Nr.24 - Kapacitetsforbedringer i kryds Fredensborgvej i Humlebæk

Sagsnr.: 18/1517

 
Charlotte Bie (I)

Beslutningstema

Infrastruktur– og Teknikudvalget skal tage stilling til om der gennemføres en analyse, og fysiske tiltag på Fredensborgvej.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I handleplanen Mobilitets – og Infrastrukturstrategi 2018 – 2021 er ”Kapacitetsforbedringer i kryds” udpeget, som en indsats i 2018.

 

Som en del af indsatsen, skal analysen indeholde tiltag til forbedring af trafikafviklingen i de vigepligtsregulerede kryds på Fredensborgvej i Humlebæk. I muligt omfang vil nogle af de anbefalede tiltag etableres.

 

Sagsfremstilling

Trafikudviklingen i Humlebæk har givet fremkommelighedsudfordringer på trafikvejnettet, som gør det problematisk at svinge fra sidevejene ud på Fredensborgvej i morgenmyldretiden. 

 

Der er derfor behov for at analysere de trafikale forhold i krydsene på Fredensborgvej. Analysen skal kortlægge fremkommelighedsudfordringerne i krydsene både i morgen– og eftermiddagsmyldretiden. Herudover skal analysen også kortlægge kødannelserne på sidevejene, og forsinkelserne i krydsene.

 

 

Som en del af analysen indgår mulige trafikstigninger som følge af udviklingen i området og den generelle trafikvækst i samfundet.

 

Trafikanalysen skal komme med løsningsforslag til de fremkommelighedsudfordringer, der er i krydsene på Fredensborgvej.

 

Løsningsforslagene skal forholde sig til den analyse af trafiksikkerheden som gennemføres som en del af Handlingsplanens indsats om ”Konkrete trafiksikkerhedsforbedringer på vejene”, hvoraf det fremgår at der skal laves en analyse og forslag til konkrete indsatser på blandt andet Fredensborgvej. 

 

Økonomi

Der er afsat 1,0 mio. kr. til den samlede indsats til ” Kapacitetsforbedringer i kryds” i 2018. Som det fremgår af sag om Usserød Kongevej, forventes det at der skal bruges i størrelsesordenen 700.000 – 800.000 kr. på de relevante tiltag der. De resterende midler (200.000 – 300.000 kr.) anvendes på Fredensborgvej. Omkostningerne til analysen er estimeret til 150.000 kr.

 

Det er dermed muligt inden for budgettet at gennemføre mindre tiltag for 50.000 – 150.000 kr. Mere omkostningstunge tiltag kræver selvstændig bevilling.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur– og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At der igangsættes analyse af fremkommeligheden på Fredensborgvej som beskrevet.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 28-02-2018

Den administrative indstilling godkendt.