal det ske med midlertidige tiltag. Midlertidige tiltag kan være:

 

Hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Lågegyden mellem Strandvejen og stiens etape 1.

 

Anlæg af midlertidigt bump  på Lågegyde mellem Ullerødvej og Bakkedal.

 

Begge tiltag forudsætter godkendelse fra Nordsjællands politi.

 

De estimerede omkostninger til de midlertidige tiltag er ca. 40.000 kr. Når etape 2 af stien anlægges, fjernes de midlertidige tiltag. Det midlertidige bump kan sandsynligvis genanvendes et andet sted. 

Bevilling

Det foreslås at udgiften til den midlertidige løsning finansieres inden for  anlægsbevillingen til sti langs Lågegyde.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

At de midlertidige løsninger på Lågegyde etableres.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Den administrative indstilling godkendt.