Nr.120 - Orientering om Trafiksanering på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje

Sagsnr.: 15/1015

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om status for trafiksanering af Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur- og Teknikudvalget behandlede senest på mødet den 15. august 2018 en sag om trafikken på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje, hvor forudsætningerne for trafiksanering af Gl. Strandvej blev besluttet.

 

Udvalget har bedt om en orientering om arbejdet. Administrationen orienterer med denne dagsorden om status om arbejdet samt tidsplanen for udarbejdelsen af løsningen - en løsning, der udvikles i dialog imellem den lokale arbejdsgruppe og administrationen.

 

Rammesætning for projekteringen

Det har været vigtigt at få rammesat mulighederne i den nuværende projektering. Det er aftalt at arbejdsgruppen fra fiskerlejet informerer og afstemmer i eget bagland. Administrationen fokuserer på udarbejdelsen af en løsning, der afhjælper de oplevede problemer. Da der ikke er planer om oprettelse af parkeringskorps i Fredensborg kommune, arbejdes der ikke videre med en løsning der undtager beboere fra eventuelle parkeringsrestriktioner.

 

Status for projekteringen

Formålet med projektet er at begrænse generne fra parkeringen, sænke farten og begrænse mængden af gennemkørende tung trafik. Løsningen skal tage hensyn til, at der er mange lette trafikanter i området. Løsningen skal understøtte de rekreative muligheder i området og områdets karakter.

 

Siden 15. august har der været afholdt tre møder og besigtigelser med arbejdsgruppen og administrationen og den tilknyttede rådgiver. Senest er fire forskellige principper for en mulig løsning, der holder sig indenfor vejreglerne, blevet præsenteret for arbejdsgruppen.

 

Projekteringen fremadrettet

På Infrastruktur- og Teknikudvalgets møde den 30. januar 2019 forventer administrationen at kunne fremlægge den skitse, som arbejdsgruppen og administrationen er nået til enighed om. I februar igangsættes projekteringen af hovedprojektet. Ledningsejermøder, trafiktællinger, opmålinger og udarbejdelsen sker i dialog med arbejdsgruppen. I april bliver hovedprojektet sendt i høring ved politiet og fredningsnævnet, høringen ved fredningsnævnet kan tage op til tre måneder. Infrastruktur- og Teknikudvalget vil blive forlagt hovedprojektet og det indkomne høringssvar 14. august 2019. Anlægsopstart og ibrugtagning er planlagt til efteråret 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem.

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.