Nr.39 - Orientering per 4. april 2018

Sagsnr.: 18/1609

 

Sagsfremstilling og økonomi

  • Fredensborg kommune (Borgmester og Udvalgsformanden) har modtaget svarbrev fra Regionsrådsformanden fra Region Hovedstaden, vedrørende kommunens brev om mulige besparelser på buslinje 150S. Regionsrådsformanden oplyser blandt andet at Regionen, som følge af et gunstigt regnskab fra Movia alligevel ikke har et sparebehov i 2019. Der vil dog være en udfordring fra 2020. Regionen skriver at det giver længere tid til at inddragelse af kommuner på både administrativt og politisk niveau. Svarbrevet er sendt til Byrådets medlemmer.

 

 

  • Plan-, Miljø- og Klimaudvalget behandlede den 16. august 2018 en sag om strategi for parkeringsløsning ved Louisiana. Administrationen kan i forlængelse heraf oplyse at Louisiana har mulighed for at anlægge ca. 15 ekstra parkeringspladser i skovtrekanten ud mod Humlebæk Strandvej – og er indstillet herpå, at yderligere anlæg af parkeringspladser i området kræver tilladelse fra staten, og at administrationen har modtaget en opdateret parkeringsanalyse, som danner udgangspunkt for en fornyet drøftelse med Staten.

 

 

  • Dialogmøde med Grønt Råd afholdes den 18. september for medlemmer af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Infrastruktur- og Teknikudvalget.

 

 

 

  • Byrådet har med udgangspunkt i budgetforlig 2016-2019, ønsket en vurdering af tilstanden af de kommunale anlæg og aktiver. Administrationen er ved at færdiggøre denne tilstandsanalyse for vejområdet. Der er i analysen lagt vægt på at opstille et overskueligt overblik over tilstanden af de enkelte elementer (kørebaner, afvanding, stier, belysning ect.) samt udvalgte scenarier, der beskriver muligheder for at bevare eller forbedre tilstanden. Analysen forventes forelagt til behandling i udvalget i maj 2018. På budgetseminaret til august vil en samlet vurdering af tilstanden af de kommunale aktiver: ejendomme, veje, broer mv. blive fremlagt.

 

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.