Nr.119 - Orientering om status for projekt vurdering af modeller for sortering af husholdningsaffald

Sagsnr.: 18/25334

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om status for den eksterne vurdering af modeller for sortering af husholdningsaffald med henblik på at etablere et beslutningsgrundlag i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede den 18. juni 2018, at der skal udarbejdes en grundig ekstern vurdering af optisk sortering, med henblik på at tilvejebringe en sammenlignende analyse, der kan danne grundlag for, at Byrådet kan træffe beslutning om en model for fremadrettet sortering af de genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Analysen vil vurdere en model med optisk sortering af affaldet sammenlignet med en model med kildesortering af affaldet i 2-kammerbeholdere.

 

Byrådet godkendte på deres møde den 3. september 2018 kommissoriet, tidsplan mv. for analysen.

 

  • Tilbudsmaterialet blev udsendt til 3 rådgivere hvoraf to rådgivere Rambøll og Cowi fremsendte tilbud. Udvalget blev med mail af 23. oktober 2018 orienteret om, at opgaven er tildelt til Rambøll.

 

Projektgruppe

  • I henhold til kommissoriet er der etableret en projektgruppe for gennemførelse af analysen bestående af relevante chefer og medarbejder fra Fredensborg Kommune, ledelsesrepræsentant fra Norfors IS og ledelsesrepræsentant fra Fredensborg Forsyning A/S

 

Tre scenarier for analysen

Der er for analysen opstillet tre scenarier i forhold til affaldsindsamling og sortering af husholdningsaffald. De tre scenarier omhandler indsamling af affaldsfraktionerne papir, pap, plast, metal, glas, madaffald og restaffald fra private husstande, set i forhold til de forskellige husstandstyper: enfamilieboliger og etageboliger.

 

Scenarie 1:Optisk sortering i Fredensborg Kommune – lokal løsning

 

Scenarie 2:Optisk sortering udenfor Fredensborg Kommune – regional løsning sammen andre kommuner (f.eks. med Halsnæs og Gribskov kommuner).

 

Scenarie 3:Kildesortering i beholderløsning i Fredensborg Kommune – løsning lig Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner

 

Indsamling af madaffald, som udvalget tidligere har ønsket fremmet, er taget med i analysen i alle tre scenarier for at fremtidssikre analysen og gøre scenarier sammenlignelige. Implementering af de scenarier, som omfatter en optisk sorteringsløsning (scenarie 1 og scenarie 2) forventes at kræve flere år fra politisk beslutning til at sorteringsanlægget er etableret og klart til at tage i drift. Dermed vil indsamling af husholdningsaffald som beskrevet i scenarie 1 og 2 først kunne igangsættes på et tidspunkt der nærmer sig det nationale krav om obligatorisk særskilt indsamling af madaffald træder i kraft i 2023.

 

Glas vil i optisk sortering skulle sorteres separat og analysen omfatter indsamling ved husstanden i alle scenarier (altså samme serviceniveau), samt en evt. kubeindsamling af glas.

 

Projektets overordnede formål og indhold

Den sammenlignende analyse vil omhandle og sammenligne fordele og ulemper i forhold til følgende elementer:

  • Teknologi og anlægsløsninger, som skal anvendes i de forskellige scenarier
  • Affaldsstrøm herunder scenariernes betydning for mængder, tabsgrader og kvalitet af indsamlet affald
  • Økonomi, herunder såvel driftsomkostninger som anlægsinvesteringer, i de tre scenarier
  • Scenariernes betydning for sortering og service hos borgerne
  • Mulige samarbejder og organisering af de forskellige scenarier ud fra et juridisk perspektiv herunder selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser af evt. nye samarbejder

 

Projektet har til formål, at tilvejebringe et beslutningsgrundlag som kan ligge til grund for Byrådets beslutning om en model for fremadrettet sortering genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald. Den rapport, som bliver udarbejdet, vil derfor indeholde en gennemgang af ovenstående elementer i forhold til de tre scenarier på et overordnet strategisk niveau.

 

Dermed vil der efter at Byrådet har truffet beslutning om hvilken model, som skal etableres i kommunen være brug for yderligere udredninger, forberedelser og anlægsaktiviteter, henunder eventuel etablering af nye samarbejder og organiseringsmodeller, indhentning af myndighedstilladelser, lokaliseringsovervejelser, udbud af anlægsentrepriser og gennemførelse af byggeproces, før den nye model for sortering af husholdningsaffaldet kan stilles til rådighed for borgerne.

 

Gennemførte projektaktiviteter og den videre proces

På nuværende tidspunkt har der været gennemført et opstartsmøde og to projektmøder. Endvidere er indsamling af data bl.a. via en borgerworkshop og interviews med nøglepersoner hos relevante interessenter, planlagt eller gennemført. Projektgruppen besigtiger det optiske sorteringsanlæg i Eskilstuna som en del af projektet.

 

I løbet af december foretages det egentlige analysearbejde, herunder sammenligningen af de tre scenarier på de fastsatte parametre.

 

Projektets resultater forventes fremlagt for Infrastruktur- og Teknikudvalget på udvalgsmødet den 6. marts 2019.

 

Økonomi

Byrådet har afsat en bevilling på kr. 500.000 til denne analyse, jf. Byrådsmøde den 18. januar 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orientering tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.