Nr.26 - Orientering om indsats med farttilpasning på landet

Sagsnr.: 18/2639

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Orientering om indsats med farttilpasning på landet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I ”Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021” er ”Fartilpasning på landet” udpeget som én ud af 26 indsatser, der skal arbejdes med i perioden.

 

Baggrunden for indsatsen er at borgere som bor i kommunens landområder, oplever fart, trafik og utryghed som et stigende problem - både gennem landsbyerne og på de små veje generelt.

 

Især de lette trafikanter er udfordret, da der sjældent er særlige faciliteter for dem, ligesom det kan være en udfordring at benytte kollektiv trafik, da busserne primært kører på trafikvejene og ikke på lokalvejene

 

I kommunens Mobilitets- og Infrastrukturstrategi er kommunens landområde opdelt i en række lokaltrafikområder, som hver især er afgrænset af trafikveje. Inden for lokalområdet ligger lokalvejene, som primært skal afvikle lokal trafik, eller trafik som er indstillet på at færdes på lokalområdets præmisser.

 

Handlingsplanen fastlægger at der skal arbejdes med trafikken i ét lokaltrafikområde om året i perioden 2018 – 2021.

 

Generelt for arbejdet i lokaltrafikområderne

På baggrund af dialog med beboere og interessenter i hvert enkelt lokaltrafikområde, skal der gennemføres konkrete tiltag, der har til formål at:

Reducere hastigheden, hvor det er relevant

Gøre strækninger i landsbyer mindre attraktive for gennemkørende trafik – især tung trafik.

Gøre nærområdet trygt for beboere og lette trafikanter

De konkrete løsninger skal udformes i tæt dialog med beboere i landsbyer og øvrige interessenter som fx Landsbyrådet, Nordsjællands Landboforening og rideskoler. De konkrete løsninger afhænger af de særlige trafikale udfordringer, der kan være i et lokaltrafikområde. Indsatserne koordineres så vidt muligt med kommunens og NSPVs øvrige arbejde vedrørende drift, vedligehold og nyanlæg i området.

 

Indenfor det afsatte budget til indsatsen kan der være tale om fx nedsættelse af hastighed, hastighedsdæmpende foranstaltninger, kantforstærkning, beplantning eller kampagner.

 

I hver enkelt lokaltrafikområde kan arbejdet opdeles i tre faser:

Analyse og opstart: Udarbejdelse af projektplan for det specifikke lokaltrafikområde, herunder interessantanalyse og sammenhæng til øvrige indsatser. Derudover planlægges dialogforløb med borgere og interessenter.  

 

Dialog og formidling: Gennemførelse af trafiktællinger på udvalgte steder. Gennemførelse af dialogforløb fx vejmøder eller byvandringer, og på baggrund af dette udarbejdelse af konkrete løsningsforslag. 

 

Anlæg og afslutning: Igangsætning af konkrete tiltag, herunder et fokus på anlægskommunikation og samarbejde i landsbyer. Indsatsen afsluttes med evaluering af forløbet, så det kan bruges i planlægning af indsatsen det efterfølgende år.

 

Indsatsen i 2018

 

I 2018 skal der arbejdes med lokaltrafikområde 7, der dækker det område som afgrænses af Helsingørmotorvejen, Humlebækvej og Fredensborg Kongevej. I området ligger blandt andet landsbyerne Langstrup og Vejenbrød

 

Formål med indsatsen i 2018 er at analysere og udpege de udfordringer, oplevelser og igangværende arbejder, der er i lokaltrafikområde 7, og på baggrund heraf projektere og gennemføre konkrete løsninger. (Der kan være ønske om indsatser som ligger uden for rammerne af dette projekt. Disse ønsker indsamles med henblik på eventuel indarbejdelse i senere budgetvedtagelser.)

 

Den overordnede tidsplan for arbejdet i lokaltrafikområde 7 i 2018 er:

 

Januar-februar 2018: Infrastruktur- og Trafikudvalget orienteres om indsatsen. Der er udarbejdet projektplan og interessentanalyse, og igangsættes en vejteknisk afklaring af lokaltrafikområde 7 ift. NSPV, afvanding og gældende forhold.

Der er etableret et formøde i Landsbyrådet for at orientere om indsatsen 2018-2021 og tilpasse dialogforløb i landsbyerne Vejenbrød og Langstrup.

 

Marts – maj 2018: Gennemførelse af trafiktællinger og dialogforløb i Vejenbrød,  Langstrup og området generelt. Udarbejdelse af projektforslag med konkrete tiltag.

 

4. juni 2018: Infrastruktur- og Teknikudvalget godkender konkrete tiltag.

 

Juni – december 2018: Igangsætning af konkrete tiltag og anlæg, herunder anlægskommunikation. Evaluering af dialogforløb og anlægsproces.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der i budgettet er afsat 0,8 mio. kr. i 2018.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.