04-04-2018 kl. 17:30
Lilletrommen

Medlemmer

Freja Brabæk Kristensen (O)

Carsten Nielsen (A)

Cømert Sonsuz (A)

Lars Simonsen (B)

Charlotte Bie (I)

Lars Egedal (V)

Thomas Elgaard (V)

Afbud

Ingen

Nr.32 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Dagsordenen godkendt. Charlotte Bie (I) tiltrådte under behandling af sag 36

Nr.33 - Træffetid

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Ingen mødt.

Nr.34 - Takst for opsætning af mobilmast på vejareal

Sagsnr.: 18/3931

 

Beslutningstema

Infrastruktur- og Teknikudvalget forelægges en sag om en nedjustering af taksten for råden over vejareal til digital infrastruktur.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Den 20. april 2015 tilsluttede Økonomiudvalget sig en indstilling fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget om, at taksten for opsætning af mobilmaster og teknikskabe på vejareal følger kommunes takster for leje af kommunale ejendomme til samme formål.

 

Benyttelse af vejareal til varige eller midlertidige anlæg er reguleret i Lov om offentlige veje § 80, som også giver kommunen mulighed for at kræve en leje for at stille kommunens areal til rådighed for master og de teknikskabe, der servicerer mastens udstyr.

 

Den 20. november 2017 besluttede Økonomiudvalget at nedsætte den gældende leje for opsætning af master på kommunale arealer fra 35.000 kr./år (2014-priser) til i stedet fra og med 1.1.2018 at tage udgangspunkt i SKATS offentlige vurdering af den pågældende matrikel, hvor arealet er beliggende (se link til sagen nedenfor). Samtidig besluttede Økonomiudvalget, at lejen fra 1.1.2019 reguleres med nettoprisindekset, dog maksimalt med 2½ pct, og at uopsigelighedsperioden ændres fra 5 til 10 år. Hvis arealet ikke er selvstændigt vurderet – eksempelvis i forbindelse med udstykning – fastsættes værdien som en gennemsnitsværdi af den offentlige vurdering af de nærmest omliggende arealer. Økonomiudvalgets beslutning omhandlede ikke udleje af vejareal.

 

Mobilselskaberne havde i en lang periode forud for Økonomiudvalgets beslutning den 20. november 2017 været tilbageholdne med at udbygge mobilnettet i kommunen, primært som følge af kommunens lejepriser. Mobilselskaberne var dog indstillet på at committe sig til at investere i den digitale infrastruktur i kommunen, forudsat at kommunen ville nedjustere lejeniveauet, således at der tages udgangspunkt i SKATS offentlige vurdering.

 

Administrationen anbefaler, at taksten for udleje af vejareal til digital infrastruktur også nedsættes, så der tages udgangspunkt i SKATS offentlige vurdering af de nærmest omliggende arealer. Vejarealer er altid i sig selv vurderet til 0 kr. Det anbefales videre, at lejen nettopristalsreguleres, dog maksimalt med 2½ pct.

 

Administrationen kan ved en godkendelse af opsætningen af en mobilmast stille vilkår, så længe disse begrundes i trafiksikkerhed, fremkommelighed eller vejarealets benyttelse til vejformål. Administrationen vil i forbindelse med en eventuel godkendelse stille krav om, at masten skal fjernes med en frist på 6 måneder, hvis arealet skal bruges til vejformål. Hvis vejtekniske forhold gør det nødvendigt, at en mobilmast kan fjernes hurtigere fra et vejareal, kan administrationen fastsætte en kortere frist i den konkrete sag.

 

Efter administrationens opfattelse bør opsætning af digital infrastruktur på vejareal også have undtagelsens karakter, således at der så vidt muligt skal findes en placering på ikke-vejarealer.

 

Der er endnu ikke placeret mobilmaster på vejareal i kommunen, idet mobilselskaberne har fundet det for dyrt med en leje på over 35.000 kr./år, når de samtidig kan blive pålagt at fjerne masten igen med 3 måneders varsel. Det koster omkring 1 mio. kr. at etablere en mobilmast.

 

Lejeberegning:

Fastsættelse  af lejen tager udgangspunkt i SKATS offentlige vurdering af de nærmest omliggende arealer.

 

Den årlige lejeberegnes på baggrund af vurderingen:

8,5 % af værdien

1.500 kr. til kommunens administration af lejeaftalen

Eksempel:

Grundværdi 5.197.900 – grundareal 24.094 m2.

Kvadratmeterpris: 215,73 kr./m2

8,5 % heraf:  18,34 kr./m2

Areal til mast og teknikrum: 50m2 x 18,34 kr./m2 = 917 kr./år

+ administrationsgebyr 1.500 kr.

Samlet årlig leje 2.417 kr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 80.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

Elektroniske bilag

Link til Økonomiudvalgets behandling af prispolitikken den 20 november 2017. Sagen er efterfølgende blevet åbnet klik her.

 

Indstilling

 1. At taksten for råden over vejareal til digital infrastruktur nedjusteres, så der tages udgangspunkt i gennemsnitsværdien af den offentlige vurdering af de nærmest omliggende arealer
 2. At lejen nettopristalsreguleres, dog med maksimalt 2½ pct.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Godkender administrationens indstilling.

 

Nr.35 - Orientering om Trafik8

Sagsnr.: 18/4919

 

Beslutningstema

Orientering om afholdelse af trafiksikkerhedsdagen Trafik8 for kommunens 8. klasser

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg kommune gennemfører årligt en række målrettede trafiksikkerhedskampagner og indsatser sammen med kommunens skoler, Nordsjællands Politi og nabokommunerne. Kampagnerne har til formål at forbedre trafiksikkerheden ved at påvirke viden, holdning og adfærd i trafikken.

 

En del af indsatsen vedrører kampagner til eleverne i kommunens skoler, og indgår som en del af den obligatoriske undervisning om færdselssikkerhed.

 

De sidste mange år er der lavet cyklistprøver i 3. og 6. klasserne, og som resultat af et målrettet arbejde, deltager alle kommunens skoler hvert år i disse. Der har dog manglet et konkret tilbud til udskolingen, og derfor udviklede trafikafdelingen sidste år indsatsen Trafik8, som er et tilbud til elever i 8. klasse.

 

Indsatsen er udviklet i et samarbejde mellem Helsingør og Fredensborg Kommuners vejforvaltninger og ungdomsskoler, samt Helsingør Beredskab og Nordsjællands Politi.

 

Formålet med Trafik8 er at forebygge risikoadfærd i trafikken for unge på en sjov, udfordrende og lærerig dag væk fra klasselokalet. I 2017 deltog 950 elever i arrangementet som fik mange positive tilbagemeldinger fra både elever, lærere og forældre.

 

Trafik8 afholdes for anden gang d. 26. april 2018 kl. 8.30-15.00 på Kulturværftet i Helsingør.

 

Arrangementet har fokus på risikoadfærd i trafikken, og på dagen vil eleverne blandt andet:  

-         Opleve en rekonstruktion af en trafikulykke udført af Nordsjællands Politi, Helsingør Beredskab og Akutberedskabet fra Region H.

-         Opleve hvordan det er at være fuld i trafikken

-         Møde en trafikambassadør fra Rådet for Sikker Trafik, der selv har været involveret i en trafikulykke

-         Afprøve førstehjælpsevner og se hvordan brandbiler og ambulancer fungerer

-         Have dialog med politi, brandvæsen og ambulancereddere om trafik og adfærd i trafikken

-         Blive klogere på regler for knallertkørsel og kørekort til 17 årige

 

Eleverne er inddelt i hold, og der vil være en blanding af oplæg, fremvisning, dialog og boder, hvor eleverne selv kan prøve forskellige ting. Der er lagt vægt på, at eleverne får en sjov, udfordrende og inspirerende dag, hvor de undervises i trafiksikkerhed – især med vægt på trafikalt adfærd, risikoforståelse, uopmærksomhed og færdselsregler.

 

Trafik8 er en del af indsats 2.1. om færdselspræventivt arbejde for børn og unge i Handlingsplan for Mobilitet og Infrastruktur 2018-2021. Afholdelse af arrangementet finansieres inden for driftsbevillingen på politikområde 3, Veje og Trafik.

 

På møde den 15. august 2017 besluttede det daværende Plan-, Miljø- og Klimaudvalg, at indsatserne ”Analyse af A6” og ”Kapacitetsforbedringer i kryds” skulle prioriteres højere end indsatserne med kampagner mm. De to højt prioriterede indsatser er nu igangsat efter beslutning i infrastruktur og Teknikudvalget den 28. februar, og kampagneindsatserne gennemføres derfor som beskrevet i handlingsplanen inden for eksisterende ramme af Politikområde 3.

 

 

Til dokumentation af dagen blev der optaget en video fra afholdelsen i 2017. Videoen viser stemningen fra dagen og kan ses via linket www.youtube.com/watch?v=D3sMohtb4ZI

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Nr.36 - Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje

Sagsnr.: 15/1015

 

Beslutningstema

Status for projekt på Gl. Strandvej i Humlebæk fiskerleje, samt stillingtagen til sagens videre forløb.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Trafikken og mulige foranstaltninger på Gl. Strandvej igennem Humlebæk fiskerleje, har været behandlet flere gange i det tidligere Plan-, Miljø og Klimaudvalg. Seneste behandling var på mødet den 30. november 2017. Sagen er med seneste styrelsesvedtægt overgået til Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Baggrunden for er, at beboerneder bor langs vejen, oplever at bilister kører for stærkt, og at der gennemkørende og tung trafik. Desuden opleves problemer med parkede biler, særligt i weekenderne når der er store udstillinger på Louisiana.

Vurdering af trafikken på strækningen

Kommunens tællinger fra 2015 viser, at der kører ca. 650 biler på vejen i døgnet. Vejen er dermed blandt de mindre belaste de veje i kommunen.

 

Gennemsnitshastigheden er målt til 32 km/t og er dermed lavere end den nuværende hastighedsskiltning på 40 km/t. Lastbiler/busser udgør 2 - 4% af den samlede trafik. Trafikken er dermed inden for vejreglernes acceptable grænse for veje af denne type. Der er ikke noget der tyder på at vejen bliver brugt til smutvejskørsel som alternativ til Humlebæk Strandvej.

 

Administrationen har tilbudt at lave nye målinger på strækningen, men det afventer den igangværende ombygning på Humlebæk Strandvej.

 

For så vidt angår parkering er der konstateret betydelig parkering i den østlige vejside, især i weekenden, når der er store udstillinger på Louisiana. Beboerne benytter også vejen til parkering.

 

Der pågår et analysearbejde vedrørende mulighederne for at udvide parkeringsudbuddet omkring Louisiana. Dette arbejde fremsættes til særskilt politisk behandling.

 

En arbejdsgruppe med deltagelse af beboere fra området.

Kommunen og beboerne nedsatte i 2016 en arbejdsgruppe med repræsentanter for beboerne og teknikere fra kommunen. Arbejdsgruppen har undersøgt mange forskellige muligheder for løsning af de oplevede problemer på strækningen. Arbejdet er blandt andet dokumenteret i et notat, som tidligere er blevet fremlagt for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Der er i samarbejde med borgerne designet et trafikforsøg på strækningen. Forsøget blev vedtaget af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30. maj 2017. 

 

Forsøgets 1. etape indeholder vejindsnævringer i den nordlige og sydlige ende af strækningen, samt indrykning af sten langs vejen. Etape 1 er gennemført.

 

Forsøgets etape 2 indeholder såkaldte forsætninger, som er vejindsnævringer, der placeres skiftevis i hver side af vejen gennem fiskerlejet, kombineret med en anbefalet hastighed på 30 km/t, og eventuelt delvist parkeringsforbud. Etape 2 er ikke gennemført, da beboerne, som er med i arbejdsgruppen, ikke mener at forsætninger kan udføres i et design, som respekterer områdets karakter.

 

Forslag til løsninger

 

Forsætninger

Det er administrationens vurdering, at realisering af etape 2, med forsætninger, som placeres skiftevis i højre og venstre side af vejen, både vil begrænse mulighederne for parkering og reducere bilernes hastighed, hvilket vil gøre strækningen mindre attraktivt for eventuel gennemkørende trafik. Etablering af forsætninger vil ikke være i modstrid med fredningen i området.

 

Hvis forsætningerne suppleres af et eventuelt parkeringsforbud, vil det i givet fald også gælde for beboerne på vejen. Eventuelt parkeringsforbud kan derfor afvente virkningen af forsætningerne.

 

Lukning af vejen

Beboerne har foreslået at vejen lukkes eller ensrettes. Dette har været undersøgt med Helsingør kommune, som er part i sagen, da vejen krydser kommunegrænsen, og som derfor jf. vejloven, skal være indforstået hermed.

 

I Helsingør kommune er sagsbehandlingen på dette område delegeret til administrationen, som har følgende bemærkninger til forespørgslen om lukning eller ensretning:

 

 • Indkørselsforbud for trafikken i nordgående retning på Gl. Strandvej vil ændre markant på rutevalget for alle beboere med adresse på Gl. Strandvej, herunder også beboere i Helsingør Kommune. For personer som kommer fra syd, vil der dagligt være tale om omvejskørsel på op til flere kilometer.
 • Indkørselsforbud er et forkert redskab at benytte, når det primært er parkering langs Gl. Strandvej, som er udfordringen.
 • Indkørselsforbud kan afstedkomme frustration hos både beboerne på gl. Strandvej og beboerne i Helsingør Kommune over gentagne overtrædelser af forbuddet. Det vil være et forbud, som politiet reelt ikke har mulighed for at kontrollere.
 • Anvendelse af indkørselsforbud står ikke mål med det problem der ønskes løst. Hvis denne type forbud kan bruges på Gl. Strandvej – kan skiltningen sættes op alle vores kystnære veje, hvilket ikke gavner offentligheden, turismen mv.
 • Såfremt Fredensborg Kommune ønsker at etablere en løsning der begrænser fremkommeligheden for Helsingør Kommunes borgere i området, skal sagen fremlægges Kommunens Teknik, Miljø og Klimaudvalg.

 

På opfordring fra beboerne besluttede Plan-, Miljø og Klimaudvalget den 30. november 2017, at der i første kvartal 2018 inviteres til et politisk fællesmøde med Helsingør Kommune vedr. lukning af vejen.

 

Administrationens vurdering

Vejen krydser kommunegrænsen til Helsingør, og fungerer på begge sider af kommunegrænsen som lokalvej med adgang til ejendommene langs vejen, og som almenhedens adgang til de rekreative områder langs vandet. Vejen er i forhold til andre veje i kommunen ikke særligt belastet af trafik eller høj hastighed. Der er dog i nogle weekender tydelig efterspørgsel efter parkering langs vejen.

 

Administrationen vurderer, at realisering af forsøgets etape 2 med etablering af forsætninger, kombineret med hastighedsanbefaling og eventuelt parkeringsrestriktioner, vil kunne afhjælpe hovedparten af beboernes oplevede gener fra trafikken på Gl. Strandvej. Det er administrationens vurdering at forsætninger kan udføres i overensstemmelse med områdets karakter.

 

Administrationen er ud fra et myndighedsfagligt og teknisk synspunkt enig i de vurderinger, som Helsingør Kommune har fremsat vedrørende lukning og ensretning af vejen.

 

Administrationen bemærker i øvrigt, at en begrænsning af adgangen til området kan være i strid med fredningen for området, da det fremgår af fredningsafgørelsen fra 30. juli 2008 at fredningen blandt andet har til formål ”at forbedre offentlighedens adgang og færdsel”.

 

Videre skridt i sagen.

Da ansvaret for sagen er overdraget til Infrastruktur og Teknikudvalget bør udvalget drøfte rammerne for et eventuelt møde med Helsingør kommune om begrænsning af trafikken på vejen.

 

Udvalget bør desuden drøfte eventuel realisering af etape 2 med etablering af forsætninger på vejen.

 

Samarbejdet med Louisiana om parkeringspladser fortsætter uafhængigt af denne sag.

Administrationen bemærkede i sagen fra november 2017 at der er brugt mange resurser på denne sag og at der er behov for klarhed, således at løsning af andre presserende sager kan nyde fremme.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur og teknikudvalget

Indstilling

1.    At udvalget tager stilling til sagens videre forløb.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

- At det undersøges om der kan laves en parkeringsordning med restriktioner, forsøg med indsnævringer mv.

- At Helsingør Kommunens by-, plan- og miljøudvalg snarest muligt inviteres til et politisk dialogmøde om mulig ensretning af vejen og muligt forbud mod gennemgående tung trafik.

Nr.37 - Ligebehandling af boligveje

Sagsnr.: 18/6752

 

Beslutningstema

Orientering om plan for ensartning af vejstatus på boligveje

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er en sammenlægning af to kommuner, som har haft forskellig praksis for, hvornår en boligvej er blevet udlagt som henholdsvis offentlig vej eller privat fællesvej. Denne praksis har i de to tidligere kommuner ligeledes været forskellig over tid, som følge af mangel på konsistens i forbindelse med boligudvikling mm.

 

Fredensborg kommune har derfor i dag ikke en ensartethed i, hvilke veje der er offentlige veje og private fællesveje. Det betyder at det eksempelvis kan være vanskeligt for kommunen, at begrunde overfor borgere der bor ud til en privat fællesvej, hvorfor de skal betale for vedligeholdelsen af deres vej, når kommunen betaler for nabovejen. Desuden harmonerer det ikke med det lighedsprincip, der er udviklet i forvaltningsretten, og som indebærer at forvaltningen i almindelighed er forpligtet til at behandle alle væsentligt lige forhold ens i retslig henseende.

 

Der kan skabes lighed ved at nedklassificere offentlige veje til private fællesveje, ved at opklassificere private fællesveje til offentlige veje – eller som en kombination heraf.

 

Det tidligere Plan-, Miljø og Klimaudvalg besluttede den 2. februar 2016 at der i 2018  igangsættes en sag om, hvordan man kan skabe mere ensartethed i vejstatus på boligveje samt stier i kommunen.

 

Administrationen er gået i gang med denne sag. Resultatet af administrationens arbejde vil være en række notater, hvor der bliver redegjort for forholdene omkring private veje og hvor forskellige mulige modeller for ensartethed vil blive stillet op, analyseret og vurderet. Desuden samles erfaringer fra andre kommuner.

 

For at forberede den politiske behandling af sagen og kvalificere mulige modellerne, foreslår administrationen at der afholdes et temamøde i Infrastruktur og Teknikudvalget, om private fællesveje. Temamødet kan afholdes i forbindelse med udvalgets møde i juni måned.

 

På temamødet vil administrationen gennemgå de juridiske forhold omkring private fællesveje og der tages stilling til, hvilke parametre, der skal lægges vægt på i forbindelse med udarbejdelsen af modellerne.

 

Ud fra de besluttede parametre vil der blive udarbejdet en række forskellige modeller, som vil blive konsekvensvurderet ud fra, hvordan de retsmæssigt og økonomisk påvirker naboerne til de berørte veje, trafikanterne, borgerne og kommunen. Desuden vil der blive opstillet forslag til en plan for, hvordan de enkelte modeller vil kunne implementeres. Dette forventes fremlagt til politisk behandling på Infrastruktur- og Teknikudvalgets møde i september/oktober.  

 

Administrationen har ud for det ovenstående foreløbigt planlagt, at der skal udarbejdes nedenstående notater som baggrund for den politiske behandling af sagen.

 

 • Notat om andre kommuners erfaringer
 • Notat om hvad en privat fællesvej hhv. offentlig vej samt relevante regler og love.
 • Notat om nuværende vejstatus.
 • Notat med senarier med konsekvensvurdering
 • Notat om forslag til implementering af scenarier og udgifter hertil

 

Administrationen har erfaret at andre kommuner, der har gennemført tilsvarende processer, har oplevet at det er muligt at tage en beslutning om vejstatus. Det kan dog være kompliceret at implementere beslutningen – især hvis der er veje, som skal nedklassificeres fra offentlige til private veje, da det medfører en udgift for de pågældende borgere. Omvendt vil en opklassificering medføre øgede udgifter for kommunen.

 

Hvis der skal nedklassificeres veje tager det jf. lovgivningen minimum 4 år, og indebærer behandling i to Byrådsperioder. Ovenfor nævnte notater vil redegøre nærmere for dette.

 

 

Økonomi

Udgifter til ovenstående analyser kan indeholdes i driftsbudgettet for Politikområde 3, veje og Trafik.

 

Uanset om der besluttes at op- eller nedklassificere veje, kan der være betydelige udgifter forbundet med processen. Ovenfor nævnte notater vil redegøre for dette. Såfremt det besluttes, at der skal ske en omfattende omklassificering, skal der derfor tages særskilt stillingtagen til finansieringen heraf.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.38 - Skiltning i Fredensborg

Sagsnr.: 18/6917

 

Beslutningstema

Beslutning om skiltning i Fredensborg bymidte.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget har ønsket at optage en sag på dagsordenen vedrørende skiltning til centrum i Fredensborg by.

 

Ønsket udspringer af en henvendelse fra en borger, som foreslår, at der opsættes skilte med henviser til centrum, ved hhv. Slotsgade, Christoffer Boecksvej og ved Tinghusvej.

 

Administrationen kan oplyse at projektet om Den grønne Slotsby, er ved at blive projekteret med henblik på udførelse i 2019. Projektet om indebærer en række trafikomlægninger.

 

Administrationen er i den forbindelse ved at tilrettelægge skiltning til parkeringspladserne i byen, og foreslår at ovenstående forslag om skiltning til bymidten, indgår i dette arbejde og koordineres med projektet om Den grønne Slotsby.

 

Administrationen kan desuden oplyse, at der er skiltning til centrum ved Christoffer Boecksvej i dag, og at yderligere skiltning fra A6 vil skulle godkendes af Vejdirektoratet, der er vejmyndighed på A6.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Infrastruktur og Teknikudvalget.

 

Indstilling

 1. At forslaget om skiltning til Fredensborg bymidte sammentænkes med skiltning til parkeringspladserne i byen som tilrettelægges i forbindelse med Den grønne Slotsby.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Den administrative indstilling godkendes.

 

Nr.39 - Orientering per 4. april 2018

Sagsnr.: 18/1609

 

Sagsfremstilling og økonomi

 • Fredensborg kommune (Borgmester og Udvalgsformanden) har modtaget svarbrev fra Regionsrådsformanden fra Region Hovedstaden, vedrørende kommunens brev om mulige besparelser på buslinje 150S. Regionsrådsformanden oplyser blandt andet at Regionen, som følge af et gunstigt regnskab fra Movia alligevel ikke har et sparebehov i 2019. Der vil dog være en udfordring fra 2020. Regionen skriver at det giver længere tid til at inddragelse af kommuner på både administrativt og politisk niveau. Svarbrevet er sendt til Byrådets medlemmer.

 

 

 • Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede den 16. august 2018 en sag om strategi for parkeringsløsning ved Louisiana. Administrationen kan i forlængelse heraf oplyse at Louisiana har mulighed for at anlægge ca. 15 ekstra parkeringspladser i skovtrekanten ud mod Humlebæk Strandvej – og er indstillet herpå, at yderligere anlæg af parkeringspladser i området kræver tilladelse fra staten, og at administrationen har modtaget en opdateret parkeringsanalyse, som danner udgangspunkt for en fornyet drøftelse med Staten.

 

 

 • Dialogmøde med Grønt Råd afholdes den 18. september for medlemmer af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

 

 

 • Byrådet har med udgangspunkt i budgetforlig 2016-2019, ønsket en vurdering af tilstanden af de kommunale anlæg og aktiver. Administrationen er ved at færdiggøre denne tilstandsanalyse for vejområdet. Der er i analysen lagt vægt på at opstille et overskueligt overblik over tilstanden af de enkelte elementer (kørebaner, afvanding, stier, belysning ect.) samt udvalgte scenarier, der beskriver muligheder for at bevare eller forbedre tilstanden. Analysen forventes forelagt til behandling i udvalget i maj 2018. På budgetseminaret til august vil en samlet vurdering af tilstanden af de kommunale aktiver: ejendomme, veje, broer mv. blive fremlagt.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.

 

Nr.40 - Sager på vej per 4. april 2018

Sagsnr.: 18/3066

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

 • Ligebehandling af boligveje (temamøde)
 • Tilstandsvurdering på vejområdet

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.