Nr.74 - Orientering om analyse af Kystbanen

Sagsnr.: 18/17636

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om Transportministeriets analyse af Kystbanen

Sagsfremstilling og økonomi

Den 11. juni 2018 afholdt Borgmestrene fra Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby og Gentofte, samt Regionsrådsformanden møde med Transportministeren om forholdene på Kystbanen.

 

Resultatet af mødet er en beslutning om at der i regi af Transportministeriet og med ekstern assistance, udarbejdes af en analyse. Analysen skal skabe grundlag for den videre drøftelse af, hvilke muligheder der bør ses på for at forbedre punktligheden på Kystbanen.

 

Som opfølgning på mødet og de synspunkter som blev fremført, har Transportministeriet udarbejdet et kommissorium for analysen. Kommissoriet er vedlagt sagen som bilag.

 

Analysen forventes afsluttet i november 2018. Transportministeren vil til den tid invitere borgmestrene til en gennemgang af resultaterne og en drøftelse af de videre skridt.

 

Kommunerne har mulighed for at komme med eventuelle faglige input til analysen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.