Nr.73 - Orientering om håndtering af beplantning langs vejene

Sagsnr.: 18/16391

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om håndtering af beplantning langs vejene i kommunen

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Infrastruktur- og Teknikudvalget har på møde d. 4. juni 2018 bedt om en orientering om kommunens håndtering af beplantning langs vejene.

 

Sagsfremstilling

Der skal være fri passage og gode oversigtsforhold ud mod veje, offentlige stier og fortov, hvilket øger trafiksikkerheden for alle typer af trafikanter.

 

Administrationen er ansvarlig for håndhævelse af grundejeres beskæringspligt på offentlige veje jf. vejlovens § 87 og på privat fællesveje i byzone jf. privatvejlovens §61. På privat fællesveje i landområder og på privatveje er der ingen specifik bestemmelse ift. grundejerens beskæringspligt.

 

Beplantningen skal holdes inden på egen matrikel, men må rage ud over vejarealet hvis de rette afstandskrav følges:

 

  • Hæk skal holdes bag skel
  • Beplantning langs matrikelgrænse må række ud over fortov/græsrabat, hvis frihøjden er min 2,75 meter.
  • Gadelamper og skilte skal holdes fri for beplantning.
  • Grene skal beskæres min. 4,20 meter over kørebane.

 

Se nedenstående principskitse for afstandskrav og frihøjder:

 

Det er grundejeren, der har pligt til at holde og beskære sin beplantning i overensstemmelse med ovenstående.

 

Kommunale arealer

På kommunale arealer er det Nordsjællands Park og Vej (NSPV), der har beskæringspligten. NSPVs konkrete ydelse i forhold til beskæring på kommunale arealer fremgår af driftsaftalen.

 

Borgere kan altid bruge kommunens ’giv et tip’ løsning for at anmelde beplantning der er til gene for færdslen. Det er NSPV, der behandler de indkomne tip.

 

Private arealer 

For at gøre grundejere opmærksomme på deres beskæringspligt, gennemfører administrationen følgende forebyggende tiltag:

  • Annonce i avisen om beskæringsregler
  • Information på kommunens hjemmeside om reglerne for beskæring af beplantning med en illustrativ tegning.
  • ”Servicemeddelelse” til kommunens Landsbylaug er et nyt tiltag. Servicemeddelelsen opfordrer grundejere til at gennemgå deres beplantning for at sikre, at den ikke er til gene for færdslen. 

 

Hvis en grundejer på offentlig vej eller på privat fællesvej i byzone ikke opfylder sin forpligtelse, kan vejmyndigheden (kommunen) give grundejeren påbud om at beskære, og i sidste ende lade beskæringen udføre for grundejerens regning.

 

Kommunen foretager ikke systematisk, opsøgende indsats i relation til håndhævelse af beskæring og beplantning på private arealer. Påbud gives i de tilfælde hvor beplantningen er til fare for trafiksikkerheden.

 

Administrationen konstaterer typisk uhensigtsmæssig beplantning på baggrund af henvendelser og observationer fra NSPV, borgere og trafikanter eller ved egen kørsel i kommunen.

 

Når en henvendelse modtages foretager administrationen besigtigelse og vurderer, hvorvidt beplantningen trænger til beskæring. Drejer henvendelsen sig om beplantning langs kommunale arealer anmodes NSPV om at beskære beplantningen.

 

Hvis det drejer sig om private arealer langs veje, sender NSPV en henvendelse til grundejer og beder dem om at beskære deres beplantning jf. lovgivning. Der benyttes en standardblanket med en kort individuel tekst med mere detaljeret beskrivelse af problemet. Grundejer har herefter 14 hverdage til at få beskåret beplantningen tilfredsstillende. Er beplantningen ikke beskåret tilfredsstillende efter tidsfristens udløb sender administrationen et påbud til grundejer, som giver dem yderligere 7 hverdage til at beskære beplantningen. Er beplantningen ikke beskåret tilfredsstillende efter denne tidsfrist kan administrationen bede NSPV om, at beskære beplantningen på grundejers regning.

 

NSPV udsendte 59 beskæringssedler i 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Orienteringen tages til efterretning. NSPV opfordres til indskærpet opmærksomhed på problemet. Der udsendes en pressemeddelelse samt opslag på facebook om grundejernes pligter og rettigheder.

Kommentar fra Seniorrådet indgik i sagens behandling og bilaget tilknyttes.