Nr.117 - Henvendelse om fart på Mariehøj

Sagsnr.: 18/31186

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Beslutning vedrørende fart på Mariehøj og prioritering af indsatsen omkring bedre trafiksikkerhed ved skoler.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Administrationen og udvalgsformanden for Infrastruktur- og Teknikudvalget har modtaget en henvendelse om hastigheden på Mariehøj i Nivå. Henvendelsen vedrører en opfattelse af, at der køres hurtigt på Mariehøj og at det blandt andet giver problemer at der er skolebørn på og langs vejen og forældre som sætter børn af og kører ind over benzinstations areal. Udvalgsformanden har på den baggrund bedt om at udvalget skal behandle en sag om hastigheden på vejen.

 

 

De konkrete forhold

På Mariehøj ligger der to skoler; den private skole Per Gyrum skolen og den kommunale skole Nivå nord. Der ligger desuden en børneinstitution. Der er således dels en del biler til og fra skoler og institution, og der er lette trafikanter – som dog hovedsaligt henvises til de separate stisystemer frem for at færdes på Mariehøj. Mariehøj har hverken fortov eller cykelsti.

 

Administrationen har fået foretaget hastighedsmålinger to steder på vejen. Umiddelbart syd for stikrydsningen ved Per Gyrum skolen og på den frie strækning mellem stikrydsningen og Nivå skole Nord.

 

Syd for stikrydsningen er gennemsnitshastigheden målt til 25 km/ og 85%-fraktilen (som er et udtryk for hvilket hastighed som 85% af bilisterne holder sig under) er på 30 km/t. Mellem stikrydsningen og Nivå skole Nord er den målte gennemsnitshastighed 40 km/t og 85% af trafikanterne kører under 50 km/t - eller med andre ord kører 15% af bilisterne over 50 km/t.

 

Hastigheden på vejen er således ikke alarmerende høj, men da vejen er en skolevej er der grund til et særligt fokus på den.

 

 

Handlingsplanen for mobilitet og infrastruktur

Mariehøj er en skolevej og indgår dermed i den indsats i Handlingsplan for mobilitet og infrastruktur 2018 – 2021, som omhandler ”Bedre trafiksikkerhed ved skoler”. Ifølge handlingsplanen skal skolernes trafiksikkerhedsplaner opdateres i perioden, og i den forbindelse skal nærområderne omkring skolerne gennemgås med henblik på at sikre de bedst mulige forhold for de lette trafikanter til og fra skolerne.

 

Ifølge handlingsplanen skal der arbejdes med skolerne i ét byområde om året i rækkefølgen Humlebæk, Kokkedal, Fredensborg og Nivå. Det betyder at der jf. handlingsplanen vil skulle arbejdes med skolerne i Nivå – og dermed også Mariehøj - i 2021. Der er afsat 0,1 – 0,4 mio. kr. om året til indsatsen, hvilket alene rækker til enkle og små indsatser. Hvis der skal laves mere omfattende tiltag vil det ikke kunne rummes inden for dette beløb. Dette indgår i analyserne og samarbejdet med skolerne, hvor der kan arbejdes med både enkle og mere omfattende indsatser.

 

Administrationens bemærkninger

Udvalget har ansvaret for prioriteringen i Handlingsplanen for mobilitet og infrastruktur og kan beslutte om indsatsen omkring skolerne i Nivå skal fremrykkes i prioriteringen. Det kunne eksempelvis være ved at bytte om på Nivå og Kokkedal i prioriteringsrækkefølgen. Det vil indebære at administrationen arbejder med skolerne i Nivå i 2019 og med skolerne i Kokkedal i 2021.

 

I Nivå er der planer om at ændre skolerne, hvilket på sigt kan medføre at behovet for sikring af skolevejene i Nivå, vil ændre sig i de kommende år.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At den nuværende prioritering i handlingsplanen for mobilitet og Infrastruktur opretholdes, hvilket medfører at der arbejdes med skolevejene i Nivå i 2021.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Godkender administrationens indstilling.