Nr.68 - Trafiksanering på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje

Sagsnr.: 15/1015

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Beslutning om forudsætninger for trafiksanering af Gl. Strandvej i Humlebæk.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Infrastruktur- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 4. april 2018 en sag om trafikken på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje.

 

Af sagen fremgik, at der i 2016 blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for beboerne samt vej-og trafik teknikere fra kommunen. Arbejdsgruppen har undersøgt forskellige muligheder for løsning af de oplevede problemer på strækningen. Arbejdet er blandt andet dokumenteret i et notat, som tidligere er blevet fremlagt for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Arbejdsgruppen har designet et forslag til trafikforsøg på strækningen. Forsøget blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30. maj 2017.  Forsøgets 1. etape er gennemført med vejindsnævringer i den nordlige og sydlige ende af strækningen, samt indrykning af sten langs vejen. Forsøgets anden etape omfattede såkaldte forsætninger, som er vejindsnævringer, der placeres skiftevis i hver side af vejen gennem fiskerlejet, kombineret med en anbefalet hastighed på 30 km/t, og eventuelt delvist parkeringsforbud. Etape 2 er ikke gennemført, da beboerne, som er med i arbejdsgruppen, ikke fandt at forsætninger kan udføres i et design, som respekterer områdets karakter.

 

Der har i forløbet været talt om vejlukning eller ensretning, hvilket har forudsat at Helsingør kommune vil kunne bakke op bag en sådan løsning.

 

I brev af 11. juni 2018 til udvalgsformanden for Infrastruktur- og Teknikudvalget, har bestyrelsen for Humlebæk Fiskerleje skrevet, at ”Vi ser nok også at tanken om lukning eller ensretning af vejen, ikke er løsninger der er inden for det opnåelige. Derfor vores forslag om en ”sivegade” der ikke påvirker trafikken fra Helsingør markant”.

 

På denne baggrund er et møde med Helsingør kommune, der ellers var under planlægning, pt. udsat og i stedet foreslås at arbejdsgruppen genoptager arbejdet med udgangspunkt i forslaget fra bestyrelsen. Formanden har desuden bedt administrationen om til udvalgsmødet i august, at beskrive forudsætningerne for en løsning for vejen, samt igangsætte de målinger af trafikken som i sin tid blev udsat efter ønske fra beboerne.

 

Administrationen har efterfølgende haft kontakt til bestyrelsen med henblik på at igangsætte målingerne på vejen.

 

For det videre arbejde er der opstillet følgende muligheder for en løsning som arbejdsgruppen kan arbejde videre med:

  • Der kan arbejdes med virkemidler som kan benyttes enkeltvis eller i en kombination og i overensstemmelse med vejreglerne og færdselsloven. (Eksempler på virkemidler er: fartbegrænsning, ændret afmærkning, fysiske fartdæmpere, parkeringsforbud, ændret belægning, ændret tværprofil mm.). Det er formentlig initiativer, der understøtter begrebet ”sivegade”, der dog ikke er defineret i vejteknisk sammenhæng.

 

  • Løsningen skal overholde vejreglerne og udformes i et design og i materialer, som respekterer områdets arkitektur og karakter.

 

  • Det er ikke umiddelbart muligt på offentlig vej, at fritage beboerne på vejen for parkeringsforbud (et eventuelt parkeringsforbud vil gælde alle – også beboere). 

 

  • Hvis der skal udstedes licens til beboerne i forhold til en parkeringsbegrænsning - som det eksempelvis praktiseres i Gentofte kommune - forudsætter det at kommunen har et parkeringskorps. (Licenser udstedes typisk i form af fritagelse fra en eventuel parkeringsafgift). 

 

  • Det er ikke i modstrid med fredningen, at der parkeres på vejarealet eller at der etableres afmærkning, chikaner eller lignende.  (jf. Fredningsnævnets afgørelse af 8. januar 2017.  Fredningen regulerer ikke den almindelige og sædvanlige udformning af de trafikale, herunder trafiksikkerhedsmæssige, forhold på Gammel Strandvej).

 

  • Såfremt der skal laves forhold som begrænser trafikken på vejen skal Helsingør kommune være indforstået hermed. Det gælder fx lukning, ensretning, væsentlig hastighedsbegrænsning, forbud mod tung trafik, etablering af gågade eller lignende.

 

  • Eventuel kontakt til Helsingør kommune forudsætter, at der er enighed om en løsning, som kan godkendes af beboerne, det politisk fagudvalg i Fredensborg kommune, vejmyndigheden i kommunen og politiet.

 

  • Infrastruktur og Teknikudvalget involveres næste gang når arbejdsgruppen i enighed kan fremlægge en løsning til politisk beslutning.

 

  • Løsningen baseres på et dokumenteret grundlag. Kommunens trafiktællinger anerkendes som udgangspunkt for vurdering af problemernes omfang, for valg af mulige løsninger og som udgangspunkt for en evaluering af eventuelle tiltag. (Der er eksempelvis pt. ikke dokumentation for eventuelle rystelser fra tung trafik).

 

 

Administrationen forslår, at arbejdsgruppen genoptager sit arbejde med udgangspunkt i ovenstående og med henblik på forelæggelse af en løsning for Infrastruktur- og Teknikudvalget. Formålet er som tidligere beskrevet at begrænse generne fra parkering, reducere hastigheden og mængden tung trafik.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Indstilling

  1. At arbejdsgruppen genoptager arbejdet med at udarbejde en løsning for trafikken på Gl. Strandvej med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 15-08-2018

Administrationens indstilling godkendt. Spørgsmål om parkering på vejarealet skal afklares hos fredningsmyndighederne og arbejdet skal basere sig på tekniske analyser. Udvalget genoptager sagen når processen i arbejdsgruppen er gennemført. I udvalgets sagsbehandling indgik Humlebæk Fiskerlejes brev af 13. august 2018.