Nr.25 - Kapacitetsforbedringer i kryds på Usserød Kongevej i Kokkedal

Sagsnr.: 18/1517

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Stillingtagen til fremkommelighedsforbedringer i signalanlæggene på Usserød Kongevej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I handleplanen for Mobilitets – og Infrastrukturstrategi 2018 – 2021 er ”Kapacitetsforbedringer i kryds” udpeget, som en indsats i 2018. Som en del af indsatsen skal der gennemføres analyser og kapacitetsforbedringer i de to signalregulerede kryds på Usserød Kongevej.

 

Sagsfremstilling

Fredensborg kommunen har tidligere foretaget en analyse af trafikafviklingen i de signalregulerede kryds på Usserød Kongevej. Følgende udfordringer blev udpeget, som forringer trafikafviklingen i de signalregulerede kryds (numre referer til nedenstående illustration) :

 

Samordningen mellem signalanlæggene virker ikke efter hensigten. Oftest kører trafikken mod grønt, hvor det skifter til gult før ankomsten til krydset.

 

Den nordgående trafik fra Usserød Kongevej placerer sig uhensigtsmæssigt i det venstre ligeudspor, og blokerer derved venstresvingssporet mod Rådhuset.

 

Venstresvingene fra Egevangen har tendens til at stuve tilbage og give afviklingsudfordringer helt tilbage til rundkørslen foran Rådhuset.

 

Kombineret ligeud/højrespor på Egedalsvej forsinker trafikken og dermed bussen 365 R.

 

Venstresvingene fra Usserød Kongevej mod Egevangen har vanskeligt  ved at placere sig korrekt i krydset. Dette fører sommetider til risikable sving foran modkørende.

 

Venstresvingene på det højre spor fra Usserød Kongevej mod Fredensborg Kongevej fejlbedømmer oftest svingradien, og presser bilisterne på det venstresvingspor. Disse bilisterne påkører enten kantstenen eller vejudstyret i krydset.  

 

Unødvendig ventetid i signalet for højresvingene fra Brønsholm Kongevej mod Fredensborg Kongevej.

 

Konflikt mellem venstresvingene cyklister fra Usserød Kongevej mod Fredensborg Kongevej og venstresvingene bilister fra Fredensborg Kongevej mod Brønsholm Kongevej.

 

 

Kommunen har været i dialog med Vejdirektoratet omkring sammenordning af signalanlægget ved motorvejsrampen. De har meddelt, at de vil prioritere tømningen af rampen for trafik, frem for en samordning.

 

Løsningsforslag

Administrationen foreslår at der gennemføres følgende tiltag i krydsene:

 

Samordning mellem signalerne i morgen– og eftermiddagsmyldretid. På de øvrige tidspunkter på dagen vil signalerne være trafikstyret, og derved mere dynamiske. Signalerne for højresvingene fra Fredensborg Kongevej og venstresvingene fra Usserød Kongevej vil blive synkroniseret.

 

Venstresvingsbanerne forlænges på Usserød Kongevej for at forbedre fremkommeligheden for bilisterne der svinger mod Fredensborg Kongevej. Forlængelsen vil forbedre mulighederne for vognbaneskift, og derved give en bedre fremkommelighed. Forlængelsen af venstresvingsbanen vil reducere bredden af en nuværende midterhelle på Usserød Kongevej.   

 

Etablering af separat højresvingsbane og ligeudbane på Egedalsvej, som vil forbedre fremkommeligheden for højresvingene bilister, og især for bussen 365 R. Etablering af svingbanerne vil reducere bredden af en nuværende fodgængerhelle på Egedalsvej.

 

Etablering af sekundære stopstreger for venstresvingende i krydset ved Egevangen.

 

Etablering af hjælpelinjer for venstresvingene fra Usserød Kongevej mod Fredensborg Kongevej.

 

Etablering af et eftergrøntlys for højresvingene på Brønsholm Kongevej mod Fredensborg Kongevej

 

Etablering af en signalstander til venstresvingene cyklister fra Usserød Kongevej mod Fredensborg Kongevej.

 

Samlet anlægssum forventes at blive i størrelsesordenen 700.000 - 800.000 Kr.

 

Økonomi

Der er afsat 1,0 mio. kr. til den samlede indsats til ” Kapacitetsforbedringer i kryds” i 2018. Udgiften på Usserød Kongevej forventes at være i størrelsesordenen 700.000 – 800.000 kr.. De restenden midler (200.000 – 300.000 kr.) anvendes på Fredensborgvej som behandles i selvstændigt dagsordenspunkt.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur– og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At der gennemføres tiltag i krydsene som beskrevet.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Den administrative indstilling godkendt. Udvalget har fokus på forbedring af den etablerede shunt ved tilslutningsanlægget og ønsker dialog med Vejdirektoratet herom.