Nr.116 - Henvendelser om hastighed på kommunale veje

Sagsnr.: 18/31159

 
Charlotte Bie (I), Cømert Sonsuz (A)

Beslutningstema

Orientering om administrationens håndtering af henvendelser fra borgere om høj hastighed på de kommunale veje.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Administrationen modtager jævnligt henvendelser fra borgere som synes at bilerne kører for hurtigt. Henvendelserne handler typisk om de veje som borgerne bor ud til, og det fremgår typisk at borgerne føler sig utrygge og at er bange for at der skal ske trafikulykker.

 

Bilisterne skal jf. Færdselsloven, køre efter forholdene, og overholde de gældende hastighedsgrænser. Det er politiet som er myndighed i forhold til Færdselsloven og dermed kontrollerer bilisternes overholdelse af hastigheden og giver eventuelle sanktioner, hvis de konstaterer overskridelser. Politiet kontrollerer dog kun i begrænset omfang, men typisk på de veje, hvor der er konstateret mange overskridelser og hvor ulykkestallet er højt. Det er politiet som fastlægger eventuelle lokale hastighedsgrænser.

 

Borgerne er jf. deres henvendelser, ofte af en opfattelse at mange biler overskrider den gældende hastighedsgrænse og at den gældende hastighedsgrænse er for høj. De efterspørger typisk at kommunen etablerer fartdæmpende foranstaltninger, indfører lavere hastighedsgrænse og udfører at politiet øger kontrollen. Henvendelserne kan vedrøre alle typer af veje; lokalveje og trafik veje i både by og land.

 

Kommunen er som vejmyndighed forpligtet til gennem Vejloven at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Kommunen kan ikke sænke hastighedsgrænsen, men kan sammen med politiet arbejde for en lokal lavere hastighedsgrænse og anlægge foranstaltninger, som hjælper bilisterne til at overholde hastighedsgrænsen. Kommunen skal dog balancere hensynet til trafiksikkerheden og farten i forhold til fremkommeligheden på vejene. Kommunen er ikke forpligtet til at arbejde for en lavere fart alene pga. af den oplevede tryghed.

 

Mobilitets- og Infrastrukturstrategi, samt handlingsplanen 2018 - 2021

I kommunens Mobilitets og Infrastrukturstrategi 2018 – 2029 er hastighed på vejene et af de gennemgående temaer. Både for at reducere antallet af trafikulykker på vejene og for at forbedre trygheden der hvor folk bor. I Strategien peges på at trafikvejene skal ombygges og tilpasses de generelle hastigheder og på lokalvejene søges gennemfartstrafik reduceret med trafiksaneringer, fartdæmpninger. Der skal laves kampagner mod høj fart, der skal ombygges konkrete uheldsbelastede steder, hvor fart ofte er en medvirkende faktor, og så skal der i de enkelte lokaltrafikområder samarbejdes med beboerne om at lave ombygninger, som sikrer en lav fart – især i landområderne, men også i byerne. Vejene omkring skoler har et særligt fokus.

 

På baggrund af Strategien er der lavet en handlingsplan som dækker perioden 2018 - 2021. Handlingsplanens indeholder konkrete prioriterede indsatser fra Strategien, som der er afsat midler til at gennemføre og som er mulige med de nuværende resurser til opgaven.

 

I handlingsplanen er der udpeget følgende konkrete indsatser omkring hastighed; Der skal samarbejdes med borgerne i fire større lokaltrafikområder i det åbne land (lokaltrafikområde 7, 3, 4 og 5) om at sænke fart og reducere gennemkørende trafik, fire konkrete trafikveje skal have forbedret trafiksikkerheden (Holmegårdsvej, Fredensborgvej, Benediktevej og Nivåvej), der skal laves trafiksikkerhedsinspektion på trafikvejene, og samarbejdes med skolerne i et byområde om året vedrørende skolevejene i rækkefølgen (Humlebæk, Kokkedal, Fredensborg og Nivå).

 

De øvrige lokaltrafikområder og veje er henlagt til de kommende handlingsplanperioder fra 2022 og frem.  Planen er at alle lokaltrafikområder og trafikveje er gennemgået inden strategien udløber i 2029.

 

Håndtering af henvendelser

Når administrationen får henvendelser om høj fart, undersøges hvorvidt strækningen eller området er omfattet af den nuværende handlingsplan. Hvis dette er tilfældet følges handlingsplanen og borgerne bliver orienteret om dette, samt om hvad der forventes at ske på den pågældende vej og hvornår.

 

Hvis den vej som de henvender sig om ikke er med i den gældende handlingsplan, så får administrationen foretaget en tælling/hastighedsmåling på strækningen. Hvis hastigheden overstiger det niveau som man normalt vil kunne forvente på en vej af den aktuelle type, drøftes sagen med politiet, og det overvejes om den pågældende vej skal erstatte en af de prioriterede indsatser i handlingsplanen, eller om det er muligt med eksisterende resurser at lave en indsats på vejen.

 

Hvis hastigheden ikke overstiger niveauet for, hvad man vil kunne forvente på en vej af den pågældende type, meddeles beboerne at den vej de har henvendt sig om ikke er prioriteret i denne handlingsplanperiode, men sandsynligvis vil indgå i en af de kommende handlingsplanperioder.

 

Hvis der konstateres at der er mange overskridelser af den gældende hastighedsgrænse kontakter administrationen politiet med henblik på at de gennemfører hastighedskontrol på vejen. 

 

For at imødekomme ønsker om fartdæmpning på veje som ikke er prioriteret i handlingsplanen og som ikke har aktuelle trafiksikkerhedsproblemer, er det besluttet at borgerne selv kan finansiere fartdæmpende foranstaltninger. Processen for dette blev besluttet af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 4. april 2017.

 

Administrationen foreslår i øvrigt at såfremt det besluttes at gennemføre opklassificering af private fællesveje, så skal det stilles som forudsætning at beboerne forinden har lavet de tryghedsskabende og eller hastighedsdæmpende foranstaltninger som beboerne måtte ønske på deres vej.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Vejloven

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

6. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

FNs verdensmål

9. Industri, innovation og infrastruktur

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-12-2018

Orienteringen tages til efterretning.