Nr.37 - Ligebehandling af boligveje

Sagsnr.: 18/6752

 

Beslutningstema

Orientering om plan for ensartning af vejstatus på boligveje

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune er en sammenlægning af to kommuner, som har haft forskellig praksis for, hvornår en boligvej er blevet udlagt som henholdsvis offentlig vej eller privat fællesvej. Denne praksis har i de to tidligere kommuner ligeledes været forskellig over tid, som følge af mangel på konsistens i forbindelse med boligudvikling mm.

 

Fredensborg kommune har derfor i dag ikke en ensartethed i, hvilke veje der er offentlige veje og private fællesveje. Det betyder at det eksempelvis kan være vanskeligt for kommunen, at begrunde overfor borgere der bor ud til en privat fællesvej, hvorfor de skal betale for vedligeholdelsen af deres vej, når kommunen betaler for nabovejen. Desuden harmonerer det ikke med det lighedsprincip, der er udviklet i forvaltningsretten, og som indebærer at forvaltningen i almindelighed er forpligtet til at behandle alle væsentligt lige forhold ens i retslig henseende.

 

Der kan skabes lighed ved at nedklassificere offentlige veje til private fællesveje, ved at opklassificere private fællesveje til offentlige veje – eller som en kombination heraf.

 

Det tidligere Plan-, Miljø og Klimaudvalg besluttede den 2. februar 2016 at der i 2018  igangsættes en sag om, hvordan man kan skabe mere ensartethed i vejstatus på boligveje samt stier i kommunen.

 

Administrationen er gået i gang med denne sag. Resultatet af administrationens arbejde vil være en række notater, hvor der bliver redegjort for forholdene omkring private veje og hvor forskellige mulige modeller for ensartethed vil blive stillet op, analyseret og vurderet. Desuden samles erfaringer fra andre kommuner.

 

For at forberede den politiske behandling af sagen og kvalificere mulige modellerne, foreslår administrationen at der afholdes et temamøde i Infrastruktur og Teknikudvalget, om private fællesveje. Temamødet kan afholdes i forbindelse med udvalgets møde i juni måned.

 

På temamødet vil administrationen gennemgå de juridiske forhold omkring private fællesveje og der tages stilling til, hvilke parametre, der skal lægges vægt på i forbindelse med udarbejdelsen af modellerne.

 

Ud fra de besluttede parametre vil der blive udarbejdet en række forskellige modeller, som vil blive konsekvensvurderet ud fra, hvordan de retsmæssigt og økonomisk påvirker naboerne til de berørte veje, trafikanterne, borgerne og kommunen. Desuden vil der blive opstillet forslag til en plan for, hvordan de enkelte modeller vil kunne implementeres. Dette forventes fremlagt til politisk behandling på Infrastruktur- og Teknikudvalgets møde i september/oktober.  

 

Administrationen har ud for det ovenstående foreløbigt planlagt, at der skal udarbejdes nedenstående notater som baggrund for den politiske behandling af sagen.

 

  • Notat om andre kommuners erfaringer
  • Notat om hvad en privat fællesvej hhv. offentlig vej samt relevante regler og love.
  • Notat om nuværende vejstatus.
  • Notat med senarier med konsekvensvurdering
  • Notat om forslag til implementering af scenarier og udgifter hertil

 

Administrationen har erfaret at andre kommuner, der har gennemført tilsvarende processer, har oplevet at det er muligt at tage en beslutning om vejstatus. Det kan dog være kompliceret at implementere beslutningen – især hvis der er veje, som skal nedklassificeres fra offentlige til private veje, da det medfører en udgift for de pågældende borgere. Omvendt vil en opklassificering medføre øgede udgifter for kommunen.

 

Hvis der skal nedklassificeres veje tager det jf. lovgivningen minimum 4 år, og indebærer behandling i to Byrådsperioder. Ovenfor nævnte notater vil redegøre nærmere for dette.

 

 

Økonomi

Udgifter til ovenstående analyser kan indeholdes i driftsbudgettet for Politikområde 3, veje og Trafik.

 

Uanset om der besluttes at op- eller nedklassificere veje, kan der være betydelige udgifter forbundet med processen. Ovenfor nævnte notater vil redegøre for dette. Såfremt det besluttes, at der skal ske en omfattende omklassificering, skal der derfor tages særskilt stillingtagen til finansieringen heraf.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.

 

Kompetence

Infrastruktur- og Teknikudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Infrastruktur- og Teknikudvalget den 04-04-2018

Orienteringen tages til efterretning.