15-08-2018 kl. 17:30
Louisiana

Medlemmer

Freja Brabæk Kristensen (O)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Charlotte Bie (I)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Carsten Nielsen (A)

Nr.64 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Dagsordenen godkendt.

 

Nr.65 - Træffetid

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Trine Egeberg, Gl. strandvej 54 og Nils Trampe havde foretræde i sag nr. 66 ”Orientering om parkeringsanalyse omkring Louisiana”.Fremsendte kommentarer indgik i sagens behandling og bilaget tilknyttes sagen.

 

Nr.66 - Orientering om parkeringsanalyse omkring Louisiana

Sagsnr.: 13/1995

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Præsentation af resultater fra parkeringsanalyse i området omkring Louisiana.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I kommunens budget er der afsat et udviklingsbidrag, der har til formål i dialog med lokale virksomheder, eksterne fonde og andre parter, at finde en varig og holdbar løsning på de gener mange borgere i Humlebæk oplever som følge af de tiltagende trafikale parkeringsudfordringer i området.

 

Et af de væsentligste parkeringsudfordringer findes i området omkring Louisiana. Fredensborg kommune fik i 2013 udarbejdet en parkeringsanalyse i området omkring Louisiana. Siden 2013 er besøgstallet til Louisiana steget fra ca. 580.000 besøgende om året til ca. 725.000 i 2015 og ca. 720.000 i 2016.

 

Kommunen har derfor fået udarbejdet en opdateret analyse af parkeringsforholdene i området herunder en vurdering af de muligheder og bindinger, der er for at udvide parkeringsmulighederne i området. Parkeringsanalysen er vedlagt som bilag.

 

Analysen er gennemført over 4 dage i efteråret 2017 - i uge 42 (efterårsferien), og i uge 44 ("normal" uge):

 

Der er i dag 236 parkeringspladser i området omkring Louisiana. På de 4 analysedage har den maksimale efterspørgsel efter parkeringspladser været mellem 310 og 370 pladser på tre af dagene. I forhold til parkeringskapaciteten ved Louisiana (236 pladser) har der således være behov for op til yderligere 134 ekstra p-pladser.

 

Såfremt der fortages skalering af parkeringsbehovet i forhold til de største forekommende besøgstal over 3 timer fra perioden 2011 til 2016 vil parkeringsbehovet være op til 605 pladser svarende til 369 ekstra pladser.

 

I analysen er vurderet en række muligheder for udvidelser af parkeringskapaciteten i området:

 

 • Udbygning af den eksisterende parkeringsplads ved Humlebæk Kro (ca. 60 pladser)

 

 • Etablering af parkeringspladser på boligvejene i boligområdet syd for Louisiana. Her kan tilvejebringes mellem 80 og 145 pladser. Denne mulighed er undersøgt på foranledning af Naturstyrelsen, som har ønsket at få belyst i hvilket omfang de lokale boligveje kan bruges til parkering.

 

 • Etablering af nye parkeringsarealer på markerne ved Krogerupvej, samt ved Hejreskov. Disse vurderes begge at kunne dække det ønskede parkeringsbehov. Ved etablering af parkeringsarealer på  markerne ved Krogerupvej er ligeledes foreslået en parkeringshenvisning, hvor museets gæster via  dynamiske tavler nemt vil kunne finde ledige parkeringspladser.

 

 

Administrationen har tidligere været i dialog med Naturstyrelsen om mulighederne for at øge parkeringskapaciteten ved at anlægge ekstra parkeringspladser nord for Humlebæk kro, ved Hejreskov og på markerne omkring Krogerup. På baggrund af den udvidede analyse genoptages dialogen med Naturstyrelsen om mulighederne for at anlægge yderligere parkeringskapacitet i området.

 

Administrationen anbefaler ikke at boligvejene i området indgår i løsning af parkeringsbehovet. Dels er disse veje indrettet og benyttet som boligveje og ikke som parkeringsgader, dels vil de ikke kunne dække det fulde behov og dels vil det reducere den oplevede tryghed, sikkerhed og rekreative værdi af området.

 

Analysen har endvidere vurderet hvilke transportmidler gæsterne til Louisiana benytter. Analysen viser at ca. 60 % af de besøgende ankommer i bil, og ca. 35 % af de besøgende ankommer med tog. I gennemsnit er der 3 personer pr. bil.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget ser frem til kapacitetsforbedringer og vil fremadrettet prioritere arbejdet hermed.

Kommentar fra Grethe Troensegaard indgik i sagens behandling og bilaget tilknyttes.

Nr.67 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - ITU

Sagsnr.: 18/15852

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2019. Infrastruktur- og Teknikudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart: 17:30

 

Onsdag den 9. januar 2019

Onsdag den 30. januar 2019

Onsdag den 6. marts 2019

Onsdag den 3. april 2019

Tirsdag den 7. maj 2019

Tirsdag den 4. juni 2019

Onsdag den 14. august 2019

Onsdag den 11. september 2019

Onsdag den 9. oktober 2019

Onsdag den 30. oktober 2019

Tirsdag den 3. december 2019

 

Ørige møder i komitéer, råd, nævn, mm., vil blive tilføjet kalenderen når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Kommunikation

Mødedatoerne bliver offentliggjort på www.fredensborg.dk

 

Indstilling

 1. At forslag til mødedatoer godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Mødekalender godkendt.

 

Nr.68 - Trafiksanering på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje

Sagsnr.: 15/1015

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Beslutning om forudsætninger for trafiksanering af Gl. Strandvej i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 4. april 2018 en sag om trafikken på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje.

 

Af sagen fremgik, at der i 2016 blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for beboerne samt vej-og trafik teknikere fra kommunen. Arbejdsgruppen har undersøgt forskellige muligheder for løsning af de oplevede problemer på strækningen. Arbejdet er blandt andet dokumenteret i et notat, som tidligere er blevet fremlagt for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Arbejdsgruppen har designet et forslag til trafikforsøg på strækningen. Forsøget blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30. maj 2017.  Forsøgets 1. etape er gennemført med vejindsnævringer i den nordlige og sydlige ende af strækningen, samt indrykning af sten langs vejen. Forsøgets anden etape omfattede såkaldte forsætninger, som er vejindsnævringer, der placeres skiftevis i hver side af vejen gennem fiskerlejet, kombineret med en anbefalet hastighed på 30 km/t, og eventuelt delvist parkeringsforbud. Etape 2 er ikke gennemført, da beboerne, som er med i arbejdsgruppen, ikke fandt at forsætninger kan udføres i et design, som respekterer områdets karakter.

 

Der har i forløbet været talt om vejlukning eller ensretning, hvilket har forudsat at Helsingør kommune vil kunne bakke op bag en sådan løsning.

 

I brev af 11. juni 2018 til udvalgsformanden for Infrastruktur- og Teknikudvalget, har bestyrelsen for Humlebæk Fiskerleje skrevet, at ”Vi ser nok også at tanken om lukning eller ensretning af vejen, ikke er løsninger der er inden for det opnåelige. Derfor vores forslag om en ”sivegade” der ikke påvirker trafikken fra Helsingør markant”.

 

På denne baggrund er et møde med Helsingør kommune, der ellers var under planlægning, pt. udsat og i stedet foreslås at arbejdsgruppen genoptager arbejdet med udgangspunkt i forslaget fra bestyrelsen. Formanden har desuden bedt administrationen om til udvalgsmødet i august, at beskrive forudsætningerne for en løsning for vejen, samt igangsætte de målinger af trafikken som i sin tid blev udsat efter ønske fra beboerne.

 

Administrationen har efterfølgende haft kontakt til bestyrelsen med henblik på at igangsætte målingerne på vejen.

 

For det videre arbejde er der opstillet følgende muligheder for en løsning som arbejdsgruppen kan arbejde videre med:

 • Der kan arbejdes med virkemidler som kan benyttes enkeltvis eller i en kombination og i overensstemmelse med vejreglerne og færdselsloven. (Eksempler på virkemidler er: fartbegrænsning, ændret afmærkning, fysiske fartdæmpere, parkeringsforbud, ændret belægning, ændret tværprofil mm.). Det er formentlig initiativer, der understøtter begrebet ”sivegade”, der dog ikke er defineret i vejteknisk sammenhæng.

 

 • Løsningen skal overholde vejreglerne og udformes i et design og i materialer, som respekterer områdets arkitektur og karakter.

 

 • Det er ikke umiddelbart muligt på offentlig vej, at fritage beboerne på vejen for parkeringsforbud (et eventuelt parkeringsforbud vil gælde alle – også beboere). 

 

 • Hvis der skal udstedes licens til beboerne i forhold til en parkeringsbegrænsning - som det eksempelvis praktiseres i Gentofte kommune - forudsætter det at kommunen har et parkeringskorps. (Licenser udstedes typisk i form af fritagelse fra en eventuel parkeringsafgift). 

 

 • Det er ikke i modstrid med fredningen, at der parkeres på vejarealet eller at der etableres afmærkning, chikaner eller lignende.  (jf. Fredningsnævnets afgørelse af 8. januar 2017.  Fredningen regulerer ikke den almindelige og sædvanlige udformning af de trafikale, herunder trafiksikkerhedsmæssige, forhold på Gammel Strandvej).

 

 • Såfremt der skal laves forhold som begrænser trafikken på vejen skal Helsingør kommune være indforstået hermed. Det gælder fx lukning, ensretning, væsentlig hastighedsbegrænsning, forbud mod tung trafik, etablering af gågade eller lignende.

 

 • Eventuel kontakt til Helsingør kommune forudsætter, at der er enighed om en løsning, som kan godkendes af beboerne, det politisk fagudvalg i Fredensborg kommune, vejmyndigheden i kommunen og politiet.

 

 • Infrastruktur og Teknikudvalget involveres næste gang når arbejdsgruppen i enighed kan fremlægge en løsning til politisk beslutning.

 

 • Løsningen baseres på et dokumenteret grundlag. Kommunens trafiktællinger anerkendes som udgangspunkt for vurdering af problemernes omfang, for valg af mulige løsninger og som udgangspunkt for en evaluering af eventuelle tiltag. (Der er eksempelvis pt. ikke dokumentation for eventuelle rystelser fra tung trafik).

 

 

Administrationen forslår, at arbejdsgruppen genoptager sit arbejde med udgangspunkt i ovenstående og med henblik på forelæggelse af en løsning for Infrastruktur- og Teknikudvalget. Formålet er som tidligere beskrevet at begrænse generne fra parkering, reducere hastigheden og mængden tung trafik.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At arbejdsgruppen genoptager arbejdet med at udarbejde en løsning for trafikken på Gl. Strandvej med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Administrationens indstilling godkendt. Spørgsmål om parkering på vejarealet skal afklares hos fredningsmyndighederne og arbejdet skal basere sig på tekniske analyser. Udvalget genoptager sagen når processen i arbejdsgruppen er gennemført. I udvalgets sagsbehandling indgik Humlebæk Fiskerlejes brev af 13. august 2018.

 

Nr.69 - Busbetjening af nyt plejecenter

Sagsnr.: 18/13439

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Vurdering af busbetjening af det kommende Pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet den 4. juni 2018 behandlede Infrastruktur- og Teknikudvalget en sag om linjeføring af en busvej til det kommende Pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

 

Udvalget besluttede at anbefale at busbetjening – i stedet for at ske via forbindelse til Teglgårdsvej - sker fra Boserupvej, og at bevillingen benyttes til en vendeplads eller lignende, samt at dette søges indarbejdet i projekteringen. Inden sagen forelægges Byrådet vurderer administrationen dette og andre betjeningsscenarier.

 

På baggrund af denne beslutning har administrationen bedt Movia vurdere forskellige scenarier for busbetjening med den eksisterende buslinje 370, som kører mellem Humlebæk station og Fredensborg station.

 

De undersøgte scenarier er:

 

 • Bus 370 kører hver afgang ad både Teglgårdsvej og Boserupvej
 • Bus 370 kører hver anden afgang ad henholdsvis Teglgårdsvej og Boserupvej
 • Desuden undersøges hvordan den nuværende adgang fra busstoppestedet ved Teglgårdsvej kan optimeres.

 

Scenarierne vurderes i forhold til fordele og ulemper, herunder økonomi, passagerpotentialer, gåafstande mm. I vurderingen indgår desuden, hvorledes busbetjening af Boserupvej vil påvirke bussens overordnede formål som pendlerbus mellem Humlebæk og Fredensborg, samt udkørselsforhold ved Fredensborgvej.

 

Resultaterne forventes at kunne blive præsenteret på udvalgsmøde i efteråret 2018.

 

Administrationen har vurderet at det er muligt at etablere en eventuel vendeplads på det areal som er afgrænset af den eksisterende Langebjergsti, den nyanlagte adgangsvej og parkeringspladsen til Plejecenteret. Administrationen anbefaler i givet fald denne løsning frem for at bussen vender inde på plejecenterets matrikel, da det vil medføre buskørsel på et parkeringsområde med lette trafikanter, og indebære buskørsel på en privat matrikel.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At udvalget tager orienteringen om de undersøgte scenarier til efterretning.
 2. At udvalget anbefaler at en eventuel vendeplads for busser placeres uden for plejecenterets matrikel.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Administrationens indstilling godkendt.

 

Nr.70 - Kommissorium for sammenlignende analyse vedr. model for sortering af husholdningsaffald

Sagsnr.: 11/46843

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Stillingtagen til kommissorium med rammer for ekstern vurdering af optisk sortering og for etablering af beslutningsgrundlag for sorteringsmodel for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen udarbejder kommunen en affaldsplan, der skal revideres mindst hvert 6. år. I gældende affaldsplan, der er udarbejdet i samarbejde med interessentkommunerne i Norfors, udmøntes bl.a. de europæiske og nationale mål på affaldsområdet. I affaldsplanen er der fastsat et mål om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022 (se elektronisk bilag). Det fremgår af affaldsplanen, at der skulle indføres indsamling af flere fraktioner fra hustande i kommunen i perioden frem til medio 2018. Fokus er på sortering af glas, metal, plast, papir og pap.

I forbindelse med behandling af sagen om ”Affaldssortering og genanvendelse af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune” besluttede Byrådet den 18. juni 2018, at udsætte sagen og at Fredensborg Kommune ikke for nuværende går med i den fælleskommunale indsamlingsløsning med kildesortering i 2-kammersbeholdere sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Byrådet ønsker, at der udarbejdes en grundig ekstern vurdering af optisk sortering.

Der ønskes således igangsat et nyt projekt med henblik på en sammenlignende vurdering af en anden løsning, der bygger på optisk sortering, før der træffes beslutning om model for affaldssortering i kommunen.

 

Kommissorium for opgaven

I denne sag fremlægges forslag til kommissorium for analyse vedr. model for sortering af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune (se bilag).

I kommissoriet prioriteres behov og ønsker i forhold til målsætninger for opgaven og de tidsmæssige og økonomiske rammer fastlægges.

Formålet er, at udarbejde en analyse der kan danne grundlag for, at Byrådet i Fredensborg Kommune kan træffe beslutning om model for fremadrettet sortering af genanvendelige fraktioner i husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Modellen skal bidrage til opfyldelse af mål i Fredensborg Kommunens affaldsplan herunder målet om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.  Modellen skal være robust og fremtidssikret.

Der nedsættes en projektgruppe hvis opgave er, at indhente tilbud og samarbejde med de eksterne rådgivere, der er nødvendige for at udføre analyse og vurdering indenfor kommissoriets rammer.

Projektgruppen refererer til direktøren for området og består af centerchef (mødeleder), teamleder og sagsbehandler fra Team Miljø, ledelsesrepræsentant for I/S Norfors, ledelsesrepræsentant for Fredensborg Forsyning A/S samt eksterne rådgivere. Andre ressourcepersoner kan deltage i projektgruppens møder efter behov herunder repræsentanter for evt. mulige samarbejdskommuner/selskaber.

Opgaveløsningen skal overordnet belyse de generelle fordele og ulemper, der må forventes at være af både økonomisk, juridisk, selskabsmæssig, teknologisk, miljø- og servicemæssig karakter. Desuden skal de videre tids- og procesperspektiver vurderes.

Opgaveløsningens temaer fremgår af kommissoriet og omfatter bl.a. tekniske forhold vedr. anlæg, anlægs- og driftsøkonomi, fraktioner, sorteringsrenhed og affaldsstrøm, indretning hos borgeren samt muligheder for samarbejde og konsekvenser ift. selskaber mv. (se bilag).

Sammenfatning og beslutningsoplægget bliver en opsummering af vurdering af optisk sortering sammenlignet med kildesortering i 2-kammersbeholdere og dertilhørende fordele og ulemper i samlet afrapportering af analysen.

Opgaven udbydes og de eksterne rådgivere kan som en del af opgaveløsningen tilrette eller præcisere opgaveløsningen indenfor denne ramme.

 

Samarbejde med andre kommuner og/eller selskaber

Etablering af en optisk posesorteringsordning forudsætter, at der etableres et optisk sorteringsanlæg i Danmark og at Fredensborg Kommune er aktiv medspiller ift. dette. Et sorteringsanlæg vil evt. skulle placeres og bygges i kommunen. Resultaterne af et sorteringsforsøg gennemført i Frederikssund, Halsnæs og Gribskov Kommuner blev præsenteret på Byrådets temamøde d. 25. april 2018.

Som opfølgning på byrådsmødet har borgmesteren skriftligt henvendt sig til borgmestre fra Frederikssund, Halsnæs, Gribskov og Furesø Kommuner med henblik på at få en status på deres valg af affaldssystem, herunder optisk sortering.

Frederikssund og Furesø Kommuner har svaret, at de ikke ønsker at deltage i en udredning vedr. optisk sortering, da denne model ikke indgår som mulighed i det videre arbejde om, hvordan de genanvendelige fraktioner skal indsamles ved husstanden i de to kommuner.

Gribskov Kommune har meddelt, at deres tekniske udvalg tidligere har bedt administrationen om at arbejde videre med at afdække fordele og ulemper ved optisk posesortering, samt at gå i dialog med andre interessenter om muligheden for samarbejde. Dette samarbejde vil kunne hjælpe flere kommuner til at opbygge et solidt vidensgrundlag, inden der træffes endelig beslutning om et konkret system for indsamling af de genanvendelige fraktioner i husholdningsaffaldet.

Der foreligger pt. ikke svar fra Halsnæs Kommune.

Borgmesteren har endvidere meddelt byrådsbeslutningen om ikke for nuværende, at deltage i den fælleskommunale indsamlingsløsning til borgmestrene fra samarbejdskommuner (Allerød, Hørsholm og Rudersdal) samt Norfors.

Bestyrelsen for Norfors har meddelt at man går ud fra, at de fortsatte overvejelser om affaldsindsamlingen ikke teknisk eller økonomisk kommer til at berøre Norfors-samarbejdet, men at betydningen af det udredningsarbejde, som Fredensborg Kommune skal igangsætte nu ikke for nuværende kan vurderes.

Der skal foretages en vurdering af de selskabsmæssige og selskabsøkonomiske konsekvenser af nye samarbejder sat i forhold til Norfors samarbejde om 2-kammer løsning. I dag indsamles husholdningsaffaldet i Fredensborg Kommune af Fredensborg Forsyning og leveres til Norfors, der også leverer fjernvarme til kommunen. Norfors interessentkommuner er Fredensborg, Allerød, Rudersdal, Hørsholm og Helsingør. 19 øvrige kommuner i Region Hovedstaden ejer og leverer affald til Vestforbrænding. Kommunerne har desuden forskellige modeller for indsamling af affaldet.

Som en del af opgaveløsningen søges en afklaring af og indledende dialog med mulige samarbejdspartnere (kommuner/selskaber) om etablering af et fælles optisk sorteringsanlæg. Dette kan eksempelvis ske i K6-samarbejdsregi. Om muligt kan der indledes et samarbejde om opgaveløsningen beskrevet i kommissoriet. Samarbejdet vil udelukkende have afklarende karakter og vil ikke på nogen måde være bindende.

 

Tidsplan og økonomi

Der skal som en del af analysen opstilles overordnede tids- og procesplaner frem mod at sortering af husholdningsaffald kan tilbydes borgere i Fredensborg Kommune.

Tidsplanen for analysen er komprimeret, men sagen forventes at kunne forelægges politisk i Infrastruktur og Teknikudvalget primo 2019 og besluttet i Byrådet på førstkommende møde derefter. Det må forventes at analysen på nogle punkter får en overordnet karakter på grund af en komprimeret tidsplan.

Byrådet har truffet beslutning om, at der afsættes en bevilling på kr. 500.000 til opgaven, hvilket også vil skulle dække projektledelse.

 

Bevilling

Byrådet har afsat en bevilling på kr. 500.000 til denne analyse, jf. Byrådsmøde d. 18. januar 2018, sagsnummer 113.

 

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309, af 18. december 2012, om affald.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

FN’s verdensmål 11 og delmål 11.6’s ambition handler om at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger inden 2030, blandt andet ved at tage fat på en ordentlig affaldshåndtering.

 

Kompetence

Byrådet.

 

Elektroniske bilag

Indstilling

 1. At kommissoriet og rammer for tilbudsindhentning på opgaven til eksterne rådgivere godkendes.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Et flertal anbefaler administrationens indstilling.

For stemte 4: O, A, I, Lars Egedal (V)

Imod stemte 2: B, Thomas Elgaard (V) idet de ikke ønsker en udsættelse, da yderligere eksterne undersøgelser vil være en ikke optimal anvendelse af borgernes penge og da sagen er belyst tilstrækkeligt og klar til beslutning og man ønsker at indgår i den fælleskommunale indsamlingsløsning som anbefalet af de øvrige Norfors-kommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Udvalget havde til sagens behandling modtaget supplerende oplysninger, notat fra Vestforbrænding ”Systemløsninger Kommunal Affaldsindsamling”.

 

Nr.71 - Anlægsregnskab for Kabellægning gammel Karlebo Kommune

Sagsnr.: 10/6964

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Kabellægning gammel Karlebo kommune.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab for anlægsprojektet XA-0060103022 Kabellægning gammel Karlebo kommune  fremgår af tabellen herunder.
 

 

Brutto

Netto

Udgift

Indtægt

 

Rådighedsbeløb i alt

4.000.000

0

4.000.000

Afholdte udgifter i alt

3.984.666

0

3.984.666

Regnskab (+ mindreforbrug - Merforbrug)

15.334

0

15.334

 

Som det fremgår af tabellen udviser anlægsprojektet et mindreforbrug på
15.334kr. som foreslås tilført kassen ved den kommende budgetrevision.

 

Bevillingen blev givet som Fredensborg Kommunes bidrag til modernisering af det af Dong Energy A/S (nu Ørsted) ejede belysningsanlæg i 2009.

Projektet har omfattet kabellægning (nedgravning) af luftbårne ledninger til forsyning af lysmaster, samt en modernisering af dele af vejbelysningen i forbindelse hermed. Som en del af moderniseringen blev der blandt andet monteret Smart light i hvert af de udskiftede armaturer, hvilket muliggør en bedre overvågning og styring af det enkelte armatur.

 

Hovedparten af anlægsbevillingen blev anvendt i 2009 og 2010. Der har i 2014 – 2016 været et mindre supplerende forbrug til en række opfølgende arbejder. Med beslutning i sagen kan anlægskontoen lukkes.

 

Kommunens udgift til projektet har medført en reduktion af tilbagekøbsprisen i forbindelse med kommunens tilbagekøb af gadebelysningen som gennemføres pr. 1. juli 2018.

 

Bevilling

De bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres i forbindelse med den førstkommende Budgetrevision.

 

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

 

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At regnskabet godkendes.
 2. At de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i den kommende budgetrevision.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

Nr.72 - Orientering om Kommunernes Trafiktest 2018

Sagsnr.: 18/16104

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om resultat af Kommunernes Trafiktest 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Rådet for Sikker Trafik gennemfører hvert år Kommunernes Trafiktest, der har til formål at understøtte kommunernes indsats i forhold til trafiksikkerhed og børn og unges trafikvaner.

Trafiktesten er internetbaseret, og administrationen har svaret på spørgsmål vedrørende:

 • Samarbejde mellem skoler, vejmyndighed, skoleforvaltning og det lokale politi vedrørende færdselspræventive indsatser.
 • Trafiksikkerhedsplan for kommunen.
 • Trafikundervisning på skolerne, herunder Sikker Trafik LIVE ambassadører, cyklistprøver og gåprøver.
 • Rammer for børn og unges transportvaner
 • Trafikpolitik på skoler
 • Dialog med Lokalrådet vedrørende sikker trafik
 • Indsatser i kommunen, der er med til at skabe fremtidens sikre trafikanter 

Rådet for Sikker Trafik vurderer, at der i højere grad bliver arbejdet struktureret med at skabe de bedste rammer for sikker trafik og trafiksikker adfærd blandt børn og unge i landets kommuner. Det er en medvirkende årsag til at det går bedre med trafiksikkerheden i hele landet.

I testen kan man få mellem 0 og 100 point.

 

Årets resultat for Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune har fået 85 point og er blevet tildelt en guldhjelm, som betyder at kommunen er med i en ’guldliga’ for kommuner der scorer 80 point og derover i testen. Det er et rigtig flot resultat, og det er en fremgang i forhold til 2017, hvor kommunen fik 76 point.

Fredensborg Kommune ligger rigtig godt, men disse indsatser ville medføre en højere score:

 • Et samarbejde med Lokalrådet om sikker trafik blandt børn og unge.
 • Flere klasser, der gennemfører Gåprøven i 0. – 1. klasse.
 • Flere indsatser på daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser vedrørende sikker trafik, trafikalt adfærd og transportvaner.

Administrationens arbejde med trafiksikkerhed i relation til børn og unge er forankret i kommunens Mobilitets- og Infrastrukturstrategi. Administrationen vil fortsat arbejde for et tæt samarbejde mellem skoler, politi, vejmyndighed og øvrige kommuner for at øge trafiksikkerheden for børn og unge, samt skabe en bedre bevidsthed om sikker trafikalt adfærd gennem indsatser, kampagner og trafikundervisning.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.73 - Orientering om håndtering af beplantning langs vejene

Sagsnr.: 18/16391

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om håndtering af beplantning langs vejene i kommunen

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Infrastruktur- og Teknikudvalget har på møde d. 4. juni 2018 bedt om en orientering om kommunens håndtering af beplantning langs vejene.

 

Sagsfremstilling

Der skal være fri passage og gode oversigtsforhold ud mod veje, offentlige stier og fortov, hvilket øger trafiksikkerheden for alle typer af trafikanter.

 

Administrationen er ansvarlig for håndhævelse af grundejeres beskæringspligt på offentlige veje jf. vejlovens § 87 og på privat fællesveje i byzone jf. privatvejlovens §61. På privat fællesveje i landområder og på privatveje er der ingen specifik bestemmelse ift. grundejerens beskæringspligt.

 

Beplantningen skal holdes inden på egen matrikel, men må rage ud over vejarealet hvis de rette afstandskrav følges:

 

 • Hæk skal holdes bag skel
 • Beplantning langs matrikelgrænse må række ud over fortov/græsrabat, hvis frihøjden er min 2,75 meter.
 • Gadelamper og skilte skal holdes fri for beplantning.
 • Grene skal beskæres min. 4,20 meter over kørebane.

 

Se nedenstående principskitse for afstandskrav og frihøjder:

 

Det er grundejeren, der har pligt til at holde og beskære sin beplantning i overensstemmelse med ovenstående.

 

Kommunale arealer

På kommunale arealer er det Nordsjællands Park og Vej (NSPV), der har beskæringspligten. NSPVs konkrete ydelse i forhold til beskæring på kommunale arealer fremgår af driftsaftalen.

 

Borgere kan altid bruge kommunens ’giv et tip’ løsning for at anmelde beplantning der er til gene for færdslen. Det er NSPV, der behandler de indkomne tip.

 

Private arealer 

For at gøre grundejere opmærksomme på deres beskæringspligt, gennemfører administrationen følgende forebyggende tiltag:

 • Annonce i avisen om beskæringsregler
 • Information på kommunens hjemmeside om reglerne for beskæring af beplantning med en illustrativ tegning.
 • ”Servicemeddelelse” til kommunens Landsbylaug er et nyt tiltag. Servicemeddelelsen opfordrer grundejere til at gennemgå deres beplantning for at sikre, at den ikke er til gene for færdslen. 

 

Hvis en grundejer på offentlig vej eller på privat fællesvej i byzone ikke opfylder sin forpligtelse, kan vejmyndigheden (kommunen) give grundejeren påbud om at beskære, og i sidste ende lade beskæringen udføre for grundejerens regning.

 

Kommunen foretager ikke systematisk, opsøgende indsats i relation til håndhævelse af beskæring og beplantning på private arealer. Påbud gives i de tilfælde hvor beplantningen er til fare for trafiksikkerheden.

 

Administrationen konstaterer typisk uhensigtsmæssig beplantning på baggrund af henvendelser og observationer fra NSPV, borgere og trafikanter eller ved egen kørsel i kommunen.

 

Når en henvendelse modtages foretager administrationen besigtigelse og vurderer, hvorvidt beplantningen trænger til beskæring. Drejer henvendelsen sig om beplantning langs kommunale arealer anmodes NSPV om at beskære beplantningen.

 

Hvis det drejer sig om private arealer langs veje, sender NSPV en henvendelse til grundejer og beder dem om at beskære deres beplantning jf. lovgivning. Der benyttes en standardblanket med en kort individuel tekst med mere detaljeret beskrivelse af problemet. Grundejer har herefter 14 hverdage til at få beskåret beplantningen tilfredsstillende. Er beplantningen ikke beskåret tilfredsstillende efter tidsfristens udløb sender administrationen et påbud til grundejer, som giver dem yderligere 7 hverdage til at beskære beplantningen. Er beplantningen ikke beskåret tilfredsstillende efter denne tidsfrist kan administrationen bede NSPV om, at beskære beplantningen på grundejers regning.

 

NSPV udsendte 59 beskæringssedler i 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning. NSPV opfordres til indskærpet opmærksomhed på problemet. Der udsendes en pressemeddelelse samt opslag på facebook om grundejernes pligter og rettigheder.

Kommentar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling og bilaget tilknyttes.

 

 

Nr.74 - Orientering om analyse af Kystbanen

Sagsnr.: 18/17636

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om Transportministeriets analyse af Kystbanen

Sagsfremstilling og økonomi

Den 11. juni 2018 afholdt Borgmestrene fra Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby og Gentofte, samt Regionsrådsformanden møde med Transportministeren om forholdene på Kystbanen.

 

Resultatet af mødet er en beslutning om at der i regi af Transportministeriet og med ekstern assistance, udarbejdes af en analyse. Analysen skal skabe grundlag for den videre drøftelse af, hvilke muligheder der bør ses på for at forbedre punktligheden på Kystbanen.

 

Som opfølgning på mødet og de synspunkter som blev fremført, har Transportministeriet udarbejdet et kommissorium for analysen. Kommissoriet er vedlagt sagen som bilag.

 

Analysen forventes afsluttet i november 2018. Transportministeren vil til den tid invitere borgmestrene til en gennemgang af resultaterne og en drøftelse af de videre skridt.

 

Kommunerne har mulighed for at komme med eventuelle faglige input til analysen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.75 - Sager på vej per 15. august 2018

Sagsnr.: 18/3066

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 

 • A6-analysen
 • Skiltning i Fredensborg By - parkeringspladser og busholdepladser
 • Busbetjening af nyt plejecenter
 • Sortering af husholdningsaffald

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.76 - Orientering per 15. august 2018

Sagsnr.: 18/1609

 
Carsten Nielsen (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Trafiksikkerhedsinspektion

Udvalget blev kort orienteret om trafiksikkerhedsinspektion på trafikvejene, som er en af indsatserne i Handlingsplanen for Mobilitet og Infrastruktur 2018 – 2021. Indsatsen er forholdsvis begrænset i 2018 og 2019, hvor der er afsat 0,1 mio. kr. om året, men indsatsen øges i 2020 og 2021, hvor der er afsat 0,6 mio. kr. om året. Trafiksikkerhedsinspektion går ud på at gennemgå vejene systematisk for at afdække faktorer, som kan udgøre en potentiel trafiksikkerhedsrisiko. Hastighedsgrænser, oversigt, faste genstande, vil typisk være elementer som vil kunne indgå i en trafiksikkerhedsinspektion. Planen er at Kongevejen/Fredensborg Kongevej mellem Kokkedal og Fredensborg indgår som den første strækning indsatsen. Denne første strækning vil udgøre en pilotindsats i forhold til metode, mulige tiltag mm.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.77 - Sager behandlet på lukket møde den 15. august 2018

Sagsnr.: 18/15095

 
Carsten Nielsen (A)

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 79 ”Optisk sortering - valg af ekstern rådgiver

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Anbefaler administrationens indstilling.

 

Nr.78 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Dagsordenen godkendt.