04-12-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Nielsen (A)

Lars Simonsen (B)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Cømert Sonsuz (A)

Charlotte Bie (I)

Nr.114 - Godkendelse af dagsordenen

Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Dagsordenen godkendt.

Nr.115 - Træffetid

Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Ingen mødt.

Nr.116 - Henvendelser om hastighed på kommunale veje

Sagsnr.: 18/31159

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om administrationens håndtering af henvendelser fra borgere om høj hastighed på de kommunale veje.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Administrationen modtager jævnligt henvendelser fra borgere som synes at bilerne kører for hurtigt. Henvendelserne handler typisk om de veje som borgerne bor ud til, og det fremgår typisk at borgerne føler sig utrygge og at er bange for at der skal ske trafikulykker.

 

Bilisterne skal jf. Færdselsloven, køre efter forholdene, og overholde de gældende hastighedsgrænser. Det er politiet som er myndighed i forhold til Færdselsloven og dermed kontrollerer bilisternes overholdelse af hastigheden og giver eventuelle sanktioner, hvis de konstaterer overskridelser. Politiet kontrollerer dog kun i begrænset omfang, men typisk på de veje, hvor der er konstateret mange overskridelser og hvor ulykkestallet er højt. Det er politiet som fastlægger eventuelle lokale hastighedsgrænser.

 

Borgerne er jf. deres henvendelser, ofte af en opfattelse at mange biler overskrider den gældende hastighedsgrænse og at den gældende hastighedsgrænse er for høj. De efterspørger typisk at kommunen etablerer fartdæmpende foranstaltninger, indfører lavere hastighedsgrænse og udfører at politiet øger kontrollen. Henvendelserne kan vedrøre alle typer af veje; lokalveje og trafik veje i både by og land.

 

Kommunen er som vejmyndighed forpligtet til gennem Vejloven at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Kommunen kan ikke sænke hastighedsgrænsen, men kan sammen med politiet arbejde for en lokal lavere hastighedsgrænse og anlægge foranstaltninger, som hjælper bilisterne til at overholde hastighedsgrænsen. Kommunen skal dog balancere hensynet til trafiksikkerheden og farten i forhold til fremkommeligheden på vejene. Kommunen er ikke forpligtet til at arbejde for en lavere fart alene pga. af den oplevede tryghed.

 

Mobilitets- og Infrastrukturstrategi, samt handlingsplanen 2018 - 2021

I kommunens Mobilitets og Infrastrukturstrategi 2018 – 2029 er hastighed på vejene et af de gennemgående temaer. Både for at reducere antallet af trafikulykker på vejene og for at forbedre trygheden der hvor folk bor. I Strategien peges på at trafikvejene skal ombygges og tilpasses de generelle hastigheder og på lokalvejene søges gennemfartstrafik reduceret med trafiksaneringer, fartdæmpninger. Der skal laves kampagner mod høj fart, der skal ombygges konkrete uheldsbelastede steder, hvor fart ofte er en medvirkende faktor, og så skal der i de enkelte lokaltrafikområder samarbejdes med beboerne om at lave ombygninger, som sikrer en lav fart – især i landområderne, men også i byerne. Vejene omkring skoler har et særligt fokus.

 

På baggrund af Strategien er der lavet en handlingsplan som dækker perioden 2018 - 2021. Handlingsplanens indeholder konkrete prioriterede indsatser fra Strategien, som der er afsat midler til at gennemføre og som er mulige med de nuværende resurser til opgaven.

 

I handlingsplanen er der udpeget følgende konkrete indsatser omkring hastighed; Der skal samarbejdes med borgerne i fire større lokaltrafikområder i det åbne land (lokaltrafikområde 7, 3, 4 og 5) om at sænke fart og reducere gennemkørende trafik, fire konkrete trafikveje skal have forbedret trafiksikkerheden (Holmegårdsvej, Fredensborgvej, Benediktevej og Nivåvej), der skal laves trafiksikkerhedsinspektion på trafikvejene, og samarbejdes med skolerne i et byområde om året vedrørende skolevejene i rækkefølgen (Humlebæk, Kokkedal, Fredensborg og Nivå).

 

De øvrige lokaltrafikområder og veje er henlagt til de kommende handlingsplanperioder fra 2022 og frem.  Planen er at alle lokaltrafikområder og trafikveje er gennemgået inden strategien udløber i 2029.

 

Håndtering af henvendelser

Når administrationen får henvendelser om høj fart, undersøges hvorvidt strækningen eller området er omfattet af den nuværende handlingsplan. Hvis dette er tilfældet følges handlingsplanen og borgerne bliver orienteret om dette, samt om hvad der forventes at ske på den pågældende vej og hvornår.

 

Hvis den vej som de henvender sig om ikke er med i den gældende handlingsplan, så får administrationen foretaget en tælling/hastighedsmåling på strækningen. Hvis hastigheden overstiger det niveau som man normalt vil kunne forvente på en vej af den aktuelle type, drøftes sagen med politiet, og det overvejes om den pågældende vej skal erstatte en af de prioriterede indsatser i handlingsplanen, eller om det er muligt med eksisterende resurser at lave en indsats på vejen.

 

Hvis hastigheden ikke overstiger niveauet for, hvad man vil kunne forvente på en vej af den pågældende type, meddeles beboerne at den vej de har henvendt sig om ikke er prioriteret i denne handlingsplanperiode, men sandsynligvis vil indgå i en af de kommende handlingsplanperioder.

 

Hvis der konstateres at der er mange overskridelser af den gældende hastighedsgrænse kontakter administrationen politiet med henblik på at de gennemfører hastighedskontrol på vejen. 

 

For at imødekomme ønsker om fartdæmpning på veje som ikke er prioriteret i handlingsplanen og som ikke har aktuelle trafiksikkerhedsproblemer, er det besluttet at borgerne selv kan finansiere fartdæmpende foranstaltninger. Processen for dette blev besluttet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 4. april 2017.

 

Administrationen foreslår i øvrigt at såfremt det besluttes at gennemføre opklassificering af private fællesveje, så skal det stilles som forudsætning at beboerne forinden har lavet de tryghedsskabende og eller hastighedsdæmpende foranstaltninger som beboerne måtte ønske på deres vej.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Vejloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.117 - Henvendelse om fart på Mariehøj

Sagsnr.: 18/31186

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Beslutning vedrørende fart på Mariehøj og prioritering af indsatsen omkring bedre trafiksikkerhed ved skoler.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Administrationen og udvalgsformanden for Infrastruktur- og Teknikudvalget har modtaget en henvendelse om hastigheden på Mariehøj i Nivå. Henvendelsen vedrører en opfattelse af, at der køres hurtigt på Mariehøj og at det blandt andet giver problemer at der er skolebørn på og langs vejen og forældre som sætter børn af og kører ind over benzinstations areal. Udvalgsformanden har på den baggrund bedt om at udvalget skal behandle en sag om hastigheden på vejen.

 

 

De konkrete forhold

På Mariehøj ligger der to skoler; den private skole Per Gyrum skolen og den kommunale skole Nivå nord. Der ligger desuden en børneinstitution. Der er således dels en del biler til og fra skoler og institution, og der er lette trafikanter – som dog hovedsaligt henvises til de separate stisystemer frem for at færdes på Mariehøj. Mariehøj har hverken fortov eller cykelsti.

 

Administrationen har fået foretaget hastighedsmålinger to steder på vejen. Umiddelbart syd for stikrydsningen ved Per Gyrum skolen og på den frie strækning mellem stikrydsningen og Nivå skole Nord.

 

Syd for stikrydsningen er gennemsnitshastigheden målt til 25 km/ og 85%-fraktilen (som er et udtryk for hvilket hastighed som 85% af bilisterne holder sig under) er på 30 km/t. Mellem stikrydsningen og Nivå skole Nord er den målte gennemsnitshastighed 40 km/t og 85% af trafikanterne kører under 50 km/t - eller med andre ord kører 15% af bilisterne over 50 km/t.

 

Hastigheden på vejen er således ikke alarmerende høj, men da vejen er en skolevej er der grund til et særligt fokus på den.

 

 

Handlingsplanen for mobilitet og infrastruktur

Mariehøj er en skolevej og indgår dermed i den indsats i Handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2018 – 2021, som omhandler ”Bedre trafiksikkerhed ved skoler”. Ifølge handlingsplanen skal skolernes trafiksikkerhedsplaner opdateres i perioden, og i den forbindelse skal nærområderne omkring skolerne gennemgås med henblik på at sikre de bedst mulige forhold for de lette trafikanter til og fra skolerne.

 

Ifølge handlingsplanen skal der arbejdes med skolerne i ét byområde om året i rækkefølgen Humlebæk, Kokkedal, Fredensborg og Nivå. Det betyder at der jf. handlingsplanen vil skulle arbejdes med skolerne i Nivå – og dermed også Mariehøj - i 2021. Der er afsat 0,1 – 0,4 mio. kr. om året til indsatsen, hvilket alene rækker til enkle og små indsatser. Hvis der skal laves mere omfattende tiltag vil det ikke kunne rummes inden for dette beløb. Dette indgår i analyserne og samarbejdet med skolerne, hvor der kan arbejdes med både enkle og mere omfattende indsatser.

 

Administrationens bemærkninger

Udvalget har ansvaret for prioriteringen i Handlingsplanen for mobilitet og infrastruktur og kan beslutte om indsatsen omkring skolerne i Nivå skal fremrykkes i prioriteringen. Det kunne eksempelvis være ved at bytte om på Nivå og Kokkedal i prioriteringsrækkefølgen. Det vil indebære at administrationen arbejder med skolerne i Nivå i 2019 og med skolerne i Kokkedal i 2021.

 

I Nivå er der planer om at ændre skolerne, hvilket på sigt kan medføre at behovet for sikring af skolevejene i Nivå, vil ændre sig i de kommende år.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At den nuværende prioritering i handlingsplanen for mobilitet og Infrastruktur opretholdes, hvilket medfører at der arbejdes med skolevejene i Nivå i 2021.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Godkender administrationens indstilling.

Nr.118 - Godkendelse af forlængelse af eksisterende affaldsplan

Sagsnr.: 17/21042

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Godkendelse af forlængelse af den eksisterende affaldsplan 2014-2019, så den er gældende til en ny affaldsplan kan træde i kraft, dette bliver formentlig ultimo 2020.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til den gældende Affaldsbekendtgørelse skal der udarbejdes en ny affaldsplan, som skal gælde for planperioden 2019 – 2024. Affaldsplanen skal dække en 6 års periode og erstatte ”Affaldsplan 2014 – 2019”, der udløber den 31. december 2018. Den kommende affaldsplan skulle være udarbejdet og politisk vedtaget inden den 1. januar 2019.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog på sit møde d. 30. november 2017, at Norfos - som ved de tidligere affaldsplaner - skal varetage opgaven med at udarbejde en samlet plan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner for den kommende planperiode.

 

Det blev endvidere besluttet at rette henvendelse til Miljøstyrelsen med henblik på afklaring af tidsplan ift. den nationale affaldsplan.

 

Den nationale affaldsplan. Den nationale affaldsplan skal ifølge Affaldsbekendtgørelsen danne grundlag for de kommunale affaldsplaner, der skal afspejle de nationale ambitioner på området, der normalt er besluttet inden planernes udarbejdelse. Den nationale affaldsplan skal bl.a. bygge på planerne om cirkulær økonomi fra EU, forsyningsstrategien samt anbefalingerne fra regeringens Advisory Board.

 

Da Miljøstyrelsen ikke kan nå at udarbejde den nationale plan i indeværende år, har Miljøstyrelsen meddelt på deres hjemmeside, at den næste nationale affaldsplan ventes klar primo 2020. Planen forventes sendt i høring i 2019 og udgivet primo 2020.

 

Det nationale mål om 50 % genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og organisk affald fra husholdningerne i 2022, vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Det betyder også, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode.

 

Årsagen til, at den næste nationale affaldsplan først kommer i 2020, er, at Miljøstyrelsen har ventet på 6 nye affaldsdirektiver fra EU. Disse ventes vedtaget i år, og efter vedtagelsen har Danmark 2 år til at implementere dem. Da direktiverne indeholder en række væsentlige ændringer om bl.a. affaldsdefinitioner og genanvendelsesmål, som den nationale og de kommunale affaldsplaner skal være med til at realisere, vil den nationale affaldsplan blive udarbejdet sideløbende med den juridiske implementering af direktiverne.

 

Det videre forløb. Baseret på erfaringerne fra arbejdet med tidligere affaldsplaner og med udgangspunkt i, hvornår en ny affaldsplan kan/skal være gældende, har Norfors udarbejdet en revideret og ajourført tids- og handlingsplan, der tage højde for Miljøstyrelsens udmelding. Tidsplanen kan ses på bilag 1.

 

Af den reviderede tidsplan fremgår det, at planarbejdet forventes igangsat i maj 2019 med nedsættelse af en Affaldsplangruppe, der skal arbejde med skabelse af den nye affaldsplan. Endelig vedtagelse af affaldsplan 2019-2024 forventes ultimo 2020. 

 

Der er derfor i den mellemliggende periode behov for at den eksisterende ”Affaldsplan 2014-2019”, der formelt udløber ved årsskiftet, forlænges frem til at den nye affaldsplan, er vedtaget.

 

Endelig skal det nævnes, at udvalget vil blive orienteret om status for planudarbejdelse i løbet af processen.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifterne er indarbejdet i budgettet.

 

Udarbejdelse af den ny affaldsplan er dækket af den takst pr. indbygger, som kommunen betaler som interessentkommune til Norfors.

 

Retsgrundlag

 

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

FN’s verdensmål 12 og delmål 12.5’s ambition handler om at inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

 

I den kommende affaldsplan kan der sættes specifikke mål om at reducere kommunens affaldsmængder fra borgerne, erhverv og kommunens institutioner. Der kan gennem implementering af affaldsplanen etableres bedre muligheder for affaldssortering for de nævnte målgrupper. Det kan fastlægges gennem regulativer, hvilke ordninger borgere skal have adgang til, og hvilke affaldstyper der skal indsamles. Kommunen fastlægger, hvilke materialer og affaldsstrømme der skal genanvendes, og hvilke anlæg der skal anvendes / etableres.

 

I forhold til Byrådets arbejdsgrundlag harmonerer ovenstående med initiativer i fokusområdet ”Bæredygtighed og miljø – vejen frem”, hvor vi via affaldsplanen kan udvikle nye løsninger, der skal være med til at gøre kommunen mere bæredygtig, når det gælder affaldsindsamling og -genbrug.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Kommunikation

Der vil blive kommunikeret i det omfang det er relevant for borgere og/eller interesseorganisationer.

 

Indstilling

 1. At den eksisterende affaldsplan 2014-2019 forlænges, så den gælder frem til den 31. december 2020, hvor en ny affaldsplan skal træde i kraft.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.119 - Orientering om status for projekt vurdering af modeller for sortering af husholdningsaffald

Sagsnr.: 18/25334

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om status for den eksterne vurdering af modeller for sortering af husholdningsaffald med henblik på at etablere et beslutningsgrundlag i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 18. juni 2018, at der skal udarbejdes en grundig ekstern vurdering af optisk sortering, med henblik på at tilvejebringe en sammenlignende analyse, der kan danne grundlag for, at Byrådet kan træffe beslutning om en model for fremadrettet sortering af de genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Analysen vil vurdere en model med optisk sortering af affaldet sammenlignet med en model med kildesortering af affaldet i 2-kammerbeholdere.

 

Byrådet godkendte på deres møde den 3. september 2018 kommissoriet, tidsplan mv. for analysen.

 

 • Tilbudsmaterialet blev udsendt til 3 rådgivere hvoraf to rådgivere Rambøll og Cowi fremsendte tilbud. Udvalget blev med mail af 23. oktober 2018 orienteret om, at opgaven er tildelt til Rambøll.

 

Projektgruppe

 • I henhold til kommissoriet er der etableret en projektgruppe for gennemførelse af analysen bestående af relevante chefer og medarbejder fra Fredensborg Kommune, ledelsesrepræsentant fra Norfors IS og ledelsesrepræsentant fra Fredensborg Forsyning A/S

 

Tre scenarier for analysen

Der er for analysen opstillet tre scenarier i forhold til affaldsindsamling og sortering af husholdningsaffald. De tre scenarier omhandler indsamling af affaldsfraktionerne papir, pap, plast, metal, glas, madaffald og restaffald fra private husstande, set i forhold til de forskellige husstandstyper: enfamilieboliger og etageboliger.

 

Scenarie 1:Optisk sortering i Fredensborg Kommune – lokal løsning

 

Scenarie 2:Optisk sortering udenfor Fredensborg Kommune – regional løsning sammen andre kommuner (f.eks. med Halsnæs og Gribskov kommuner).

 

Scenarie 3:Kildesortering i beholderløsning i Fredensborg Kommune – løsning lig Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner

 

Indsamling af madaffald, som udvalget tidligere har ønsket fremmet, er taget med i analysen i alle tre scenarier for at fremtidssikre analysen og gøre scenarier sammenlignelige. Implementering af de scenarier, som omfatter en optisk sorteringsløsning (scenarie 1 og scenarie 2) forventes at kræve flere år fra politisk beslutning til at sorteringsanlægget er etableret og klart til at tage i drift. Dermed vil indsamling af husholdningsaffald som beskrevet i scenarie 1 og 2 først kunne igangsættes på et tidspunkt der nærmer sig det nationale krav om obligatorisk særskilt indsamling af madaffald træder i kraft i 2023.

 

Glas vil i optisk sortering skulle sorteres separat og analysen omfatter indsamling ved husstanden i alle scenarier (altså samme serviceniveau), samt en evt. kubeindsamling af glas.

 

Projektets overordnede formål og indhold

Den sammenlignende analyse vil omhandle og sammenligne fordele og ulemper i forhold til følgende elementer:

 • Teknologi og anlægsløsninger, som skal anvendes i de forskellige scenarier
 • Affaldsstrøm herunder scenariernes betydning for mængder, tabsgrader og kvalitet af indsamlet affald
 • Økonomi, herunder såvel driftsomkostninger som anlægsinvesteringer, i de tre scenarier
 • Scenariernes betydning for sortering og service hos borgerne
 • Mulige samarbejder og organisering af de forskellige scenarier ud fra et juridisk perspektiv herunder selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser af evt. nye samarbejder

 

Projektet har til formål, at tilvejebringe et beslutningsgrundlag som kan ligge til grund for Byrådets beslutning om en model for fremadrettet sortering genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald. Den rapport, som bliver udarbejdet, vil derfor indeholde en gennemgang af ovenstående elementer i forhold til de tre scenarier på et overordnet strategisk niveau.

 

Dermed vil der efter at Byrådet har truffet beslutning om hvilken model, som skal etableres i kommunen være brug for yderligere udredninger, forberedelser og anlægsaktiviteter, henunder eventuel etablering af nye samarbejder og organiseringsmodeller, indhentning af myndighedstilladelser, lokaliseringsovervejelser, udbud af anlægsentrepriser og gennemførelse af byggeproces, før den nye model for sortering af husholdningsaffaldet kan stilles til rådighed for borgerne.

 

Gennemførte projektaktiviteter og den videre proces

På nuværende tidspunkt har der været gennemført et opstartsmøde og to projektmøder. Endvidere er indsamling af data bl.a. via en borgerworkshop og interviews med nøglepersoner hos relevante interessenter, planlagt eller gennemført. Projektgruppen besigtiger det optiske sorteringsanlæg i Eskilstuna som en del af projektet.

 

I løbet af december foretages det egentlige analysearbejde, herunder sammenligningen af de tre scenarier på de fastsatte parametre.

 

Projektets resultater forventes fremlagt for Infrastruktur- og Teknikudvalget på udvalgsmødet den 6. marts 2019.

 

Økonomi

Byrådet har afsat en bevilling på kr. 500.000 til denne analyse, jf. Byrådsmøde den 18. januar 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orientering tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.120 - Orientering om Trafiksanering på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje

Sagsnr.: 15/1015

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om status for trafiksanering af Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur- og Teknikudvalget behandlede senest på mødet den 15. august 2018 en sag om trafikken på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje, hvor forudsætningerne for trafiksanering af Gl. Strandvej blev besluttet.

 

Udvalget har bedt om en orientering om arbejdet. Administrationen orienterer med denne dagsorden om status om arbejdet samt tidsplanen for udarbejdelsen af løsningen - en løsning, der udvikles i dialog imellem den lokale arbejdsgruppe og administrationen.

 

Rammesætning for projekteringen

Det har været vigtigt at få rammesat mulighederne i den nuværende projektering. Det er aftalt at arbejdsgruppen fra fiskerlejet informerer og afstemmer i eget bagland. Administrationen fokuserer på udarbejdelsen af en løsning, der afhjælper de oplevede problemer. Da der ikke er planer om oprettelse af parkeringskorps i Fredensborg kommune, arbejdes der ikke videre med en løsning der undtager beboere fra eventuelle parkeringsrestriktioner.

 

Status for projekteringen

Formålet med projektet er at begrænse generne fra parkeringen, sænke farten og begrænse mængden af gennemkørende tung trafik. Løsningen skal tage hensyn til, at der er mange lette trafikanter i området. Løsningen skal understøtte de rekreative muligheder i området og områdets karakter.

 

Siden 15. august har der været afholdt tre møder og besigtigelser med arbejdsgruppen og administrationen og den tilknyttede rådgiver. Senest er fire forskellige principper for en mulig løsning, der holder sig indenfor vejreglerne, blevet præsenteret for arbejdsgruppen.

 

Projekteringen fremadrettet

På Infrastruktur- og Teknikudvalgets møde den 30. januar 2019 forventer administrationen at kunne fremlægge den skitse, som arbejdsgruppen og administrationen er nået til enighed om. I februar igangsættes projekteringen af hovedprojektet. Ledningsejermøder, trafiktællinger, opmålinger og udarbejdelsen sker i dialog med arbejdsgruppen. I april bliver hovedprojektet sendt i høring ved politiet og fredningsnævnet, høringen ved fredningsnævnet kan tage op til tre måneder. Infrastruktur- og Teknikudvalget vil blive forlagt hovedprojektet og det indkomne høringssvar 14. august 2019. Anlægsopstart og ibrugtagning er planlagt til efteråret 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem.

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.121 - Orientering om driftssituationen af belysningen i Kokkedal og Nivå

Sagsnr.: 18/31271

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om driftssituationen på belysningsområdet på baggrund af udfald i belysningen i Kokkedal og Nivå i oktober/november 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I sommeren 2018 overtog kommunen ejerstatus belysningsanlægget fra Ørsted. I foråret 2018 gennemførte kommunen et større udbud af den fremtidige drift og vedligeholdelse af belysningsanlægget, som er resulteret i en aftale med firmaet Verdo.

 

I oktober og november 2018 har kommune og beboere i større områder i Kokkedal og til dels også i Nivå oplevet at gadebelysningen i større områder har været ude af drift i længere tid.

 

Administrationen har været i kontinuerlig dialog med Verdo om problemerne i Kokkedal og Nivå. Fokus har været på i første omgang at få løst de akutte problemer i områderne og i anden omgang at forebygge tilsvarende problemer i fremtiden. Der har været et konstruktivt samarbejde om problemerne og driftssituationen er pt. normaliseret. Kommunikationen til borgerne er blevet prioriteret i processen, med løbende information – blandt andet via kommunens hjemmeside.

 

De aktuelle problemer

De akutte problemer i områderne har skyldtes flere forskellige forhold. Det primære problem har været at der er sket kortslutninger i anlægget, hvilket har fået belysningen til at gå ud. Kortslutningerne skyldes især at de ledningssamlinger som er i masterne, er af en forældet type, med høj risiko for at kortslutte når det bliver fugtigt vejr.

 

Dette kombineret med at anlægget er opbygget således at sikringerne sider centralt, hvilket indebærer at hvis én lampe går i stykker så stopper alle lamperne på samme fase med at lyse, har betydet at mange lamper er gået ud i områderne, når blot en lampe er kortsluttet.

 

Ledningerne i de berørte områder er af en type som afgiver en lille smule strøm (afledning), hvilket har betydet at det har været vanskeligt for entreprenøren at finde ud af, hvilke master som konkret har været kortsluttet. De har derfor været nødsaget til at gennemgå en stor mængde lysmaser for at kunne rette fejlene.

 

Andre steder i anlægget har der været problemer med strømforsyningen fra Radius, og nogle steder er sikringerne i sikringsskabene blevet fjernet gentagne gange.

 

 

Fremadrettet løsning

I samarbejde med Verdo er det drøftet hvilke tiltag der kunne give størst sikkerhed for at lignende problemer ikke skulle opstå igen.

 

For det første vurderes det at en udskiftning til klasse II sikringselementer i masterne vil øge driftssikkerheden betydeligt bl. a. ved at afledningsproblemer bliver elimineret og i form af hurtigere fejlfinding.

 

For det andet vil en udskiftning af armaturer til LED resultere i mere stabile lyskilder med mindre fejlhyppighed.

 

Det er planen at gennemføre en udskiftning i et pilotområde i Kokkedal for at få mere konkrete driftsresultater. Udskiftning på hovedstien kan ske med en ny LED-indsats, hvor der i dag findes Københavnerarmatur.

 

Samtidig er Verdo forpligtet til at foretage et hovedeftersyn, hvor skabe bliver testet og kontrolleret, kabler bliver målt og master og lyskilder bliver kontrolleret. Nogle kontroller gennemføres som stikprøver.

 

På baggrund af pilotforsøget og hovedeftersyn fås et bedre overblik over anlægget efter hvilket der kan prioriteres og iværksættes driftsforbedrende tiltag.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.122 - Orientering om udførte arbejder på trafikområdet i 2018

Sagsnr.: 18/31743

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om udvalgte udførte arbejde på Vej- og Trafikområdet i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

For at give et overblik over hvilke arbejder der er udført på vej- og trafikområdet i 2018, har administrationen lavet en oversigt i form af en folder, som i billeder og tekst viser udvalgte projekter og opgaver udført i 2018.

 

 

Folderen præsenterer udvalgte anlægsprojekter, analyser og opgaver. Folderen har ikke alle opgaver med, ligesom den ikke rummer konkrete borgerhenvendelser, sager med naboer til vejene og intern rådgivning til for eksempel byggeprojekter og lokalplaner.

 

 

Infrastruktur og Teknikudvalget har været involveret i størstedelen af projekterne og taget konkrete beslutninger om projekterne. På mødet præsenteres udvalget for opslaget og projekterne gennemgås kort på mødet.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.123 - Orientering per 04. december 2018

Sagsnr.: 17/28986

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Movias årshjul

Movias bestyrelse har besluttet at ændre årshjulet for budget og trafikbestilling for at sikre bedre sammenhæng mellem Movias årshjul og de kommunale og regionale budgetprocesser. Trafikbestillingstidspunkt flyttes fra senest 1. maj til senest 15. oktober og det store køreplansskiftet vil blive flyttet fra den 2. søndag i december til sidste søndag i juni. Der vil forsat være tilpasninger af køreplaner den 2. søndag i december, hvor togene skifter køreplaner. Ændringer vil træde i kraft i forbindelse med næste års trafikbestilling (15. oktober 2019 med henblik på køreplanskift juni 2020). Administrationen har ikke fremsendt bemærkninger til beslutningen.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.124 - Sager på vej per 4. december 2018

Sagsnr.: 18/3066

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 • Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser.
 • Kommunens muligheder for at influere på rutevalg gennem samarbejde med GPS udbydere

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.